Ajankohtaista koulutusohjelmissa

Tälle sivustolle on koottu suunnitelmat koulutusohjelmien lähi- ja etäopetuksesta. Voit tutustua suunnitelmiin koulutusalakohtaisesti alla olevasta valikosta. Sivustolla on myös tietoa lähi- ja etäopetustietojen yhteydessä käytettävistä käsitteistä.

Lähi- ja etäopetus Vaasan yliopiston koulutusohjelmissa

Syksystä 2022 lähtien Vaasan yliopistossa kandidaattiohjelmien kaksi ensimmäistä vuotta ovat pääsääntöisesti lähiopetuksena järjestettävää opetusta. Kolmantena vuotena monimuoto- ja hybridiopetuksen määrää lisätään.

Maisteriohjelmissa ensimmäinen vuosi on pääsääntöisesti lähiopetuksena järjestettävää opetusta. Toisena vuonna monimuoto- ja hybridiopetuksen määrää lisätään.

Yliopiston opetuksessa painotetaan oppijan roolia täysipainoisessa oppimiskokemuksessa. Tarjoamme opiskelijoita motivoivia, laadukkaita opetusmetodeja modernissa oppimisympäristössä merenrantakampuksella. Lähiopetuksella tuetaan opiskelijoiden kokemusta yhteisöllisyydestä ja edesautetaan tärkeiden verkostojen luomista sekä kiinnittymistä akateemiseen yhteisöön. Opintojen loppuvaiheessa opiskelijoille tarjotaan enemmän monimuotoisia opintojen suoritustapoja. 

Kokonaan etäopiskeluna on mahdollista suorittaa seuraavat maisteriohjelmat: tekninen viestintä ja sosiaali- ja terveyshallintotiede.

Tarkemmat tiedot koulutusohjelman suunnitelmasta löydät alta koulutusohjelmittain. Tarkemmat tiedot opintojen toteutuksista löytyvät opinto-oppaastaOhjelmien tutkintorakenteet löytyvät myös opinto-oppaasta. Toteutustietojen avulla voi suunnitella oman lukujärjestyksen lukukausittain. Kandidaatti- ja maisteriohjelmiin sisältyy myös viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opintoja. Huomaathan, että valitessasi näiden opintoja toteutuksia opintoihisi, voi sinulle tulla lähi- ja etäopetusta eri tavalla kuin koulutusohjelman suunnitelmissa on. 

Opinto-oppaan koulutusohjelmatiedot, tutkintorakenteet ja opintojaksokuvaukset julkaistaan toukokuussa. Vahvistetut toteutus- ja aikataulutiedot julkaistaan pääasiallisesti kesä-heinäkuun vaihteessa, osa elokuussa. 

Pienet muutokset ovat mahdollisia, ajantasaiset tiedot löydät opinto-oppaasta ja Lukkarikoneesta.

Lähi- ja etäopetustietojen yhteydessä käytettyä käsitteistöä

 • Lähiopetus contact teaching 
  • Opetus, jossa opettaja ja oppija ovat samassa tilassa
 • Etäopetus distance teaching; remote teaching 
  • Opetus, jossa opettaja ja oppija ovat fyysisesti eri tiloissa, mutta yhteydessä tieto- ja viestintätekniikan välityksellä. Joskus puhutaan sulautuvasta opetuksesta, jolla tarkoitetaan etä- ja lähiopetuksen yhdistelmää. 
 • Monimuoto-opetus blended teaching
  • Opetus, joka toteutetaan yhdistämällä lähiopetusta, etäopetusta ja opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä
 • Verkko-opetus online teaching; web-based teaching; ~ e-teaching; ~ computer-aided teaching 
  • Tietoverkossa tai sen avulla toteutettu opetus. Yleisimmin verkko-opetus tapahtuu internetin kautta tai avulla. 

Pepin opintojaksojen toteutusten luokittelu

 • Lähiopetuspainotus vahva On-campus courses 
 • Monimuoto-opetus: verkko-opintoja ja lähitapaamisia Blended learning courses: online learning & on-campus sessions 
 • Hybridiopetus: opiskelija voi valita joko lähi- tai verkko-opetuksen Hybrid courses: students choose either on-campus or online learning
 • Verkko-opinnot: suoritetaan ohjatusti Guided online courses 
 • Verkko-opinnot: suoritetaan itsenäisesti Independent online courses 
 • Kirjatentti tai vastaava itsenäinen suoritus Exam/other equivalent assessment only 
 • Työharjoittelu, projekti tai muu vastaava (opiskelija itse aikatauluttaa) Work experience, project or equivalent (scheduled by student) 
 • Non-stop opinnot Non-stop courses (käytetään erityisesti avoimessa yliopistossa)
 • Avoin YO Open University courses (käytetään muiden rinnalla ilmoittautumisjärjestelmää varten) 

Yliopistotason päätösten mukaisesti Vaasan yliopiston opetus perustuu pääosin kampuksella tapahtuvaan lähiopetukseen. Näin taataan korkeatasoinen oppimiskokemus ja tuetaan opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kiinnittymistä akateemiseen yhteisöön. Käytännössä kaikki Energia- ja informaatiotekniikan kandidaattiohjelman opetus tapahtuu kampuksella lukuvuonna 2022–2023. Tämän johdosta opiskelijoiden pitää osallistua kampuksella pidettävään opetukseen ja tentteihin säännöllisesti. Opintojaksojen välillä on vaihtelua siinä, missä määrin opetusta toteutetaan hybridi- ja monimuotoratkaisuilla, joista päättää kukin opettaja erikseen. Alun perin itsenäiseen opiskeluun suunnitellut opintojaksot ovat jatkossakin suoritettavissa omaan tahtiin. Muiden korkeakoulujen (mukaan lukien VAMK:in) opinnot toteutetaan kyseisen korkeakoulun päätösten mukaisesti. Kahden edellisvuoden etäopetuksessa kehitetyt parhaat käytännöt ovat jatkossakin käytössä.

Hallintotieteiden kandidaattiohjelman ensimmäiset kaksi vuotta ovat pääosin lähiopetusta. Kandidaatin kolmantena vuotena lisätään monimuoto- ja hybridiopetuksen määrää. Kandidaattiohjelmaan sisältyy myös viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opintoja. Tarkemmat tiedot kandidaattiohjelman opintojen toteutuksista löytyvät opinto-oppaasta, joiden avulla voi suunnitella oman lukujärjestyksen. Lukuvuoden 2023-2024 opinto-opas on julkaistu ja opintojaksojen aikataulutiedot julkaistaan heinäkuussa. Tutustu myös Vaasan yliopiston yhteiseen ohjeistukseen.

DIMA

Syksystä 2022 lähtien digitaalisen markkinoinnin kandidaattiohjelmassa ensimmäisen vuoden opinnot ovat Vaasan yliopiston linjauksen mukaisesti pääsääntöisesti lähiopetuksena järjestettävää opetusta. Toisena ja kolmantena vuotena opintosuunnan opinnot järjestetään verkko-opintoina, mutta ohjelmaan kuuluvia muita opintoja (kielet, opintokokonaisuuksien opintojaksot jne.) voidaan tarjota sekä lähiopetuksena että monimuoto-opetuksena

3. vuoden syksy:
MARK2061 Artificial Intelligence & Machine Learning in Marketing --> online
OPIS0094 Tieteellinen tiedonhankinta --> online
MARK3036 Tutkielmaprojekti --> lähiopetuspainotus vahva

3. vuoden kevät:
MARK2062 Creating and Managing Online Platforms --> online
LIIK2002 Kestävä kehitys ja eettisyys liiketoiminnassa --> verkko-opinnot: suoritus ohjatusti

Kansainvälinen liiketoiminta / Bachelor of International Business

Syksystä 2022 lähtien Vaasan yliopistossa kandidaattiohjelmien kaksi ensimmäistä vuotta ovat pääsääntöisesti lähiopetuksena järjestettävää opetusta. Kolmantena vuotena monimuoto- ja hybridiopetuksen määrää lisätään.  

3. vuoden syksy:
JOHT Tutkielmatyöskentely --> hybridi: voi valita etä tai lähi

Valinnaiset:
JOHT2032 Leading People --> lähiopetus
HTM3114 Innovations in knowledge-based economy --> verkko-opinnot, suoritetaan ohjatusti
HTM3214 Ethics and Ethics Management --> hybridi: voi valita lähi tai etä
TUTA2140 Global Sourcing and Procurement --> lähiopetuspainotus vahva

3. vuoden kevät:
JOHT2043 Tutkielmatyöskentely --> hybridi: voi valita etä tai lähi
LIIK2002 Kestävä kehitys ja eettisyys liiketoiminnassa --> verkko-opinnot: suoritus ohjatusti

Valinnaiset:
VIEK1018 Perspectives on Social Media --> verkko-opinnot suoritetaan ohjatusti
MARK3043 Doing Business in Emerging Markets --> ei tietoa
HTK1650 European Governance --> lähiopetuspainotus vahva
HTK2109 Place-Based Management on Global Scale 5 op --> verkko-opinnot suoritetaan itsenäisesti
HTK2307 Julkistalouden oikeus --> hybridi: voi valita etä tai lähi
HTM2203 Uudistuvan työn johtaminen --> verkko-opinnot suoritetaan ohjatusti

Johtaminen

Yliopiston linjauksen mukaisesti johtamisen kandidaattiopinnot ovat kampuspainotteisia.  Kaikki luennot järjestetään kampuksella ja poikkeuksena ovat vain yksittäiset luennot yksittäisillä kursseilla, joissa on jokin pedagogisesti etätyöskentelyyn liittyvä elementti (kävelyluento, etätyövälineidenharjoittelu, fasilitoinnin tai ohjauksen harjoittelu etänä tms.). Johtamisen kandidaattikursseilla on jo ennen koronaa ollut lukuisia joustavia opetusmenetelmiä, eikä niistä haluta luopua tulevaisuudessakaan.  Jokaisella kurssilla tarjotaan joustava elementti, kuten etäosallistuminen luentoihin, luentojen tallennus tai erillinen etäsuoritusvaihtoehto johonkin kurssinosuuteen.  Näiden lisäksi jokaisella kurssilla on lähiosallistumiseen kannustava osuus, esimerkiksi ryhmätöiden   tekeminen   tai   ohjaaminen   kampuksella   ilman   etävaihtoehtoa, vierailijaluennot kampuksella, pistevähennykset poissaoloista / lisäpisteet lähiluennoista tai muuta kurssisuoritusta edistäviä aktiviteetteja, joihin voivat osallistua vain lähiluennolle osallistujat.  Näin ollen opintoihin kannustetaan osallistumaan kampuksella, mutta huomioimme opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet.

3. vuoden syksy:
JOHT2043 Tutkielmatyöskentely --> hybridi: voi valita etä tai lähi

Valinnaiset:
JOHT2026 Tiimin johtaminen --> Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia
JOHT2032 Leading People --> lähiopetus

3. vuoden kevät:
LIIK2002 Kestävä kehitys ja eettisyys liiketoiminnassa --> verkko-opinnot: suoritus ohjatusti

Valinnaiset:
TOIK2030 Henkilöstöoikeus --> Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

Markkinointi

Syksystä 2022 lähtien Vaasan yliopistossa kandidaattiohjelmien kaksi ensimmäistä vuotta ovat pääsääntöisesti lähiopetuksena järjestettävää opetusta. Kolmantena vuotena monimuoto- ja hybridiopetuksen määrää lisätään. 

3. vuoden syksy:
MARK2007 Monikanavajohtaminen --> Lähiopetuspainotus vahva
OPIS0094 Tieteellinen tiedonhankinta --> Tieteellinen tiedonhankinta --> online
MARK3036 Tutkielmaprojekti --> lähiopetuspainotus vahva

Valinnaiset:
MARK2035 Culture of Consumption --> Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia
MARK2060 Essentials of Digital Marketing and Online Marketing --> online
MARK2051 Content Marketing and Media Planning

3. vuoden kevät:
MARK3036 Tutkielmaprojekti --> lähiopetuspainotus vahva
MARK2048 Service Marketing --> Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia
OPIS0094 Tieteellinen tiedonhankinta --> online
LIIK2002 Kestävä kehitys ja eettisyys liiketoiminnassa --> verkko-opinnot: suoritus ohjatusti

Markkinoinnin kandidaattiopinnot aikataulukuvaus:

Image
Markkinoinnin kandidaattiopintojen aikataulu

Laskentatoimi ja rahoitus  

Syksystä 2022 lähtien Vaasan yliopistossa kandidaattiohjelmien kaksi ensimmäistä vuotta ovat pääsääntöisesti lähiopetuksena järjestettävää opetusta. Kolmantena vuotena monimuoto- ja hybridiopetuksen määrää lisätään. 

LIIK2002 Kestävä kehitys ja eettisyys liiketoiminnassa --> verkko-opinnot ohjatusti, kevät
LASK2056 Business Intelligence and Data Analytics --> verkko-opinnot suoritetaan itsenäisesti, kevät
LASK2041 Tutkielmatyöskentely --> verkko-opinnot suoritetaan ohjatusti, syksy ja kevät
KANS2042 Johdatus rahoituksen kandidaatin tutkielmaan --> lähiopetuspainotus vahva, syksy ja kevät
LASK2043 Kandidaatintutkielma --> lähiopetuspainotus vahva, syksy ja kevät
LASK2058 Bloomberg Marker Concepts --> verkko-opinnot suoritetaan itsenäisesti, syksy/kevät

​​​​​​Talousoikeus

Syksystä 2022 lähtien Vaasan yliopistossa kandidaattiohjelmien kaksi ensimmäistä vuotta ovat pääsääntöisesti lähiopetuksena järjestettävää opetusta. Kolmantena vuotena monimuoto- ja hybridiopetuksen määrää lisätään. 

