Hae dosentiksi

Dosentti on akateeminen arvo, joka myönnetään tunnustuksena tieteellisistä ja opetuksellisista ansioista. Vaasan yliopisto voi myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. Dosentuuri myönnetään aloille, joilla täydennetään yliopiston osaamisaloja ja mahdollistetaan dosentin asiantuntemuksen hyödyntämisen opetuksessa, ohjauksessa sekä tutkimuksessa ja kehittämistoiminnassa.

Dosentin arvon myöntäminen ei muodosta työsuhdetta, vaan dosentin tehtävistä ja mahdollisista tehtävien hoitamiseen liittyvistä korvauksista sovitaan erikseen. Dosentin arvo myönnetään toistaiseksi.

Dosentti tekee yhteistyötä yliopistoyhteisön kanssa ja osallistuu yliopiston akateemiseen toimintaan. Dosentti voi osallistua opetuksen antamiseen, opiskelijoiden ohjaukseen ja opinnäytteiden tarkastamiseen sekä muuhun yliopistolliseen toimintaan. Yhteistyön muodoista sovitaan säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein akateemisen yksikön ja dosentin välillä.

Dosentin pätevyyden arviointi

Tieteellinen pätevyys

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

Dosentin pätevyyden yleisenä kriteerinä on, että dosentin arvoa hakevalla on hyväksytyn väitöskirjan lisäksi muita julkaisuja siten, että kyseiseen dosentuurin alaan kuuluvat tutkimukset tieteelliseltä merkitykseltään ja määrältään vastaavat toista hyvätasoista väitöskirjaa.

Tieteellisestä tuotannosta tulee käydä ilmi, että hakija omaa hakemallaan dosentuurin alalla perusteelliset tiedot ja kyvyn itsenäiseen tieteelliseen tutkimukseen. Tieteellisen tuotannon tulee osoittaa, että hakija on luonut oman tutkimuslinjansa ja että hakijan tutkimustyö jatkuu aktiivisena.

Hakijan on laadittava selvitys siitä, mitkä julkaisut hänen mielestään muodostavat sen kokonaisuuden, jonka perusteella hakija katsoo saavuttaneensa dosentin pätevyyden. Yhteisjulkaisuista täytyy selvittää hakijan kontribuutio niihin. Arvioinnissa otetaan ensisijaisesti huomioon artikkelit, jotka on julkaistu tai hyväksytty julkaistavaksi kansainvälisissä, asiantuntijamenettelyä käyttävissä julkaisusarjoissa.

Dosentin arvoa hakevan ansioita arvioitaessa kiinnitetään huomiota:

 • hakijan tieteelliseen julkaisutuotantoon kansainvälisissä, asiantuntijamenettelyä käyttävissä julkaisusarjoissa
 • hakijan omaan osuuteen keskeisimmissä yhteisjulkaisuissa
 • hakijan näyttöön itsenäisen tutkijanuran luomisesta (esim. omaan tutkimukseen saatuun rahoitukseen)
 • hakijan osallistumiseen opinnäytetöiden ja tieteellisten tutkimusten ja/tai väitöskirjojen ohjaukseen
 • hakijan aktiiviseen osallistumiseen alansa kansainväliseen toimintaan ja tieteellisiin kokouksiin

Opetustaito

Dosentilta edellytetään hyvää opetustaitoa. Sitä arvosteltaessa otetaan huomioon pedagoginen koulutus, opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.

Hakijan laatimasta yliopiston ohjeen mukaisesta ansioluettelomallista tulee käydä ilmi aikaisempi opetuskokemus, yliopistopedagoginen koulutus, oppimateriaalin tuottaminen ja mahdolliset muut opetusansioita osoittavat seikat. Dosentiksi hakevan opetustaidon arvioinnissa kiinnitetään huomiota hakijan opetustaitoon kokonaisuutena. Opetustaidon osana kokonaisuutta arvioi akateemisen yksikön johtoryhmä.

Osana opetustaidon arviointia hakijan on annettava opetusnäyte. Opetusnäyte on pääsääntöisesti näyteluento, josta tulee saada vähintään arvosana hyvä. Akateemisen yksikön johtoryhmä voi hyväksyä myös aikaisemmin Vaasan yliopistossa tai muussa yliopistossa annetun vastaavan opetusnäytteen. Koska opetustaito arvioidaan aina monipuolisesti, akateemisen yksikön johtoryhmä voi erityisestä syystä arvioida hakijan opetustaidon myös ilman opetusnäytettä.

Kielitaito

Dosentilta edellytetään yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavilta vaadittua kielitaitoa (A770/2009).  Vaasan yliopistossa opetuskieli on suomi. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman erillistä hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta.

Hakumenettely ja asiantuntijalausunnot

Ennen dosentin arvon hakemista hakijan tulee olla yhteydessä akateemisen yksikön dekaaniin, jonka yksikköön dosentuuri sijoittuu. Taustalla voi olla alustavat keskustelut oppiaineen professorin kanssa. Akateeminen yksikkö ohjeistaa hakemuksen toimittamisessa.

Dekaani, tai hänen nimeämänsä oppiaineen edustaja, esittää dosentuurin alaa koskevan selvityksen ja perustellun kannanottonsa dosentuurin tarkoituksenmukaisuudesta akateemisen yksikön johtoryhmälle. Tässä selvityksessä tulee ilmetä, millä tavalla hakijan erityisosaaminen integroidaan osaksi yliopiston koulutusohjelmia ja tutkimustoimintaa.

Akateemisen yksikön johtoryhmä valitsee kaksi vähintään dosentin pätevyyden omaavaa asiantuntijaa antamaan lausunnon dosentiksi hakevan tieteellisestä pätevyydestä, ellei se erityisestä syystä katso lausunnon pyytämistä tarpeettomaksi.

Asiantuntijoiden on lausunnoissaan analysoitava hakijan tuotantoa niin, että lausunnoista käyvät selvästi ilmi ne perusteet, joiden mukaan hakija on saavuttanut dosentin arvoa edellyttävän tieteellisen pätevyyden. Akateemisen yksikön johtoryhmä edellyttää asiantuntijoiden ilmoittavan lausunnoissaan yksiselitteisesti, täyttääkö hakija dosentin arvon saamisen edellytykset.

Jos akateemisen yksikön johtoryhmä katsoo asiantuntijalausuntojen ja hakijan opetustaidon perusteella hakijan täyttävän edellytykset dosentin arvon myöntämiselle, tekee yksikön johtoryhmä esityksen rehtorille dosentin arvon myöntämisestä.

Dosentin arvon myöntää rehtori.

Hakemusasiakirjat

Dosentuurihakemus jätetään yliopiston rekrytointijärjestelmän kautta. Hakulomakkeeseen tulee liittää vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi haetun dosentuurin ala. Lisäksi hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat (katso Hakemuksen liitteet).

 • Ansioluettelo
 • Ansioluetteloa täydentävä opetusportfolio
 • Julkaisuluettelo
 • Selvitys siitä, mitkä julkaisut hakijan mielestä muodostavat sen kokonaisuuden, jonka perusteella hakija katsoo saavuttaneensa dosentin pätevyyden. Yhteisjulkaisuista tulee käydä ilmi hakijan kontribuutio niihin.
 • Enintään kymmenen julkaisua sekä luettelo näistä julkaisuista
 • Oikeaksi todettu kopio tohtoritutkinnon todistuksesta