Luentojen seuraaminen ja muistiinpanojen tekeminen

Luennot on tarkoitettu oppimisen tueksi. Niihin kannattaa valmistautua esim. tutustumalla etukäteen oheismateriaaliin tai vilkaisemalla edellisen ja seuraavan luennon aiheita.

Luennolla olisi hyvä uskaltaa myös kysyä epäselviksi jääneistä asioista. Sinulla on myös mahdollisuus vaikuttaa opetuksen kehittämiseen antamalla palautetta opintojaksosta.

Oppimisen kannalta on usein tehokkainta tehdä kuulemastaan muistiinpanoja. Opintojen alussa luentomuistiinpanojen tekeminen saattaa tuottaa vaikeuksia, mutta oman tyylin oppii nopeasti. Opettajat laativat usein luentomonisteita tai -runkoja, jotka helpottavat opetuksen seuraamista ja muistiinpanojen tekemistä.

Muita opetus- ja opiskelutapoja

Perinteisen luento-opetuksen lisäksi yliopisto-opetus sisältää monia muita opetus- ja opiskelutapoja, esim. ryhmä- ja seminaarityöskentelyä sekä verkko-opiskelua. Ryhmäopetuksen tavoitteena on saada opiskelijat keskustelemaan: jakamaan havaintojaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan. Keskustelu on selittämistä, kyselemistä, kuuntelemista ja vastaamista. Keskustelun tavoitteena on herättää ajattelemaan, päättelemään, arvioimaan ja ratkaisemaan ongelmia sekä auttaa jäsentämään opiskeltavaa asiaa.

Opiskelussa tulee eteen tilanteita, joissa edellytetään tuotetun aineiston esittelyä opiskelijatovereille tai muulle kohderyhmälle. Esiintymistaitoja eli puhumista, puheen rytmiä, äänen voimakkuutta, eleitä, asentoja sekä apuvälineiden käyttöä kannattaa harjoitella, jotta saa esitettyä asiansa luontevasti ja selkeästi kuulijajoukolle.

Lisätietoja

  • Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen verkkosivujen Akateemiset taidot -osiossa on mm. tietoa siitä, mitä aktiivisen kuuntelijan tulisi osata sekä vinkkejä muistiinpanojen tekemiseen. 
  • Kielijelpin Puheviestintä-osio tarjoaa tietoa yliopisto-opiskelijan opiskelutaitojen ja akateemisen asiantuntijuuden kehittymistä hyödyntävistä puheviestinnän peruskäsitteistä ja keskeisistä ilmiöistä. Sivustolla mm. pohditaan ryhmäviestintää ja siihen liittyvää osaamista sekä esiintymistä vuorovaikutustilanteena.