Harjoittelu

Työharjoittelu on tärkeä osa asiantuntijaidentiteetin kasvua ja yksi konkreettisimmista työelämäyhteyksien muodoista.

Työharjoittelussa saat kontaktin opiskeltavan alan työelämään ja kokemusta alan työtehtävistä. Jos opiskelija suorittaa työharjoittelun opintojen loppuvaiheessa, on sillä merkittävä vaikutus opintojen jälkeiseen työllistymiseen.

Työharjoittelu on toisaalta opiskelua ja toisaalta työskentelyä alan koulutusta vastaavissa tehtävissä. Työharjoittelu antaa työnantajalle mahdollisuuden tutustua potentiaaliseen työntekijään ja harjoittelijalle mahdollisuuden osoittaa tietonsa ja taitonsa. 

Työharjoittelumahdollisuudet

Työharjoitteluopintojakson voi suorittaa eri tavalla ja mihin vuoden aikaan tahansa. Työharjoittelupaikkaa voi etsiä monella eri tavoin: yliopistolle työnantajilta tiedoksi tulevat harjoittelupaikat ovat nähtävissä urapalveluiden verkkosivulla avoimet työ- ja harjoittelupaikat -listalla Valojobs -portaali.

 • Opiskelija palkkatyössä. Opiskelija, joka on palkkatyössä, voi sisällyttää harjoittelun tutkintoonsa harjoittelu-opintojaksona. Opiskelija sopii harjoittelusta vastaavan opettajan kanssa harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoon; opiskelija sopii harjoitteluraportin aiheesta ja muista jakson suorittamiseen edellytettävistä tehtävistä. Työnantajalle on mahdolllista tarvittaessa toimittaa todistus työharjoittelun kuulumisesta opetussuunnitelmaan. Todistusta voi pyytää yliopiston urapalveluista.
 • Tuettu harjoittelu, harjoitteluvoucher. Harjoitteluvoucheria voivat hakea Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelijat. Tuen hakijana on opiskelija ja tuen saajana työnantaja.
 • Työharjoittelu ulkomailla. Harjoittelupaikan voi etsiä itse tai erilaisten harjoitteluohjelmien kautta. Euroopassa suoritettavaan harjoitteluun voi hakeutua Erasmus-ohjelman kautta. Ks. tarkemmin Työharjoittelu ulkomailla.   Muualla kuin Euroopassa suoritettavaan harjoitteluun opiskelija voi hakea matka-apurahaa. Tästä lisätietoa yliopiston urapalveluista.
 • Vaasan yliopiston harjoittelupaikat. Paikkoja tulee hakuun ympäri vuoden. Harjoittelijan palkkakustannuksista vastaa harjoittelijan palkkaava yksikkö. Harjoittelupalkan suuruus on Kelan työssäoloehdon mukainen palkka ja nimikkeenä yliopistoharjoittelija.
 • Palkaton harjoittelu. Opiskelija hakee itsenäisesti harjoittelupaikan ja ottaa yhteyttä harjoittelusta vastaavaan opettajaan sopiakseen harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoon. Tämän jälkeen opiskelija voi saada yliopiston urapalveluista vakuutustodistuksen. Opiskelija on vakuutettuna työtapaturmien osalta palkattoman harjoittelun aikana Vaasan yliopiston puolesta, jos harjoittelu on opetussuunnitelman mukaista opiskelua.  Palkattomaan harjoitteluun ei voi saada harjoitteluvoucheria.

Opintojen aikana suoritettu työharjoittelu

Opintojen aikana suoritetulla työharjoittelulla opiskelija kartuttaa oman alan työkokemusta ja luo kontakteja työelämään. Lisäksi opiskelijan oman alan osaaminen vahvistuu, opiskelumotivaatio paranee ja opiskelijan valmistumisen jälkeinen työllistyminen helpottuu. Harjoittelu on osa opetussuunnitelman mukaista opiskelua ja yleensä opiskelija voi suorittaa harjoittelun vain omassa pääaineessaan.

