OK Työmarkkinoilla

Opetus- j akulttuuriministeriö logo
Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa yksilön osaamistarve muutetaan koulutuksen avulla työmarkkinoilla tarvittavaksi osaamiseksi, ja siten kilpailuvaltiksi työmarkkinoilla. Uusi osaaminen edistää mahdollisesti myös rekrytoivan organisaation kilpailukykyä osaavan henkilöstön tuottavuutena ja innovatiivisuutena.

Hankkeessa kehitetään moniammatillisena yhteistyönä ohjaus- ja koulutusprosessi, joka alkaa osaamiskartoituksella ja tähtää työllistymiseen. Osaamiskartoituksen pohjalta luodaan yksilöllinen kehittymissuunnitelma, jossa huomioidaan osaamisen tunnistamisen lisäksi uraohjaus sekä työllistymistä tukeva koulutus.

Koulutus- ja osaamistarpeita kartoitetaan myös yhdessä työelämäedustajien kanssa, hyödyntämällä mm. TE-palvelujen yrityspalvelukeskuksien kanssa tehtävää yhteistyötä. Näiden toimenpiteiden kautta voidaan paremmin arvioida tiettyjen alojen ja työnantajien lisäkoulutustarvetta suhteessa työtehtävien vaatimuksiin tai laajemmin työelämävalmiuksiin. Kehitettävän yhteistyöprosessin avulla parannetaan työllistyvyyttä ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan Kokkolan ja Seinäjoen-Ilmajoen kuntakokeilujen, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Vaasan yliopiston yhteistyönä. Työllistymisen vahvistamiseksi tarvitaan myös muuta alueellista yhteistyötä: hanke yhdistää kolme kaupunkialuetta ja etsii kuntakokeilujen, alueen muiden oppilaitosten, ELY-keskusten ja TE-palveluiden kanssa uusia, vaikuttavia malleja koulutukseen ja työllistymiseen liittyviin ohjaus- ja neuvontapalveluihin.

Hankkeen päättyessä yhteistyö työllistämispalveluiden, koulutusorganisaatioiden ja yritysten välillä on löytänyt uusia muotoja. Hanke tukee eri hallinnonalat ylittävien toimintamuotojen kehittymistä. Kuntakokeilujen työkalupakkiin on saatu malli korkeakouluyhteistyölle ja asiantuntijatehtäviin soveltuvien henkilöiden ohjaamiseen. Yksi työkaluista on alueella yhteistyössä työstetty osaamiskartoitus.

Hankkeen toteuttamilla jatkuvan oppimisen uusilla mahdollisuuksilla ja korkeakoulu-yritysyhteistyön toimilla vaikutetaan alueen vetovoiman vahvistumiseen (myös opiskelijanäkökulmasta).

OK työmarkkinoilla toimii erityisavustuksella, jota on myönnetty jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen osana jatkuvan oppimisen uudistusta.

Hankkeen kotisivut

OK työmarkkinoilla (Osaamistarpeesta kilpailuvaltiksi työmarkkinoilla, moniammatillisesta ohjauspalvelusta koordinaatit urasuunnitteluun)

Hankkeen kesto: 1.9.2020-31.10.2022
Hankkeen yhteyshenkilö: projektipäällikkö Eeva Kuorikoski, Vaasan yliopisto
Yksikkö Vaasan yliopistossa: Levón-instituutti
Projektin kesto: 1.9.2020-31.10.2022
Budjetti: 556 000 €
Hankekumppanit: OK työmarkkinoilla -hanketta koordinoi Vaasan yliopisto. Osatoteuttajina ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen yliopistokeskus ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
556 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Executive Education
Hanketta koordinoiva organisaatio