Opetusjärjestelyt lukuvuonna 2024-2025

Tälle sivustolle on koottu suunnitelmat koulutusohjelmien lähi- ja etäopetuksesta. Voit tutustua suunnitelmiin koulutusalakohtaisesti alla olevasta valikosta. Sivustolla on myös tietoa lähi- ja etäopetustietojen yhteydessä käytettävistä käsitteistä.

Lähi- ja etäopetus Vaasan yliopiston koulutusohjelmissa

Vaasan yliopistossa kandidaattiohjelmien kaksi ensimmäistä vuotta ovat pääsääntöisesti lähiopetuksena järjestettävää opetusta. Kolmantena vuotena monimuoto- ja hybridiopetuksen määrää lisätään.

Maisteriohjelmissa ensimmäinen vuosi on pääsääntöisesti lähiopetuksena järjestettävää opetusta. Toisena vuonna monimuoto- ja hybridiopetuksen määrää lisätään.

Yliopiston opetuksessa painotetaan oppijan roolia täysipainoisessa oppimiskokemuksessa. Tarjoamme opiskelijoita motivoivia, laadukkaita opetusmetodeja modernissa oppimisympäristössä merenrantakampuksella. Lähiopetuksella tuetaan opiskelijoiden kokemusta yhteisöllisyydestä ja edesautetaan tärkeiden verkostojen luomista sekä kiinnittymistä akateemiseen yhteisöön. Opintojen loppuvaiheessa opiskelijoille tarjotaan enemmän monimuotoisia opintojen suoritustapoja. 

Kokonaan etäopiskeluna on mahdollista suorittaa seuraavat maisteriohjelmat: tekninen viestintä (FM) ja sosiaali- ja terveyshallintotiede.

Tarkemmat tiedot koulutusohjelman suunnitelmasta löydät alta koulutusohjelmittain. Tarkemmat tiedot opintojen toteutuksista löytyvät opinto-oppaasta. Ohjelmien tutkintorakenteet löytyvät myös opinto-oppaasta. Toteutustietojen avulla voi suunnitella oman lukujärjestyksen lukukausittain. Kandidaatti- ja maisteriohjelmiin sisältyy myös viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opintoja. Huomaathan, että valitessasi näiden opintoja toteutuksia opintoihisi, voi sinulle tulla lähi- ja etäopetusta eri tavalla kuin koulutusohjelman suunnitelmissa on. 

Opinto-oppaan koulutusohjelmatiedot, tutkintorakenteet ja opintojaksokuvaukset julkaistaan toukokuussa. Vahvistetut toteutus- ja aikataulutiedot julkaistaan pääasiallisesti kesä-heinäkuun vaihteessa, osa elokuussa. 

Pienet muutokset ovat mahdollisia, ajantasaiset tiedot löydät opinto-oppaasta ja Lukkarikoneesta.

Lähi- ja etäopetustietojen yhteydessä käytettyä käsitteistöä

 • Lähiopetus contact teaching
  • Opetus, jossa opettaja ja oppija ovat samassa tilassa
 • Etäopetus distance teaching; remote teaching
  • Opetus, jossa opettaja ja oppija ovat fyysisesti eri tiloissa, mutta yhteydessä tieto- ja viestintätekniikan välityksellä. Joskus puhutaan sulautuvasta opetuksesta, jolla tarkoitetaan etä- ja lähiopetuksen yhdistelmää. 
 • Monimuoto-opetus blended teaching
  • Opetus, joka toteutetaan yhdistämällä lähiopetusta, etäopetusta ja opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä
 • Verkko-opetus online teaching; web-based teaching; ~ e-teaching; ~ computer-aided teaching
  • Tietoverkossa tai sen avulla toteutettu opetus. Yleisimmin verkko-opetus tapahtuu internetin kautta tai avulla. 

Pepin opintojaksojen toteutusten luokittelu

 • Lähiopetuspainotus vahva On-campus courses 
 • Monimuoto-opetus: verkko-opintoja ja lähitapaamisia Blended learning courses: online learning & on-campus sessions 
 • Hybridiopetus: opiskelija voi valita joko lähi- tai verkko-opetuksen Hybrid courses: students choose either on-campus or online learning
 • Verkko-opinnot: suoritetaan ohjatusti Guided online courses 
 • Verkko-opinnot: suoritetaan itsenäisesti Independent online courses 
 • Kirjatentti tai vastaava itsenäinen suoritus Exam/other equivalent assessment only 
 • Työharjoittelu, projekti tai muu vastaava (opiskelija itse aikatauluttaa) Work experience, project or equivalent (scheduled by student) 
 • Non-stop opinnot Non-stop courses (käytetään erityisesti avoimessa yliopistossa)
 • Avoin YO Open University courses (käytetään muiden rinnalla ilmoittautumisjärjestelmää varten) 

Tekniikan kandidaattiohjelma Kestävä energia ja älykäs teknologia on lähiopetuspainotteinen. Tätä koulutusohjelmaa ei voi suorittaa kokonaan etänä, koska opintoihin sisältyy Technobothnia-laboratoriossa suoritettavia ja läsnäoloa vaativia pakollisia opintoja. Opetus on kuitenkin monimuotoista: osa luennoista ja harjoituksista järjestetään kampuksella ja osa verkossa, ja joitakin opintojaksoja voi suorittaa omaan tahtiin verkkomateriaalien, videoiden ja etätehtävien avulla. Oppimisen kannalta osallistuminen kaikkeen kampuksella tapahtuvaan opetukseen on kuitenkin paras vaihtoehto. 

Hallintotieteiden kandidaattiohjelman ensimmäisen ja toisen vuoden opetus järjestetään lähiopetuspainotteisesti Vaasan yliopiston kampuksella. Kolmantena vuonna opetukseen sisältyy enemmän monimuoto- ja etäopetusta, mutta myös lähiopetusta. Kandidaattiohjelmaan sisältyy myös viestintä- ja kieliopintoja, opintokokonaisuuksia (aik. sivuaineopintoja) sekä muita opintoja. Näiden opintojen lähi- ja etäopetuksen toteutus voi poiketa yllämainitusta.

Kauppatieteiden kandidaattiohjelman yhteiset opinnot (ensimmäinen vuosi) on lähiopetuspainotteinen ja opetus järjestetään lähiopetuksena Vaasan yliopiston kampuksella. Koulutusohjelmaan sisältyy myös viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opintoja. Näiden opintojen lähi- ja etäopetuksen toteutus voi poiketa yllämainitusta. 

Digitaalinen markkinointi

Digitaalisen markkinoinnin kandidaattiohjelman ensimmäinen vuosi järjestetään lähiopetuksena Vaasan yliopiston kampuksella. Toisena ja kolmantena vuotena opetukseen sisältyy enemmän etäopetusta, mutta myös lähiopetusta. Koulutusohjelmaan sisältyy myös viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opintoja. Näiden opintojen lähi- ja etäopetuksen toteutus voi poiketa yllämainitusta. 

Johtaminen

Johtamisen kandidaattiohjelma on lähiopetuspainotteinen. Etenkin kahden ensimmäisen vuoden opetus järjestetään pääosin lähiopetuksena Vaasan yliopiston kampuksella. Osa opinnoista sijoittuu myös kolmannelle vuodelle opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta riippuen. Kolmannen vuoden kandidaatintutkielmaprosessiin sisältyy monimuoto-opetusta, mutta lähiopetukseen tarjotaan aina mahdollisuus. Koulutusohjelmaan sisältyy myös viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opintoja. Näiden opintojen lähi- ja etäopetuksen toteutus voi poiketa yllämainitusta. 

Kansainvälinen liiketoiminta

The Bachelor’s programme in International Business has an emphasis on face-to-face, on-campus teaching. The first two years of the programme, in particular, will be delivered as face-to-face teaching on the University of Vaasa campus. The third year of the programme will involve more blended and online learning, but some of the teaching each week will be delivered on campus. In the third year, students are highly encouraged to do a double-degree or go for exchange period abroad. The mode of study during the study abroad period is defined by the hosting institution. The degree programme also includes communication and language studies, and other studies. Their mode of delivery (on campus vs. online) may be different from that stated above. 