Harjoittelupaikasta ja sen soveltuvuudesta tutkintoon tulee sopia etukäteen työharjoittelusta vastaavan opettajan kanssaPääsääntöisesti harjoittelun on oltava vähintään kolmen kuukauden pituinen ja siitä on kirjoitettava raportti, jotta se voidaan sisällyttää tutkintoon.

Harjoittelupaikkailmoituksia on esim. Avoimet työ-ja harjoittelupaikkailmoitukset -palstalla. Ilmoituksia julkissektorin paikoista on yliopistoportaalin lisäksi valtion valtiolle.fi-järjestelmässä ja kuntien kuntarekry.fi-portaalissa. Ohjeita työhakemuksen ja ansioluettelon laatimiseen löydät esim. Urapalveluiden Työnhaku-sivulta.

Harjoittelupaikkailmoituksia voit hakea esimerkiksi alla olevien linkkien kautta:

 

Harjoittelun aikana ja sen jälkeen

Kun aloitat harjoittelun, tulee sinun toimittaa työnantajalle verokortti ja tilinumero. Työnantaja maksaa palkan työsopimuksessa sovittuna palkkapäivänä. Muista tehdä harjoittelustakin työsopimus / pyytää nimittämis- tai määräyskirja.

Ohjaus harjoittelun aikana

Yliopiston tukemissa harjoittelupaikoissa on aina nimetty ohjaaja. Jos olet hankkinut harjoittelupaikan itse tai se ei ole yliopiston tukemaa harjoittelua, voi työnantaja itse päättää, miten harjoittelijan ohjaaminen hoidetaan. Usein harjoittelijan esimies hoitaa myös ohjaajan työn.

Ohjaajan on oltava ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö. Lisäksi hänellä tulee olla riittävästi kokemusta ja näkemystä voidakseen ohjata harjoittelijaa. Ohjaaja tuntee työyhteisön viralliset ja epäviralliset päätösprosessit. Ohjaaja kantaa vastuunsa harjoittelijan ohjaamisesta, opastaa, tukee, rohkaisee ja kannustaa harjoittelijaa sekä tutustuttaa harjoittelijan työhönsä ja työympäristöönsä. Ohjauksen tavoitteena on antaa harjoittelijalle työssä ja työyhteisössä tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä saada aikaan turvallisuuden ja viihtyvyyden tunnetta.

Harjoittelujakson aikana harjoittelija luo käsityksen oman koulutusalansa työelämästä. Myönteisellä ja kannustavalla vastaanotolla harjoittelupaikkaan ja harjoitteluyhteisöön on merkittävä vaikutus harjoittelijalle, ja se voi olla myös kantava voima ammatilliseen kehittymiseen. Harjoittelija ei ole vielä alan ammattilainen, vaan hänen tulee saada tukea työtehtävissään ammattinsa osaavalta henkilöltä. Tutustuminen harjoittelijaan, hänen koulutusalaansa ja  taustoihinsa auttaa osaltaan harjoittelun onnistumisessa.

Ohjaajan rooli suhteessa harjoittelijaan muuttuu harjoittelujakson aikana. Alkuvaiheessa harjoittelija tarvitsee ohjausta ja neuvoja. Harjoittelijan opittua työnsä, ohjaajan tehtävä muuttuu lähinnä opastavaksi ja lopulta harjoittelijan sitouduttua työhönsä, ohjaajan tehtävänä on avustaa ja tukea harjoittelijaa. Harjoittelijan työtehtävien vastuun tulisi kasvaa harjoittelijan taidon mukana.

Harjoittelun päätyttyä

Harjoittelun päätyttyä työnantaja kirjoittaa harjoittelijalle työtodistuksen. Harjoittelujakson jälkeen työsuhde tai virkasuhde voi jatkua normaalina työ- tai virkasuhteena, jolloin nimikkeenä ei enää ole harjoittelija eikä palkkakaan harjoittelijan palkka.

Harjoitteluopintojaksosta vastaavat opettajat

Harjoittelusta voi saada opintopisteitä ja sen voi liittää osaksi tutkintoa. Harjoittelusta saatava opintopistemäärä ja harjoittelun suorittamistapa kuitenkin vaihtelevat koulutusaloittain, joten tälle sivulle on kerätty linkkejä koulutusalojen ohjeisiin. Harjoittelusta vastaavaan henkilöön tulee olla yhteydessä jo ennen harjoittelua. Harjoitteluraportti on helpompi laatia, kun aihe ja tavoitteet ovat selvillä jo harjoittelun alkaessa.

Ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua varten tulee opiskelijan ja harjoittelusta vastaavan henkilön täyttää ennen harjoittelua Kansainvälisestä harjoittelusta sopiminen -dokumentti:

 

 

Hallintotieteiden harjoittelusta vastaava

 • Kaikki oppiaineet: koulutusvastaava Marja Vettenranta

Hallintotieteissä harjoittelun voi sisällyttää sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon (á 5 op). Harjoiteluraporttia koskevat ohjeet ovat Moodlessa. Kurssin nimi on Hallintotieteiden harjoittelu ja kurssiavain on raportti. Lisätietoja koulutusvastaavalta.

Kauppatieteiden harjoittelusta vastaavat

Työharjoittelu I (kandidaatintutkinnon harjoittelu)

 • Markkinointi (MARK2049) Ari Huuhka
 • Taloustiede (KANS2045) Antti Norkio
 • Talousoikeus (TOIK2050) Pekka Vainio
 • Johtaminen (JOHT2041) Tiina Leino
 • Laskentatoimi ja rahoitus (LASK2059) Juha Tarkkanen
 • Kansainvälinen liiketoiminta (INTB2005) Ausrine Silénskyté

Työharjoittelu II (maisteritutkinnon harjoittelu)

 • Markkinointi (MARK3059) Ari Huuhka
 • Taloustiede (KANS3028) Antti Norkio
 • Talousoikeus (TOIK3057) Pekka Vainio
 • Laskentatoimi ja tilintarkastus (LASK3079) Juha Tarkkanen
 • Finance (LASK3064) Juha Tarkkanen
 • Henkilöstöjohtaminen (JOHT3047) Maria Järlström
 • Strategic Business Development (JOHT3051) Paula Linna
 • International Business (INTB3003) Minnie Kontkanen

Katso lisätietoja oman koulutusohjelmasi Työharjoittelu -opintojakson kuvauksesta.

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen sekä tekniikan harjoittelusta vastaavat

 • KTK, Tietojärjestelmätiede/Tietotekniikka (TITE2960): Timo Mantere
 • KTK, Tuotantotalous (TUTA2960): Daniel Sahebi
 • KTM, Tietojärjestelmätiede/Tietotekniikka/Tekninen viestintä (TITE3960): Timo Mantere
 • KTM, Industrial Management (TUTA3960): Daniel Sahebi
 • TkK, Automaatio ja tietotekniikka/Informaatiotekniikka (TECH2920): Timo Mantere
 • TkK, Data-arkkitehtuuri (TECH2870): Timo Mantere
 • TkK, Sähkö- ja energiatekniikka (TECH2910): Timo Vekara
 • TkK, Tuotantotalous (TECH2930): Daniel Sahebi
 • DI, Automaatio ja tietotekniikka (ICAT3960): Timo Mantere
 • Di, Energiatekniikka (ENER3960): Seppo Niemi
 • DI, Sähkötekniikka (SATE3960): Timo Vekara
 • DI, Industrial Systems Analytics (ISAN3960): Daniel Sahebi
 • DI, Smart Energy (SMAR3960): Hannu Laaksonen
 • DI, Sustainable and Autonomous Systems (ICAT3950): TImo Mantere

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön työharjoitteluohjeet:

 

 

Viestintätieteiden harjoittelusta vastaava

Kysy lisää

Jos et löytänyt sivulta etsimääsi tietoa, voit ottaa yhteyttä harjoittelu(at)uwasa.fi