Aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) mahdollistaa sekä muualla suoritettujen opintojen että muualla kuin muodollisessa koulutuksessa omaksutun osaamisen hyödyntämisen opinnoissa.

Aloite ja vastuu aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluvusta on aina opiskelijalla, samoin kuin osaamisen todentaminen. Hyväksilukemisen hakeminen on vapaaehtoista, ja se kannattaa tehdä heti opintojen alussa.

Hyväksilukeminen: korvaaminen vs. sisällyttäminen

Saat tutkintoa suorittaessasi hyväksilukea muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja joko korvaamalla tai sisällyttämällä.

Korvaamisella tarkoitetaan tutkintoon kuuluvien pakollisten opintojen korvaamista muualla suoritetuilla, sisällöltään vastaavilla opinnoilla.

Sisällyttämisellä tarkoitetaan tutkintoon soveltuvien opintojen liittämistä osaksi tutkintoa sivuainekokonaisuuksina tai vapaasti valittavina opintoina. Näiden opintojen osalta ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta.

Saat korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitulla osaamisella. Tällaista osaamista on esimerkiksi työpaikkojen lyhytohjelmat tai työkokemus.

Katso myös Vaasan yliopiston tutkintosäännöstä Opintojen hyväksilukeminen (17 §).

AHOT korvaaminen vs. sisällyttäminen

Hyväksilukemiskriteerit

Opintosuoritusten hyväksilukemista arvioitaessa kriteerinä ovat opintosuoritusten osaamistavoitteet, laajuus, sisältö ja vaativuustaso. Muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon mahdollisimman täysimääräisesti. Toiseen samantasoiseen korkeakoulututkintoon sisältyvistä opinnoista voidaan lukea hyväksi opintoja akateemisen yksikön määräysten mukaan.

Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukemisen lähtökohtana ovat opintojaksojen ja -kokonaisuuksien osaamistavoitteet. Osaaminen on pystyttävä todentamaan niin, että sitä pystytään myös arvioimaan.

Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutus

Uusimuotoinen, hyväksytysti suoritettu varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutus (JOKO) hyväksytään osaksi tutkintoa.

Mikäli varusmiespalvelus on alkanut 1.1.2019 jälkeen ja hakija on suorittanut uusimuotoisen JOKO-koulutuksen 20 op sisällytetään tutkintoon kerralla 15 op laajuinen opintokokonaisuus. Opiskelija hakee tutkintoon sisällyttämistä normaalisti korvaavuusmenettelyn kautta lomakkeella ”Hakemus opintojakson/opintokokonaisuuden hyväksilukemisesta muualla suoritettujen opintojen perusteella”. Opiskelijan tulee esittää kopio Puolustusvoimien johtajan palvelutodistuksesta eli todistus johtaja- ja kouluttajakoulutuksen suorittamisesta. 

Mikäli opiskelija on suorittanut vanhemman kuin 1.1.2019 alkaneen johtajakoulutuksen, hän voi hakea tekniikan ja kauppatieteen alan tutkinnoissa 5 op:n hyväksilukua. Opiskelija hakee tutkintoon sisällyttämistä normaalisti korvaavuusmenettelyn kautta  lomakkeella ”Hakemus opintojakson/opintokokonaisuuden hyväksilukemisesta muualla suoritettujen opintojen perusteella”. Opiskelijan tulee esittää kopio Puolustusvoimien johtajan palvelutodistuksesta eli todistus johtaja- ja kouluttajakoulutuksen suorittamisesta. 

Hyväksilukemisen hakeminen