Markkinointi

Markkinoinnin kandidaattiohjelma on lähiopetuspainotteinen, opetus tapahtuu pääosin Vaasan yliopiston kampuksella. Opintojaksoilla hyödynnetään monipuolisia ja vuorovaikutteisia työskentelymenetelmiä, joiden tarjoama oppimiskokemus on suunniteltu ensisijaisesti lähitapaamisten lähtökohdista. Ohjelman valinnaisten opintojaksojen joukosta löytyy myös verkossa suoritettavia kursseja. Kandidaatintutkielmavaiheessa työskentely on itsenäisempää ja lähitapaamisten rinnalla on myös etäosallstumismahdollisuus. Koulutusohjelmaan sisältyy myös viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opintoja. Näiden opintojen lähi- ja etäopetuksen toteutus voi poiketa yllämainitusta. 

Laskentatoimi ja rahoitus  

Laskentatoimen ja rahoituksen kandidaattiohjelma on lähiopetuspainotteinen. Etenkin kahden ensimmäisen vuoden opetus järjestetään pääosin lähiopetuksena Vaasan yliopiston kampuksella. Kolmantena vuonna opetukseen sisältyy enemmän monimuoto- ja etäopetusta, mutta myös viikoittaista lähiopetusta. Koulutusohjelmaan sisältyy myös viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opintoja. Näiden opintojen lähi- ja etäopetuksen toteutus voi poiketa yllämainitusta. 

​​​​​​Talousoikeus

Talousoikeuden kandidaattiohjelma on lähiopetuspainotteinen. Kahden ensimmäisen vuoden opetus on pääosin lähiopetusta Vaasan yliopiston kampuksella. Kolmantena vuonna monimuoto- ja etäopetuksen osuus lisääntyy, mutta opintoihin sisältyy yhä myös lähiopetusta. Koulutusohjelmaan sisältyy myös viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opintoja. Näiden opintojen lähi- ja etäopetuksen toteutus voi poiketa yllämainitusta. 

Taloustiede

Taloustieteen kandidaattiohjelman opetus on lähiopetuspainotteista, mutta joissain kursseissa opetus tapahtuu osittain tai kokonaan etänä.

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelma on lähiopetuspainotteinen ja suunniteltu päätoimiseen opiskeluun. Etenkin kahden ensimmäisen vuoden opetus järjestetään lähiopetuksena Vaasan yliopiston kampuksella. Kolmantena vuonna opetukseen sisältyy enemmän monimuoto- ja etäopetusta, mutta myös viikoittaista lähiopetusta. Koulutusohjelmaan sisältyy myös viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opintoja. Näiden opintojen lähi- ja etäopetuksen toteutus voi poiketa yllä mainitusta. Opetuksen kieli on suomi ja osittain englanti. 

Viestintätieteiden kandidaattiohjelman opintosuunnan opintoja järjestetään lähiopetuksena, etäopetuksena sekä monimuoto-opetuksena. Joitain lähiopetuksena järjestettäviä opintojaksoja voi olla mahdollista suorittaa myös etänä tai itsenäisesti, mutta huomaa, että etäopetuskin voi olla aikatauluun sidottua, eli opinnoissa saattaa olla pakollista läsnäoloa tiettyyn kellonaikaan verkossa, tai että itsenäinen työskentely voi vaatia enemmän kirjallisuuteen tutustumista kuin lähiopetuksessa. Myös joillekin etänä järjestettäviin opintojaksoihin voi olla mahdollista sopia lähitapaamisia. Tarkemmat tiedot opetustavoista ja aikatauluista löydät kunkin opintojakson toteutukselta opinto-oppaasta.

Opintosuunnan opintojen lisäksi muut tutkintoon sisältyvät opinnot (opintokokonaisuudet, viestintä- ja kieliopinnot, yleisopinnot sekä muut opinnot) opiskelija voi valita omien suunnitelmiensa mukaisesti lähi- tai etäopiskeluna.

Erityisesti ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita suositellaan osallistumaan lähiopetukseen.

The first year of the Master’s programme in Finance will be delivered as face-to-face teaching on the University of Vaasa campus. The second year involves more online teaching but also some faceto- face teaching, which will take place on focused campus days. The degree programme also includes  communication and language studies, and other studies. Their mode of delivery (on campus vs. online) may be different from that stated above. 

Opinnot opintosuunnassa julkisen toiminnan johtaminen järjestetään monimuoto-opetuksena. Koulutusohjelma sisältää etenkin ensimmäisenä vuotena lähiopetusta Vaasan yliopiston kampuksella. Toisena vuotena opetukseen sisältyy enemmän etäopetusta.  Koulutusohjelmaan sisältyy myös viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opintoja. Näiden opintojen lähi- ja etäopetuksen toteutus voi poiketa yllämainitusta.

