Hakemuksen liitteet

Liitetiedostojen lisääminen

Voit lisätä CV:si lisäksi enintään 10 liitettä. Yhden liitteen maksimikoko on 5 MB. Mikäli tiedostosi on tätä isompi, voit joko tallentaa sen osissa tai pienentää sitä.

Tiedoston pienentäminen: Voit pienentää PDF-tiedostoja käyttämällä PDF-XChange-ohjelmaa. Avaa haluamasi tiedosto PDF-XChange-ohjelmassa. Valitse Tiedosto Tallenna optimoituna. Täällä voit muuttaa värikuvien, harmaasävykuvien ja mustavalkokuvien resoluutiota (dpi) esimerkiksi arvoksi 125. Painettuasi OK ohjelma pienentää tiedoston.

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelman pituus on 5–10 sivua (kirjasin Times New Roman 12 pt tai vastaava).

Tutkimussuunnitelma sisältää yleensä seuraavat asiat:

 1. Yhteenveto (tiivistelmä)
 2. Tutkimuksen tausta ja tavoitteet
 3. Tutkimuksen lähtökohdat, suhde aikaisempaan tutkimukseen
 4. Tutkimusongelman spesifiointi
 5. Tutkimuksen menetelmät
 6. Tutkimuksen aikataulu ja toimintasuunnitelma
 7. Tutkimuksen tulokset
 8. Keskeinen kirjallisuus

Hakemukseen voi sisällyttää myös julkaisusuunnitelman ja opintosuunnitelman.

Opetusportfolio

Vaasan yliopiston tehtävän täytöissä hakijan ansiot arvioidaan ansioluettelomallin mukaisesti. Tehtävien hakuilmoituksissa mainitaan, mikäli ansioluetteloa tulee täydentää opetusportfoliolla. Mahdollisessa opetusportfoliossa tulee huomioida mm. seuraavat asiat (vältetään jo ansioluettelossa mainittujen asioiden toistamista):

 • Oma opetusfilosofia ja pedagoginen ajattelu
 • Oman opetustoiminnan vahvuudet, kehittämishaasteet ja visiot suhteessa esimerkiksi opiskelijapalautteeseen ja vertaisarviointiin
 • Oppimateriaalin tuotanto ja opetusteknologian hyödyntäminen
 • Osallistuminen opetuksen kehittämiseen

Opetusportfolion teksti on kertovaa. Opetusportfolion pituus on tässä tapauksessa maksimissaan neljä sivua ja sitä voivat tukea harkiten valitut liitteet.

Ansioluettelo

Vaasan yliopiston käyttämä ansioluettelomalli perustuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK), Suomen yliopistot UNIFI ry:n, Ammattikorkeakoulujen rehtorienneuvosto Arene ry:n ja Suomen Akatemian määrittelemään tutkijan ansioluettelomallin periaatteisiin. Lisätietoja: http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli

Hakijan tulee esittää kokonaisuudessaan kaikki ne ansiot ja sidonnaisuudet, jotka  ovat hakuprosessissa relevantteja.

