Opintojen ja muun osaamisen hyväksilukeminen

Hyväksiluvuissa noudatetaan Vaasan yliopiston tutkintosääntöä ja tutkintosääntöä täydentävää ohjetta Opintojen ja muun osaamisen hyväksilukeminen Vaasan yliopistossa 1.8.2022 alkaen.

Huomaathan, että akateemiset yksiköt ja muut yliopiston opetusta antavat yksiköt voivat antaa tätä ohjetta täsmentäviä ohjeita.

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

 • Menettely, jolla osaamisesi voidaan arvioida ja hyväksyä osaksi opintojasi tai tutkintoasi.
 • Tunnistamisella tarkoitetaan osaamisen arviointia eri muodoissaan.
 • Tunnustamisella tarkoitetaan menettelyä, jolla aiemmin hankitun osaamisen perusteella kirjataan hyväksiluku.
 • Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen perustuu tutkinnon ja sen osien (opintokokonaisuuksien tai opintojaksojen) osaamistavoitteisiin.

Osaaminen voi syntyä

 • virallisena oppimisena (muodollinen koulutus)
 • epävirallisena oppimisena (täydennyskoulutus, vapaa sivistystyö yms.) tai
 • arkioppimisena (esim. työkokemus, luottamustoimet, harrastukset).

Mitä tarkoittaa hyväksilukeminen

 • Aiemmin suoritettujen opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksyminen osaksi suorittamaasi tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa.
 • Voit hyväksilukea Suomessa tai ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja ja muulla tavoin hankittua osaamista.
 • Hyväksilukea voi joko sisällyttämällä tai korvaamalla.
 • Voit hyväksilukea vain hyväksytysti suoritetun opintojakson.
 • Et voi hyväksilukea yli 10 vuotta vanhempia opintoja tai muulla tavoin hankkimaasi osaamista.
 • Hyväksiluku voidaan tehdä keskeneräiseen tutkintoon kuuluvista opinnoista tai esim. avoimessa yliopistossa suoritetuista opinnoista.
 • Hyväksiluku voidaan tehdä myös aiemmin suoritettuun tutkintoon kuuluvista opinnoista siinä tapauksessa, että kyseisillä opinnoilla korvataan suoritettavan tutkinnon pakollisia opintoja.
 • Pakollisilla opinnoilla tarkoitetaan koulutusohjelmasi opintosuunnitelmassa opintojaksotasolla määriteltyjä tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia opintoja.
 • Maisterivalinnan perusteena olleesta tutkinnosta tehdään hyväksilukuja vain pakollisiin opintoihin.
 • Alemmasta korkeakoulututkinnosta et voi hyväksilukea opintoja samaan koulutukseen kuuluvaan ylempään korkeakoulututkintoon.
  •  Esimerkki: Opiskelijalla on opiskeluoikeus viestintätieteiden koulutuksessa. Hänen humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoonsa sisältyviä opintoja ei voida hyväksilukea filosofian maisterin tutkintoon, jos tutkinto suoritetaan viestinnän monialaisessa maisteriohjelmassa tai teknisen viestinnän maisteriohjelmassa (opintosuuntana viestintätieteet).
 • Suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritetusta opintokokonaisuuden opinnoista vähintään 15 op laajuiset opinnot hyväksiluetaan tutkintoon kokonaisuutena (esim. perusopintoja).
 • Opinnäytettä ja kypsyysnäytettä et voi hyväksilukea.
Image
AHOT kuva

Hyväksilukemisen hakeminen

Sisällyttäminen

 • Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritetun opintojakson tai opintokokonaisuuden liittämistä tutkintoon sellaisenaan.
 • Opintojen tulee vastata koulutusohjelman opintojen tasoa ja tutkinnon osaamistavoitteita.
 • Kandidaatin tutkintoon on mahdollista sisällyttää ammattikorkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus (esimerkiksi opettajan pedagogiset opinnot).
 • Maisterin tutkintoon voit sisällyttää osana ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suoritetun syventävien opintojen tasoisen opintokokonaisuuden.
 • Tutkintoon sisällytettävät muualla tai aiemmin suoritetut opintosuoritukset kirjataan opiskelijan opintosuoritusrekisteriin opintosuorituksen alkuperäisellä laajuudella.

