Valtion ohjaus 2020-luvulla – Säädös- ja resurssiohjauksesta systeemin luotsaamiseen (OHJAUS2020)

Tutkimuksessa tuotetaan tietoa ja käydään näkemyksellistä ja avointa vuoropuhelua tukemaan suomalaista ohjauspoliittista keskustelua. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata, millaisia peruspiirteitä liittyy ohjaukseen eri sektoreilla ja erilaisissa politiikkatavoitteissa ja miten ylikansallinen sääntelyjärjestelmä siihen vaikuttaa.

Hankkeessa tuotetaan kokonaiskuva valtion ohjaustoiminnan kehityksestä ja nykytilasta Suomessa sen yhteiskunnallisessa kontekstissa, kirjallisuuskatsauksen, työpajojen ja tilanneanalyysin pohjalta.

Valtion ohjausjärjestelmät ovat jatkuvassa muutoksessa ja Suomessa kokonaisvaltaista tarkastelua valtion ohjauksen nykytilasta ja haasteista yhteiskunnan ja hallinnon toimintatapojen muutoksessa ei ole viime aikoina tehty.

Yksittäisten ja selkeästi rajautuvien asiakokonaisuuksien sijaan ohjauksessa ollaan tekemisissä hallinnonalojen rajat ylittävien ilmiöiden kanssa. Systeemistä muutosta ei saada aikaiseksi sektoreittain rakentuvien toimintatapojen kautta ja vain perinteisten säädös- ja resurssiohjauksen keinoin. Yhteenkietoutuneiden ja kompleksisten politiikkakysymysten haltuunotto ja niiden ohjaaminen vaatii kokonaisvaltaista näkemystä sekä erilaisia ohjauskeinoja ja niiden yhdistelmiä.

Selvityksen päätavoitteina on:

1.Tuottaa tietoa ohjauspolitiikan nykytilasta ja tulevaisuudesta, Suomessa ja kansainvälisesti.
Tavoitteena on kuvata, millaisia peruspiirteitä liittyy ohjaukseen eri sektoreilla ja erilaisissa politiikkatavoitteissa ja miten ohjauksen kokonaisuudessa vaikuttaa ylikansallisen sääntelyjärjestelmän merkitys ja rooli. Tarkoituksena on tuottaa kokonaiskuva valtion ohjaustoiminnan kehityksestä ja nykytilasta Suomessa.

2. Käydä näkemyksellistä ja avointa vuoropuhelua suomalaisen ohjauspoliittisen keskustelun tukemiseksi.
Ohjauksen kehitystä peilataan yhteiskunnalliseen kontekstiin sekä tuotetaan tietoa ohjauksen uusimmista kansainvälisistä trendeistä ja pyritään tuomaan innovatiivisia uusia näkökulmia ja ratkaisuja ohjauspolitiikkaan. Keskeisenä tavoitteena on tuottaa toimivia analyyttisiä jäsennyksiä ohjauksen eri muotojen yhteydestä yhteiskunnan kulloisiinkin kehityspiirteisiin.

3.Tuottaa tulevaisuuden ohjauskeinojen arviointiin soveltuva arviointikehikko.
Nykyinen ohjaus pohjautuu pitkälti tulosohjaukselle sekä resurssi-, normi-, tavoite- ja informaatio-ohjaukseen. Ohjauksen työkalupakkia on jo nykyisellään laajennettu (mm. kokeiluilla ohjaamiseen), mutta tarvitaan yhä parempia keinoja sen arvioimiseen, millainen ohjausmekanismi on soveltuvin kulloisenkin haasteen ratkaisemiseksi tai tavoitteen saavuttamiseksi. Arviointikehikolla pyritään tarjoamaan työkalu, jonka avulla voidaan arvioida paremmin millaiset ohjauskeinot sopivat kulloiseenkin tilanteeseen ja sen vaatimuksiin.

Hankkeen nimi: Valtion ohjaus 2020-luvulla – Säädös- ja resurssiohjauksesta systeemin luotsaamiseen (OHJAUS2020)
Hankkeen kesto: 02/2020-03/2021
Hankkeen johtaja: Tommi Ranta, MDI
Hankkeen koordinaattori/partneri Vaasan yliopistossa: Prof. Pirkko Vartiainen
Yhteyshenkilöt Vaasan yliopistossa: Prof. Pirkko Vartiainen ja yliopistolehtori Niklas Lundström
Budjetti: 200 000 euroa
Rahoittaja: Valtioneuvoston kanslia
Rahoitusinstrumentti: VNTEAS (tietokayttoon.fi)
Ulkoinen rahoitus: 200 000 euroa, Vaasan yliopiston osuus hankkeesta 30 000 euroa
Tutkimusryhmä Vaasan yliopistossa: Johtamisen yksikkö, Kompleksisuustutkimuksen ryhmä
Hankekumppanit: MDI Public, Demos Helsinki, Frisky & Anjoy

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Ulkoinen rahoitus
200 000€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
30 000€
Kokonaisbudjetti
200 000€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Kompleksisuustutkimus
Johtaminen
Julkinen toiminta ja hallinto
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat