Hajautetun energiantuotannon hybridiratkaisut Etelä-Pohjanmaan maaseudulla – HYBE

Hankkeen tavoitteena on edistää vähähiilisen ja uusiutuvan energian käyttöä maaseutuyrityksissä. Keskitetystä energiantuotannosta pyritään hajautettuun energiantuotantoon uusilla ja kustannustehokkailla järjestelmillä.

Keskeisenä tavoitteena on case-tapausten hankkiminen maaseudun hajautetun energiantuotannon hybridiratkaisujen vahvistamiseksi ja tulevaisuuden ennakoimiseksi ilmastonmuutoksen ja tulevaisuuden energiatarpeiden näkökulmasta.

Teemoina ovat muun muassa biokaasu- ja aurinkoenergiaratkaisut maatilarajapinnassa laajemmin eri alojen näkökulmat huomioiden. Hanke pyrkii osaltaan edistämään maaseudun energiantuotannon ja käytön huoltovarmuutta paikallisilla ratkaisumalleilla. Lisäksi hanke etsii yhteiskunnan kritisoimalle energiaturpeelle kustannustehokkaita korvaavia vaihtoehtoja.

Hankkeen uutuusarvona on asioiden kokonaisvaltainen tarkastelu. Toisin sanoen hanke ei tarkastele vain maatiloja energian tuottajina ja käyttäjinä, vaan hankkeessa huomioidaan laajempi kokonaisvaltainen tarkastelu maaseutuyrityksissä.

Hankkeen koordinaattorina toimii SeAMK ja kumppanina Vaasan yliopiston energian ja kestävän kehityksen tutkimusalusta Vaasa Energy Business Innovation Centre (VEBIC). Hanke toimi yhteistyössä eteläpohjalaisten maaseutuyritysten kanssa.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen 1. työpaketissa kartoitetaan energiantuotannon nykytilaa ja riskejä Etelä-Pohjanmaan maaseudulla. Työpaketissa huomioidaan sitä, mitä mm. energiaturpeen korvaaminen uusiutuvalla energialla tarkoittaa maakunnassa lähitulevaisuudessa. Työpaketissa määritellään se, mikä on energiantuotannon päästövähennyksen tavoite Etelä-Pohjanmaalla vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi hankkeessa selvitetään, mitä haasteita ilmastonmuutos, energiahuollon turvaaminen ja väestön väheneminen syrjäkyliltä aiheuttavat Etelä-Pohjanmaalla. Tämän lisäksi selvitetään, miten energiaverkkojen tulevaisuus ja kyberuhat tulevat vaikuttamaan hajautetun energiajärjestelmän vaatimuksiin.

Hankkeen 2. työpaketissa keskitytään aurinkoenergiahybridijärjestelmän integrointiin osaksi rakennettua ympäristöä, integroinnin teknisiin haasteisiin sekä tuotteistamisen ja kaupallistamisen kehittämiseen kuluttajakäyttäytymisen tuntemuksen sekä erilaisten pelillisten ja laskennallisten apuvälineiden kautta.

Hankkeen 3. työpaketissa hyödynnetään Etelä-Pohjanmaalla Laasasenahon ja Lensun (2019) kehittämää biokaasulaitosten sijainnin optimointimallia. Mallia voidaan hyödyntää hankkeessa määrittelemään parhaimmat kohteet liikennebiokaasun tuotantoa varten. Optimointimalli huomioi tieverkkoa pitkin kaikki sellaiset maatilat, jotka ovat halutun kuljetusetäisyyden sisällä toisistaan.

Hankkeen 4. työpaketissa etsitään vapaamuotoisella ilmoituksella 5-10 esimerkkiyritystä, jotka haluavat osallistua hankkeen pilotointiin. Mukaan lähteneille yrityksille laaditaan esimerkkilaskelma, siitä kuinka toimia, jos halutaan lähteä investoimaan uusiutuvaan hybridienergiantuotantoon. Esimerkkiyrityksiä voivat olla maatilat, elintarvikeyritykset, matkailuyritykset, metallialan pk-yritys ja energiaosuuskunta.

Esimerkkilaskelmassa selvitetään mm. nykyinen energiankulutus, energiantarpeen kausivaihtelu, yrityksen oman energiapotentiaalin arviointi ja näiden pohjalta investointilaskelma tietyn energiaomavaraisuuden saavuttamiseksi. Lisäksi selvitys sisältää arvion myös tulevaisuuden energiankulutuksen kehityksestä (sähkö ja lämpö). Tavoitteena on laatia yrityksille polku, miten he voivat lisätä energiahuoltovarmuutta ja -omavaraisuutta sekä edistää vähähiilisyyttä.

Hankkeen 5. työpaketissa järjestetään tilaisuuksia, kuten opintomatkoja, retkiä ja seminaareja hanketiedon jalkauttamiseksi Etelä-Pohjanmaalle.

Hajautetun energiantuotannon hybridiratkaisut Etelä-Pohjanmaan maaseudulla - HYBE
Hankkeen vetäjä: projektipäällikkö Kari Laasasenaho, SeAMK Ruoka
Hankkeesta vastaava taho Vaasan yliopistossa: Vaasa Energy Business Innovation Centre (VEBIC) tutkimusalusta
Hankkeen yhteyshenkilö Vaasan yliopistossa: Suvi Karirinne
Hankkeen kesto: 1.1.2020-31.12.2021
Hankeen budjetti: 333 721 euroa
Hankkeen päärahoittaja: Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus Manner-Suomen maaseutuohjelma
Hankekumppanit: SeAMK Ruoka (koordinoi hanketta)

Hankesivusto: http://www.seamk.fi/yrityksille/tki-projektit/hybe

Tapahtumia

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
333 721€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit