Väitöskirjatyön ohjaus

Jokaisella tohtoriopiskelijalla on oikeus saada ohjausta tutkimustyön ja opintoihin kaikissa vaiheissa. Jokaiselle tohtorikoulutettavalle nimetään hyväksymispäätöksen yhteydessä kaksi ohjaaja, jotka ovat palvelussuhteessa Vaasan ylipistoon.

Vastuullisena ohjaajana toimii professori, professorin pätevyyden omaava henkilö, dosentti tai apulaisprofessori (associate professor). Erittäin poikkeuksellisesta syystä vastuullisena ohjaajana voi toimia myös sellainen yliopistotutkija/vanhempi tutkija, yliopistonlehtori, vanhempi yliopistonlehtori tai tutkimusjohtaja, jolla katsotaan olevan dosenttitasoiset tutkimusnäytöt.

Toisena ohjaajana voi toimia väitellyt, alaan perehtynyt tutkija.Tohtorikoulutettavalle voidaan nimetä myös kolmas ohjaaja, joka voi tulla yksikön ulkopuolelta esim. partneriyliopistosta tai elinkeinoelämästä.

Yhden ohjaajista tulee kuitenkin olla professori tai professorin pätevyyden omaava tutkija.

Ohjaajat nimittää dekaani.

Ohjaajien roolit ja vastuualueet täsmennetään tohtorikoulutettavan kanssa tehtävässä ohjaussopimuksessa, joka on intergoritu HOPS-lomakkeeseen. Periaatteissa selvennetään sekä ohjaajan että tohtorikoulutettavan vastuita ja velvollisuuksia.

Ohjaajan tehtävänä on

 • ohjata opiskelijaa jatko-opintosuunnitelman laatimisessa,
 • ohjata tutkimustyön suunnittelussa ja toteuttamisessa,
 • tukea opiskelijaa tutkimusrahoituksen hakemisessa,
 • kommentoida opiskelijan tutkimustyön tekstejä,
 • rohkaista opiskelijaa aloitteellisuuteen ja itsenäiseen työskentelyyn,
 • edistää opiskelijaa saamaan yhteyksiä muihin saman alan tutkijoihin kotimaassa ja ulkomailla sekä
 • rohkaista opiskelijaa osallistumaan kansainvälisiin konferensseihin ja tutkijavierailuihin ulkomaille.

Tohtoriopiskelijan tulee sitoutua opintojen suorittamiseen. Hänen tulee

 • raportoida jatko-opintojensa etenemisestä vuosittain,
 • antaa tutkimustyön tekstejä kommentoitavaksi,
 • pitää ohjaaja ajan tasalla tutkimusrahoitussuunnitelmista,
 • osallistua seminaareihin, tutkijatapaamisiin ja konferensseihin,
 • pyrkiä työskentelemään tutkimuksen parissa ulkomailla,
 • olla itse tutkimustyönsä ja opintojensa keskeinen toimija ja huolehtija sekä
 • pyrkiä pysymään aikatauluissa työn laadusta tinkimättä. 

Muutokset ohjaussuhteessa

Tohtorikoulutuksen aikana on mahdollista että ohjaussuhteeseen tulee muutoksia esim. tutkimusaiheen tai sen painotuksen muuttuessa tai henkilökunnan vaihtuessa. Työlle voidaan tällöin nimetä kokonaan uusi ohjaaja tai lisäohjaaja. Emerita- ja emeritussopimuksen Vaasan yliopiston kanssa tehnyt ohjaaja voi edelleen toimia ohjaajana siten kuin em. sopimuksessa on yliopiston kanssa sovittu.

Jatko-opintoihin ja ohjaukseen liittyvät ongelmatilanteet ratkaistaan ensisijaisesti ohjaajan ja opiskelijan välisissä keskusteluissa tai sovitellaan tarvittaessa jatkokoulutuksesta vastaavasssa yksikössä (yksikkövastaava/dekaani). Muutokset ohjaussuhteessa ja uuden ohjaussuhteen syntyminen kirjataan jatko-opintosuunnitelmaan.