Ansioluettelossa edellytetään käytettävän alla mainittua järjestystä, jotta tutkijan ansiot voidaan arvioida mahdollisimman tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Perustiedot
 • täydellinen nimi muodossa: sukunimi (myös aikaisemmat), etunimet
 • sukupuoli
 • syntymävuosi ja -paikka
 • nykyinen asuin-/kotipaikka sekä yhteystiedot (ml. sähköpostiosoite)
Suoritetut tutkinnot ja oppiarvot
 • tutkintonimike (viimeisin ensin), oppilaitos, pääaine, tutkinnon myöntöpäivämäärä ja -paikka (yhteystieto tarkistamista varten ylimmästä suoritetusta tutkinnosta)
 • dosentin arvo: tieteenala, yliopisto, myöntöpäivämäärä
Muu koulutus ja erityistaidot
 • muu tutkintoon tähtäävä koulutus, pätevöityminen tai täydennyskoulutus: koulutuksen nimi, laajuus, järjestäjä, alkamis- ja (ennakoitu) päättymispäivämäärä
 • muut taidot
Kielitaito
Nykyinen työtehtävä/toimi
 • nykyinen työtehtävä, työnantaja ja toimipaikka, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä (mahdollinen osa-aikaisuus ilmoitettava, lyhyt tehtäväkuvaus tarvittaessa)
 • opetus- ja tutkimushenkilöstön uravaihe, mikäli se ei käy suoraan ilmi edellisestä
 • apurahatutkija: apurahan myöntäjä, tarkoitus ja rahoituskausi
 • päätoiminen opiskelija: oppilaitos ja pääaine
 • sivutoimet ja muut haun kannalta relevantit tehtävät ja sidonnaisuudet (esim. yrityksessä)
Aiempi työkokemus
 • aiemmat palvelussuhteet ja apurahakaudet (viimeisin ensin) ml. pitempiaikaiset ulkomaan-vierailut: työtehtävä, työnantaja ja toimipaikka tai rahoittaja, työsuhteen/tehtävän alkamis- ja päättymispäivämäärä (mahdollinen osa-aikaisuus ilmoitettava, lyhyt tehtäväkuvaus tarvittaessa)
 • aikaisemmat sivutoimet ja muut haun kannalta relevantit tehtävät ja sidonnaisuudet (esim. yrityksessä)
 • urakatkokset: perhevapaat, armeija- tai siviilipalvelusaika, muu toimivapaa päivämäärineen, muu mahdollinen syy.  Huom! Näiden ilmoittaminen on vapaaehtoista, mutta ne saattavat vaikuttaa positiivisesti hakemuksen arviointiin, kun haussa esimerkiksi edellytetään tiettyä uravaihetta.
Tutkimusansiot - tutkimusrahoitus ja tutkimustyön ohjaus- ja johtamiskokemus
 • merkittävä tutkimusrahoitus (esim. apuraha ja täydentävä tutkimusrahoitus): myöntäjä, rahoitusaika ja määrä
 • rooli rahoitushakemusten laatimisessa tutkimusryhmässä (vastuullisen johtajan nimi)
 • tutkimusryhmien ja -projektien johtaminen
 • post doc -vaiheen tutkijoiden ohjaaminen (ohjattavien lukumäärä tai henkilöiden nimet ja valmistumisvuosi, vastuullinen ohjaaja)
 • toimiminen perustutkinto-opiskelijoiden ja jatkokoulutettavien virallisesti nimettynä ohjaajana (ks. edellä)
 • suunnitteilla tai käynnistymässä olevat tutkimushankkeet
Opetusansiot ja -kokemus
 • pedagoginen koulutus ja pätevyys
 • koulutusohjelmien johtaminen
 • koulutuksen ja opetuksen suunnittelu ja toteutus: aihe, laajuus, taso ja ajanjakso
 • opetusmenetelmien kehittäminen
 • opinnäytetöiden ohjaus
 • ansiot hyvän tieteellisen käytännön ja vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan koulutuksessa (aihe, laajuus, taso ja ajanjakso)
 • opetuksesta saadut tunnustukset
Palkinnot ja huomionosoitukset
 • tieteellisistä, taiteellisista tai tutkimuksellista ansioista tai akateemisen uran perusteella myönnetyt palkinnot ja huomionosoitukset
Muut tieteelliset tai akateemiset ansiot
 • väitöskirjan esitarkastajana tai vastaväittäjänä toimiminen; väitöskirjalautakuntien jäsenyydet (ulkomailla)
 • tieteellisen/taiteellisen pätevyyden arviointi (esim. dosentin arvo)
 • osallistuminen rahoitushakemusten kansainväliseen vertaisarviointiin asiantuntijana (esim. European Research Council)
 • tieteellisten yhteisöjen jäsenyydet ja niiden luottamustehtävät
 • jäsenyys kansallisessa tai kansainvälisessä asiantuntija-, arviointi- tai ohjausryhmässä sekä muut asiantuntijatehtävät
 • tieteellisten julkaisusarjojen ja aikakauslehtien toimituskuntien jäsenyydet tai (pää)toimittajan tehtävät
 • tieteellisten aikakauslehtien arviointitehtävät (”referee”)
 • tehtävät korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden hallinnossa tai työryhmissä, korkeakouluyhteisölliset tehtävät
 • merkittävät kansainväliset kutsuluennot
Tutkimustyön tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 • kokonaisjulkaisumäärä ja esimerkiksi 10 tärkeintä ja/tai siteeratuinta julkaisua soveltuvan tietokannan pohjalta. (Julkaisut luokiteltuna OKM:n julkaisuluokituksen mukaisesti)
 • taiteelliset työt ja prosessit
 • ansiot tutkimus- ja tietoaineistojen tuottamisessa ja jakamisessa
 • ansiot tutkimustulosten hyödyntämisessä
 • keksintöilmoitukset, patentit ja muut kaupallistamista edistävät ansiot (esim. spin off -yritykset ja tavaramerkit)
 • ansiot tiedeviestinnässä ja asiantuntijana esiintyminen mediassa
Yhteiskunnalliset luottamustehtävät ja ansiot
 • merkittävimmät yhteiskunnalliset luottamustehtävät, asiantuntijatehtävät ja toimeksiannot (myös tiedepohjaiset policy-advice -tehtävät)
 • muut yhteiskunnalliset ansiot ja tunnustukset, haluttaessa suomalainen sotilasarvo
Muut ansiot

Julkaisuluettelon malli

Hakijan julkaisuluettelon tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi, julkaisuluettelon päiväys
 • julkaisut luokiteltuna OKM:n julkaisuluokituksen mukaisesti.

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
C Tieteelliset kirjat (monografiat)
D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
G Opinnäytteet
H Patentit ja keksintöilmoitukset
I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat