Tuorehakekonsepti maatilamittakaavassa

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida tuorehakekonsepti maatilamittakaavaan. Ensiksi tavoitteena on selvittää, millä edellytyksillä ja teknologiaratkaisuilla tuorehakkeen polttoa voidaan soveltaa kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti maatilakokoluokassa. Samalla suunnitellaan toimivia tuorehakekonsepteja.

Ensivaiheen jälkeen tavoitteena on luoda tuorehakekonsepti maatilatason lämpölaitosmittakaavaan työpajoissa mm. nelikenttäanalyysia hyödyntäen. Tavoitteena on yhdessä hankkeen viljelijöiden, Veljekset Ala-Talkkarin, hankkeen tki-toimijoiden ja sidosryhmien kanssa kehittää laitoskokonaisuus, joka uuden tuorepuuta polttavan kattilateknologian (400-500 kW) ja savukaasuteknologian (hiilidioksidin talteenotto) osalta toimii maatilatasolla kustannustehokkaasti.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on välittää uudesta tuorehakekonseptista tietoa EIP-hankkeen vaatimusten mukaisesti mm. sosiaalisen median, maaseutuverkoston ja kansainvälisen EIP-AGRI -verkoston kautta. Hankkeen tulokset ovat julkisia kaikille. Hanke myös edistää suomalaista tuotekehitystä sekä vientiä.

Hankkeen suuren mittakaavan tavoitteena on osaltaan torjua ilmastomuutosta ja edistää hiilineutraalia ruokaketjua. Hankkeella halutaan parantaa lämmöntuotannon energiatehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä sekä edistää hiilineutraalisuutta.

Kattilapuolella EU:n päästödirektiivit ja tuoremateriaalin polttaminen ovat nousseet esille. Saadaanko hiilidioksidia talteen ottavasta ja tuoretta haketta polttavasta kattilasta vientituote ja lisää uutta biotaloutta tukevaa liiketoimintaa? Tuorehakekonsepti on kotimaisten kiinteän polttoaineiden lämmityskattiloiden osalta tärkeä asia. Sama koskee kattiloiden vientikomponenttien parantamista.

Ruokaketjun huoltovarmuuden turvaaminen on keskeinen motiivi hankkeen taustalla. Viljelijöiden haasteeksi on tullut myös keskitetty energiahuolto. Kun maatilojen koko kasvaa, samalla huoltovarmuus ja energiansaanti korostuvat suurilla broileri- ja sikatiloilla. Kun samaan aikaan Suomi kaupungistuu, niin tulevina vuosina maaseudun energiaverkkojen ylläpitoinvestoinnit voivat vähentyä suurten voimayhtiöiden ja yhteiskunnan taholta. Maatilojen energiahuolto tulee turvata kaikissa tilanteissa ja sen paras takuu on oma tuotanto.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ruoka-yksikkö koordinoi hanketta. Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto ja Suomen metsäkeskus Seinäjoelta ovat hankkeessa mukana, samoin lapualainen Veljekset Ala-Talkkari, jolla on yli 60 vuoden kokemus alan laitevalmistuksesta. Rantalan Broileri Oy ja Kankaan Broiler Oy ovat maatiloina hankkeessa mukana. Lisäksi tehdään sidosryhmäyhteistyötä tuorehakekonseptin hyvin tuntevien tahojen kanssa (MTK Metsä, Koneyrittäjät ry, Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, Thermopolis Oy Lapualta, Kauhavan kaukolämpö oy).

Hanketta rahoittavat Manner-Suomen maaseutuohjelmassa EU (63 000 €) ja Suomen valtio (87 000 €) yhteensä 150 000 €:n budjetilla. Hankkeen tukitaso on 100 %. Hanke kestää 1.10.2019-31.5.2021. Toimijat korostavat, että hankkeen lopulliset tulokset selviävät vasta hankkeen loppupuolella.

Lisätietoja: Ari Haapanen

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
150 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit