Hyvinvoinnin edistäminen

Vaasan yliopistossa on erilaisia opiskelijan hyvinvointiin liittyviä työryhmiä, joihin kuuluu sekä opiskelijoiden että henkilökunnan edustajia.

Opiskelijahyvinvoinnin työryhmä

Opiskelijahyvinvoinnin työryhmä keskittyy yliopiston vastuulla oleviin, opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeviin asioihin ja teemoihin.

Työryhmä pyrkii vastaamaan opiskelijoiden esiin tuomiin konkreettisiin tarpeisiin, joita kartoitetaan mm. kyselyiden avulla. Työryhmä mm. nostaa opiskeluympäristöön, opetukseen, ohjaukseen ja opiskelutaitoihin liittyviä kysymyksiä yliopistoyhteisön keskusteluun sekä esim. järjestää tärkeiksi katsomistaan aiheista teemapäiviä. Työryhmä voi myös kuulla muita asiantuntijoita valitsemissaan teemoissa.

Työryhmä raportoi toiminnastaan rehtorille. Työryhmän muistioiden ja raporttien arkistoinnista vastaa työryhmän sihteeri.

Ihminen istuu yksin puistonpenkillä lukemassa

Terveystyöryhmä

Terveystyöryhmä on osa paikallista YTHS:n terveyden edistämistoimintaa.

Terveystyöryhmän tarkoituksena on toimia laaja-alaisena yhteistyöverkostona opiskeluyhteisön ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä opiskelukyvyn ja opiskeluedellytysten parantamiseksi. Opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä ei “tuoteta” ainoastaan opiskeluterveydenhuollon vastaanotoilla, vaan – ja ennen kaikkea – monipuolisessa yhteistyössä opiskelijayhteisön toimijoiden kanssa.

YTHS:n toimijoiden lisäksi terveystyöryhmä koostuu korkeakoulujen, ylioppilas- ja opiskelijakuntien sekä muiden opiskeluyhteisössä hyvinvointityötä tekevien yhteistyökumppaneiden edustajista. Työryhmässä on opiskelijaedustaja jokaisesta Vaasan alueen korkeakoulusta.

Terveystyöryhmän puheenjohtajuudesta ja muistioiden arkistoinnista vastaa YTHS.

Terveystyöryhmän tehtäviä:

 • ideoida, suunnitella ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa yhteistyössä opiskelijajärjestöjen ja korkeakoulujen kanssa
 • huolehtia paikallistasolla terveysinformaatiosta (opiskelijalehdet, kotisivut, asemalla jaettava valistus- ja itsehoitomateriaali)
 • lisätä opiskelija- ja korkeakouluelämän tuntemusta aseman henkilökunnan piirissä
 • laatia vuosiraportin terveydenedistämistoiminnasta
 • toimia yhteistyössä säätiön ulkopuolisten asiantuntijatahojen kanssa terveyden edistämisen asioissa.

Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin arviointi korkeakouluissa -työryhmä

Opiskeluympäristö koostuu fyysistä opiskeluolosuhteista, opintojen järjestämisestä ja opintojen ohjauksesta, erilaisista oppimisympäristöistä, oppilaitoksen opiskeluyhteisöistä ja opiskelijoiden omista yhteisöistä.

YTHS:n tehtävänä on oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta. Opiskeluympäristön tarkastuksilla halutaan varmistaa, että opiskelijana voit opiskeluyhteisössäsi hyvin niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin.

Opiskeluympäristöjen arvioinnit tehdään kolmen vuoden välein kaikissa korkeakouluissa ja tarkastuksessa havaittujen muutostarpeiden toteutumista seurataan vuosittain seurantakäynnillä.

Koordinaatiovastuu tarkastusten toteutumisesta on YTHS:llä. Tarkastuksissa on aina mukana opiskelijoiden edustajana esimerkiksi ylioppilaskunnan jäseniä, yliopiston edustajia, YTHS:ltä yleensä yleislääkäri, psykologi ja terveydenhoitaja sekä kunnan terveysviranomainen.

Lisätietoja opiskeluympäristön tarkastuksesta (OPY) löydät YTHS:n verkkosivuilta kohdasta Opiskeluyhteisötyö > Opiskeluympäristön tarkastus.

 • Terveydenhuoltolain 17 §:n 1 momentti:   
  Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein.

 

 • Valtioneuvoston asetus koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta 6.4.2011
  Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus on tarkastettava yhteistyössä oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden, opiskeluterveyden-huollon, terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista on seurattava vuosittain.