Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Yliopistolain mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Vaasan yliopisto tarjoaa yhteisön, jossa panostetaan opiskelijoiden hyvinvointiin. Yliopistossa ei hyväksytä epäasiallista käytöstä tai häirintää. Jokainen yliopistoyhteisön jäsen on vastuussa omasta käyttäytymisestään.

Vastuullinen käyttäytyminen yliopistoyhteisössä

Jokaisella opiskelijalla on vastuu oman toimintansa osalta siitä, että kaikilla opiskelijoilla on hyvä ja turvallinen opiskeluympäristö. Jokaisen on hyväksyttävä, että yliopistoyhteisössä on erilaisia ihmisiä, joiden kanssa on pystyttävä asialliseen vuorovaikutukseen.

Opiskelijana sinun tulee noudattaa opinnoista annettuja ohjeita ja määräyksiä sekä toimia hyvien tapojen mukaisesti ja välttää muihin kohdistuvaa epäasiallista kohtelua ja häirintää.

Jokainen yliopistoyhteisöön kuuluva vastaa myös kaikesta yliopiston verkkotunnuksellaan tapahtuvasta toiminnasta. IT-palvelujen käyttösäännöt sitovat ja velvoittavat kaikkia yliopistoyhteisön jäseniä. Sääntöjen rikkomisesta sekä epäasiallisesta tai kielletystä käyttäytymisestä yliopiston tietojärjestelmissä on seuraamuksia. Rikkomuksista rangaistaan tietotekniikkarikkomusten seuraamiskäytännön mukaisesti.

Mitä epäasiallinen kohtelu on?

Epäasiallinen kohtelu on kiusaamista, häirintää, mitätöintiä tai muuta kielteistä käyttäytymistä.

Kiusaaminen on toistuvaa ja järjestelmällistä toisen ihmisen huonoa kohtelua, joka voi ilmetä esim. nöyryyttämisenä, eristämisenä, loukkaamisena, virheellisen tiedon levittämisenä tai uhkaamisena.

Häirintä on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden loukkaamista sanallisesti, toiminnan tai asenteiden kautta siten, että luodaan uhkaava tai halventava ilmapiiri. Häirintä voi ilmetä esimerkiksi sukupuoleen, kulttuuriin, seksuaaliseen suuntautumiseen, mielipiteisiin tai vakaumukseen kohdistuvina asiattomina vihjailuina. Verkossa tapahtuvaa häirintää on sähköpostin ja internetin välityksellä levitetyt väärät tiedot, panettelu ja uhkailu sekä sopimattoman tai rikollisen aineiston välittäminen.

Toimintaohjeet opiskeluun liittyviin epäasiallisen kohtelun ja häirinnän tilanteisiin

Jos koet joutuneesi epäasiallisen kohtelun tai häirinnän kohteeksi

 • Kerro asiallisesti mahdollisimman pian henkilölle, jonka koet häiritsevän sinua, että pidät hänen käyttäytymistään epäasiallisena ja pyydä häntä lopettamaan se. Kyse saattaa olla myös siitä, että henkilö ei itse tiedosta käyttäytyvänsä loukkaavasti.
 • Voit kertoa asiasta suullisesti tai kirjallisesti. Usein suullinen huomauttaminen riittää jo lopettamaan epäasiallisen käyttäytymisen. Kirjallisen huomauttamisen etuna on, että asia tulee samalla dokumentoiduksi.
 • Kirjaa asiaan olennaisesti liittyvät tapahtumat muistiin. On hyvä myös säästää esim. asiaa koskevat sähköpostiviestit tai muut dokumentit. Dokumentointi auttaa asian mahdollisessa eteenpäin viemisessä ja tapahtumien todentamisessa.
 • Jos et itse voi tai halua ottaa yhteyttä ko. henkilöön tai jos epäasiallinen käyttäytyminen jatkuu huomautuksen jälkeenkin, ilmoita tilanteesta Opiskelun tai koulutuksen palveluiden päällikölle (Sanna Kotajärvi-Söderholm tai Helena Varmajoki) tai ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilölle. Esitä myös mahdollinen asiaan liittyvä dokumentointi. Yhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus ja he käsittelevät asiasi luottamuksellisesti.
 • Yhdyshenkilö vie asian eteenpäin yliopiston toimintamallien mukaisesti.
 • Yliopiston vastuu alkaa siitä, kun yliopiston henkilökunnan vastuullinen edustaja (Opiskelun ja koulutuksen palveluiden päällikkö tai esim. omaohjaaja) on saanut tiedon epäasiallisesta käyttäytymisestä.
 • Jos koet epäasiallista kohtelua tai häirintää opiskelijoiden vapaa-ajantapahtumissa, ota yhteyttä ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöön.
 • Jos koet tilanteet vaaralliseksi tai olosi uhatuksi, tee asiasta aina ensin ilmoitus hätäkeskukseen (puh. 112). Ilmoita asiasta tilanteen salliessa myös yliopiston turvallisuuspäällikölle.
 • Keskustelutukea voit saada esim. omaohjaajalta, opintopsykologilta, YTHS:ltä tai korkeakoulupapilta. Tarvittaessa he voivat myös ohjata sinua eteenpäin.
 • Muista huolehtia omasta jaksamisestasi.

Jos sinua syytetään epäasiallisesta kohtelusta tai häirinnästä

 • Lopeta epäasialliseksi koettu käytöksesi heti, kun siitä sinulle huomautetaan, vaikka et omasta mielestäsi olisikaan syyllistynyt tällaiseen käytökseen.
 • Älä vähättele toisten tuntemuksia, sillä kokemus epäasiallisesta käytöksestä ja häirinnästä on yksilöllinen.
 • Kirjaa asiaan olennaisesti liittyvät tapahtumat muistiin. On hyvä myös säästää esim. asiaa koskevat sähköpostiviestit tai muut dokumentit. Dokumentointi auttaa tilanteen selvittämisessä.
 • Keskustele asiasta toisen osapuolen kanssa. Jos tilanne ei ratkea, voit ottaa yhteyttä Opiskelun ja koulutuksen palveluiden päällikköön (Sanna Kotajärvi-Söderholm tai Helena Varmajoki) tai ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöön. Esitä myös mahdollinen asiaan liittyvä dokumentointi. Yhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus ja he käsittelevät asiasi luottamuksellisesti.
 • Vilpillisessä tarkoituksessa tehdyt ilmoitukset epäasiallisesta kohtelusta tai häirinnästä ovat yhtä vakavia kuin epäasiallinen käytös ja voivat johtaa samanlaisiin seuraamuksiin.
 • Keskustelutukea voit saada esim. omaohjaajalta, opintopsykologilta, YTHS:ltä tai korkeakoulupapilta. Tarvittaessa he voivat myös ohjata sinua eteenpäin.
 • Muista huolehtia omasta jaksamisestasi.

Tämä toimintaohje on hyväksytty Vaasan yliopiston opiskelijahyvinvoinnin työryhmässä 9.10.2020.

Yhteyshenkilöt

Opiskelun ja koulutuksen palveluiden päälliköt

 • Sanna Kotajärvi-Söderholm, etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit), puh. 029 449 8763
 • Helena Varmajoki: etunimi.sukunimi@uwasa.fi, puh. 029 449 8174

Ylioppilaskunta

Opintopsykologi

YTHS Vaasan palvelupiste

Korkeakoulupappi

 • Anni Alakoskela: anni.alakoskea(at)evl.fi, puh. 044 480 8242
 • Vaasan suomalainen seurakunta > Tule mukaan > Aikuisille > Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Omaohjaajat

Turvallisuuspäällikkö

 • Timo Välimäki: etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit), puh. 029 449 8200

Tasa-arvovastaava

 • Johanna Haveri: etunimi.sukunimi@uwasa.fi, puh. 029 449 8332