Opinnot opintosuunnassa julkisoikeus voi suorittaa kokonaan etäopintoina tai osalla opintojaksoista voi halutessaan valita myös lähiopetuksen Vaasan yliopiston kampuksella. Koulutusohjelmaan sisältyy myös viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opintoja. Näiden opintojen lähi- ja etäopetuksen toteutus voi poiketa yllämainitusta.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opinnot on mahdollista suorittaa etäopintoina (opintosuunnan opinnot sekä viestintä- ja kieliopinnot). Maisteriohjelmaan sisältyy myös muita opintoja. Näiden opintojen lähi- ja etäopetuksen toteutus voi poiketa yllämainitusta.

Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelmassa ensimmäinen vuosi on lähiopetuspainotteinen. 

Koulutusohjelmaan sisältyy myös viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opintoja. Näiden opintojen lähi- ja etäopetuksen toteutus voi poiketa yllämainitusta. 

Industrial Management is a full-time on-campus programme involving a mixture of on-campus and online teaching. The first year of the studies will be delivered as face-to-face teaching on the University of Vaasa campus. The second year involves more online teaching but also some face-to-face teaching, which will take place on campus. The courses running on spring semester of the second year are planned to be hybrid teaching with a possibility to distance learning. The degree also includes communication and language studies, and other studies. Their mode of delivery (on campus vs. online) may be different from that stated above. 

Industrial Systems Analytics is a full-time on-campus programme involving a mixture of on-campus and online teaching. The first year of the studies will be delivered as face-to-face teaching on the University of Vaasa campus. The second year involves more online teaching but also some face-to-face teaching, which will take place on campus. The courses running on spring semester of the second year are planned to be hybrid teaching with a possibility to distance learning. The degree also includes communication and language studies, and other studies. Their mode of delivery (on campus vs. online) may be different from that stated above. 

Strategic Project Management is an on-campus programme involving a mixture of on-campus and online teaching. The major studies are taking place in the city of Seinäjoki and other supporting studies are streamed to classroom from Vaasa campus. It is a blended learning programme involving a mixture of face-to-face and online teaching. The degree also includes communication and language studies, and other studies. Their mode of delivery (on campus vs. online) may be different from that stated above. 

The SAS program typically offers courses through a combination of online and onsite instruction. Given its joint collaboration between the University of Vaasa and Oulu University, it is essential that all major courses provide an online option to ensure accessibility for students across both locations

The first year of the Master’s programme in International Business will be delivered as face-to-face teaching on the University of Vaasa campus. The spring semester of the first year includes blended learning, which is possible to complete remotely. The second year is carried out fully as distance learning. The degree programme also includes communication and language studies, and other studies. Their mode of delivery (on campus vs. online) may be different from that stated above. 

Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma järjestetään etäopetuspainoitteisena. Koulutusohjelma sisältää jonkin verran lähiopetusta, joka järjestetään pääsääntöisesti keskitettyjen kampuspäivien muodossa. Koulutusohjelmassa muutamia kursseja järjestetään myös monimuoto-opetuksena.

Erillinen työelämässä oleville suunnattu ohjelma, jossa erikseen sovittu aikataulu ja opetusjärjestelmät.

Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelman ensimmäinen vuosi järjestetään pääsääntöisesti lähiopetuspainotteisena Vaasan yliopiston kampuksella. Opintojaksoilla hyödynnetään monipuolisia ja vuorovaikutteisia työskentelymenetelmiä, joiden tarjoama oppimiskokemus on suunniteltu ensisijaisesti lähitapaamisten lähtökohdista. Toisena vuotena opetukseen sisältyy enemmän monimuoto-opetusta, jolloin opetukseen osallistuminen voi tapahtua etänä tai kampuksella. Koulutusohjelmaan sisältyy myös viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opiskelijan valitsemia opintoja. Näiden opintojen lähi- ja etäopetuksen toteutus voi poiketa yllämainitusta.

Smart Grids (Smart Energy) is a blended learning programme involving a mixture of on-campus and online teaching. Main part of the teaching is delivered face-to-face on the University of Vaasa campus and some of the courses include also the possibility of online participation. The degree also includes communication and language studies, and other studies. Their mode of delivery can be either on campus and/or online. 