Korvaaminen

 • Korvaaminen tarkoittaa opetussuunnitelman mukaisen opintokokonaisuuden, opintojakson tai sen osan suorituksen myöntämistä aiempien opintojen tai muun osaamisen perusteella.
 • Aiempien opintojen tulee vastata korvattavan opintojakson osaamistavoitteita.
 • Korvaavuus merkitään opintorekisteriin korvattavan opintojakson opintopistemäärän mukaisesti.
 • Mikäli muualla suorittamasi opintojakson laajuus on enintään yksi opintopistettä vähemmän kuin korvattavaksi hakemasi opintojakson laajuus, sinun ei tarvitse täydentää opintojaksoa. Edellytyksenä on, että opintosuoritusten osaamistavoitteet vastaavat toisiaan.
 • Vastaavasti korvaavuutta ei kirjata laajempana kuin korvattavan opintojakson laajuus on.
 • Aiemmin hankitun osaamisen perusteella voidaan korvata myös vain osa opintojakson suorittamiseen vaaditusta opinnon laajuudesta. Tällöin opettaja määrittelee, miten voit täydentää aiemmin hankkimaasi osaamista, jotta voit saada koko opintojaksosta suoritusmerkinnän.

Hyväksilukemisen arviointi

Kaikista korvattavista opintojaksoista annetaan yleensä arvosana asteikolla 1–5 alkuperäisen arvioinnin mukaisesti ellei ole syytä tehdä toisin. Edellä mainittuja syitä ovat:

 • Jos aiemmin suoritettu opintojakso on arvioitu asteikolla HYV/HYL, arvosanaksi merkitään HYV.
 • Jos aiemmin suoritettu opintojakso on arvioitu muulla kuin 1–5 asteikolla, arvosanaksi merkitään HYV.,
 • Jos Vaasan yliopiston opintojakso arvioidaan asteikolla HYV/HYL, arvosanaksi merkitään HYV.
 • Muussa kuin muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen arvioidaan aina asteikolla HYV/HYL.
 • Ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella kirjattavien opintojen arvosanaksi merkitään HYV.

Opiskelijan oikeudet ja vastuut hyväksilukemisprosessissa

Vastuu hyväksilukemisprosessin käynnistämisestä on sinulla opiskelijana.

 • Jos et aio sisällyttää hyväksiluettuja opintojasi tutkintoosi, älä hae hyväksilukua.
 • Olet velvollinen toimittamaan hakemuksen käsittelyyn tarvittavat dokumentit.
 • Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista varten sinun tulee osoittaa osaamisesi opettajan määrittämällä tavalla (esim. tentti, essee tai haastattelu).
 • Hakemuksesi hylätään, jos suorittamasi opintojakson osaamistavoitteet eivät vastaa korvattavan opintojakson osaamistavoitteita.
 • Voit pyytää opettajalta (joko suullisesti tai) kirjallisesti oikaisua päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnössä on esitettävä perustelut.
 • Mikäli et tyydy oikaisupyynnön johdosta annettuun opettajan tekemään kirjalliseen perusteluun, voit saattaa asian koulutusneuvoston käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksestä tiedon. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, mitä muutosta haet sekä oikaisupyynnön perustelut.

Hakemuksen käsittelyaika

Korvaavuutta tai sisällyttämistä koskeva hakemus käsitellään kuukauden kuluessa siitä, kun olet jättänyt hakemuksen ja kaikki asian ratkaisemiseksi tarpeelliset asiakirjat on saatu.

 • Määräaika koskee vain muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella haettua hyväksilukemista.
 • Kesäaikana sekä syys- ja kevätlukukauden välisen tauon aikana käsittelyajat ovat pidemmät. Katso tutkintosääntöä täydentävä ohje Opintojen suorittaminen ja arviointi.