Taloustiede

Opintosuunta

Taloustieteessä tutkinnon suorittaneet sijoittuvat liike-, investointi- ja yksityispankkeihin sekä liike-elämän palveluihin ja teollisuuteen. Taloustiede tutkii, selittää ja ennustaa talouden ilmiöitä sekä yritysten ja kotitalouksien toimintaa ja vuorovaikutusta. Opetuksessa painottuvat erityisesti kansainvälinen talous, rahoitusmarkkinoiden ja pankkitoiminnan tuntemus sekä julkinen talous ja energiatalous.

Globalisoituva talous vaatii asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivilta entistä syvempää talouden toiminnan ymmärrystä ja analysointikykyä. Taloustiede tarjoaa näkemystä ja valmiuksia kokonaistaloudellista osaamista vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Taloustiede on tieteenalana laaja-alainen. Vaasan yliopiston taloustieteen opetuksessa painotetaan kauppatieteelliseen alaan soveltuvia taloustieteen osa-alueita, erityisesti kansainvälistä taloutta, raha- ja pankkiteoriaa sekä työmarkkinoita.

Talouden ilmiötä ja talouspolitiikkaa

Keskeisiä aiheita ovat talouden kilpailukyky, työllisyys, julkisen talouden rooli ja rahoitusmarkkinoiden toiminta. Taloustiede antaa myös välineitä ymmärtää pidemmän aikavälin kasvua ja kestävää kehitystä. Oppiaine on innovatiivinen, ja innostus Suomen ja maailmantalouden tuntemukseen yhdistää henkilökuntaa ja opiskelijoita. Taloustieteen opiskelu edellyttää kiinnostusta kokonaistaloudelliseen ajattelutapaan.

Kandidaattiohjelma alkaa perehtymisellä Suomen ja Euroopan talouksiin ja ajankohtaisiin talouspolitiikan kysymyksiin seminaareineen. Opettajina toimivat tunnetut talouspolitiikan vaikuttajat ja monilla kursseillamme on asiantuntijavierailijoita. Kandidaattitasolla perehdytään laajasti taloustieteen perustaan mikrotalouden ja makrotalouden kursseilla. Ne syventävät olennaisesti talouden lainalaisuuksien tulkintaa ja helpottavat myös talouspoliittista keskustelua ja talouslehtien seurantaa.

Ekonomisti – talouden asiantuntija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja

Kansantalouden asiantuntijoita kutsutaan ekonomisteiksi. Ekonomistin osaamista on perinteisesti tarvittu talouden seurantaan ja tutkimukseen, mutta talouden analysointi ja sen lainalaisuuksien tuntemus on hyödyksi kaikissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen edellyttää nykyisin kansantalouden toiminnan syvällistä tuntemusta. Vaasan yliopiston taloustieteen pääaineopintojen tavoitteena on ekonomistin ammattipätevyys. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto luo ammattitaidollisen perustan ja kauppatieteiden maisterin tutkinto valmiudet ekonomistina toimimiseen.

studens at campus