Robotics is a blended learning programme involving a mixture of on-campus, online and multilocation teaching. The degree is organised in the cities of Vaasa (University of Vaasa campus) and Pori (Satakunta University of Applied Sciences campus). During the application phase, the students have applied to either Vaasa or Pori. Each location hosts a group of students commencing their studies in the autumn semester. Despite the geographical distinction, both cohorts follow an identical curriculum. However, individual study modules leverage local industry connections, providing students with diverse learning experiences tailored to their respective regions. The degree also includes communication and language studies, and other studies. Their mode of delivery can be either on campus and/or online. 

Strategic Business Development is a full-time, two-year programme. The first year of the programme and its core courses include some contact teaching and activities (e.g. interactive sessions/lectures, presentation days, case/simulation briefings and debriefings) on campus while the second year of the programme can be done 100% online. However, the programme also includes communication and language courses as well as a selection of elective courses. Some of these courses are delivered on campus while others can be completed online. 

Talousoikeuden maisteriohjelmassa yhdistyvät lähiopetus ja ohjatusti suoritettavat verkko-opinnot. Etenkin ensimmäisen vuoden maisteriopintoihin sisältyy lähiopetusta Vaasan yliopiston kampuksella. Toisen vuoden maisteriopinnot toteutetaan pääosin ohjattuina verkko-opintoina. Tentit voidaan kuitenkin järjestää keskitetysti Vaasan yliopiston kampuksella. Koulutusohjelmaan sisältyy myös viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opintoja. Näiden opintojen lähi- ja etäopetuksen toteutus voi poiketa edellä mainitusta. 

Taloustieteen maisteriohjelma opetuksen toteutus on monipuolinen, sisältäen sekä lähi-, monimuoto-, verkko- ja hybridiopetusta. Osa kursseista toteutetaan luokkaopetuksena kampuksella, mm. Mikrotalous II ja Portfolioteoria. Koulutusohjelmaan sisältyy myös menetelmä, viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opintoja. Näiden opintojen lähi- ja etäopetuksen toteutus voi poiketa yllämainitusta. 

Teknisen viestinnän maisteriohjelma (FM) on mahdollista suorittaa kokonaan etänä. Täydentävissä opinnoissa voi olla lähitapaamisina järjestettäviä opintojaksoja, mutta niille pyritään tarjoamaan vaihtoehtoisia suoritustapoja. Opetus voi kuitenkin olla aikatauluun sidottua, eli opinnoissa saattaa olla pakollista läsnäoloa tiettyyn kellonaikaan verkossa. 

Opiskelija voi valita esim. liiketoimintaosaamisen opintoja lähi- tai etäopetuksena omien suunnitelmiensa mukaisesti.

Tietojärjestelmätieteen opintosuunta järjestetään pääosin monimuoto-opetuksena. Opintosuunta sisältää lähiopetusta Vaasan yliopiston kampuksella, mutta on pääosin mahdollista suorittaa etänä. Opintoihin sisältyy myös viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opintoja. Näiden opintojen lähi- ja etäopetuksen toteutus voi poiketa yllä mainitusta. 

Viestinnän monialaisen maisteriohjelman opintosuunnan opintoja järjestetään lähiopetuksena, etäopetuksena sekä monimuoto-opetuksena. Huomaa, että etäopetuskin voi olla aikatauluun sidottua, eli opinnoissa saattaa olla pakollista läsnäoloa tiettyyn kellonaikaan verkossa. Myös joillekin etänä järjestettäviin opintojaksoihin voi olla mahdollista sopia lähitapaamisia. Tarkemmat tiedot opetustavoista ja aikatauluista löydät kunkin opintojakson toteutukselta opinto-oppaasta.

Ohjelman opintosuuntaa tukevat opinnot, viestintä- ja kieliopinnot sekä muut opinnot opiskelija voi valita omien suunnitelmiensa mukaisesti lähi- tai etäopiskeluna.

Kieliopintoja järjestetään lähiopetuksena, monimuoto-opetuksena ja verkko-opetuksena. Tarkemmat tiedot löytyvät opinto-oppaan toteutuksilta. Ensimmäisen ja toisen vuoden kandidaattiopiskelijoille suositellaan lähiopetuskursseille osallistumista.