TOIK1028 Sopimus- ja korvausoikeus --> verkko-opetus ja lähitapaamisia, syksy
TOIK1019 Organisaatio-oikeus --> verkko-opetus ja lähitapaamisia, syksy
TOIK2047 Johdatus talousoikeuden tutkimukseen --> verkko-opinnot suoritetaan ohjatusti, syksy
TOIK2022 Kandidaatintutkielma --> monimuoto: verkko-opetus ja lähitapaamisia, kevät ja syksy

Taloustiede

Syksystä 2022 lähtien Vaasan yliopistossa kandidaattiohjelmien kaksi ensimmäistä vuotta ovat pääsääntöisesti lähiopetuksena järjestettävää opetusta. Kolmantena vuotena monimuoto- ja hybridiopetuksen määrää lisätään. 

KANS2044 Taloustieteen kandityöskentely --> verkko-opinnot suoritetaan ohjatusti, syksy
KANS2006 Kandidaatintutkielma --> monimuoto: verkko-opetus ja lähitapaamisia
KANS2008 Kansainvälisen kaupan teoria --> lähiopetuspainotus vahva, syksy
KANS2005 Julkinen talous ja instituutiot --> monimuoto: verkko-opetus ja lähitapaamisia, kevät
KANS2038 Institutionaalinen taloustiede ja politiikka --> lähiopetuspainotus vahva, kevät
KANS2034 The Finnish Economy and Europe --> lähiopetuspainotus vahva, kevät
KANS2039 Energy Economics and Sistainable Growth --> verkko-opinnot suoritetaan ohjatusti, syksy
KANS2043 Behavioral Economics --> lähiopetuspainotus vahva, kevät
KANS2042 Empiirisen tutkimuksen perusteet --> lähiopetuspainotus vahva, kevät

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelman ensimmäiset kaksi vuotta ovat pääosin lähiopetusta. Kandidaatin kolmantena vuotena lisätään monimuoto- ja hybridiopetuksen määrää. Kandidaattiohjelmaan sisältyy myös viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opintoja. Tarkemmat tiedot kandidaattiohjelman opintojen toteutuksista löytyvät opinto-oppaasta, joiden avulla voi suunnitella oman lukujärjestyksen. Lukuvuoden 2023-2024 opinto-opas on julkaistu ja vahvistetut toteutus- ja aikataulutiedot julkaistaan viimeistään elokuussa. Tutustu myös Vaasan yliopiston yhteiseen ohjeistukseen.

Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelman kolmannen vuoden opinnot järjestetään pääasiallisesti vahvalla lähiopetuspainotuksella sekä monimuoto-opetuksena.

Viestintätieteiden kandidaattiohjelman opintosuunnan opintoja järjestetään lähiopetuksena, etäopetuksena sekä monimuoto-opetuksena. Joitain lähiopetuksena järjestettäviä opintojaksoja voi olla mahdollista suorittaa myös etänä tai itsenäisesti, mutta huomaa, että etäopetuskin voi olla aikatauluun sidottua, eli opinnoissa saattaa olla pakollista läsnäoloa tiettyyn kellonaikaan verkon kautta, tai että itsenäinen työskentely voi vaatia enemmän kirjallisuuteen tutustumista kuin lähiopetuksessa. Myös joillekin etänä järjestettäviin opintojaksoihin voi olla mahdollista sopia lähitapaamisia. Tarkemmat tiedot opetustavoista löydät kunkin opintojakson toteutukselta opinto-oppaasta.

Myös aikataulut ovat näkyvissä opinto-oppaassa ja oman lukujärjestyksen voit suunnitella Lukkarikoneessa.

Kandidaattiohjelmaan opintosuunnan opintojen lisäksi sisältyvät opinnot (opintokokonaisuudet/moduulit, viestintä- ja kieliopinnot, yleisopinnot sekä muut opinnot) opiskelija voi valita omien suunnitelmiensa mukaisesti lähi- tai etäopiskeluina.

Syksystä 2022 lähtien Vaasan yliopistossa maisteriohjelmissa ensimmäinen vuosi on pääsääntöisesti lähiopetuksena järjestettävää opetusta. Toisena vuonna monimuoto- ja hybridiopetuksen määrää lisätään.  

2. vuoden kurssit:

Research in Financial Markets

LASK3016

syksy

8.0

Hybridiopetus: opiskelija voi valita lähi- tai verkko-opetuksen

Corporate Responsibility and Ethics in Finance

LASK3052

syksy

4.0

Lähiopetuspainotus vahva

Lisäksi Master´s Thesis progress report ja Completed Master´s Thesis pääsääntöisesti 2. vuonna.

Vapaavalintaisia opintoja, voi suorittaa joko 1. tai 2. vuonna.

Nimi (fi)

Opintojakson tunnus

Tot. alkaa

Laajuus

Luokittelu (fi)

International Strategic Management

JOHT3003

syksy

5.0

Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

Behavioral Economics

KANS2043

kevät

5.0

Lähiopetuspainotus vahva

Macroprudential Policy and Financial Stability

KANS3022

kevät

5.0

Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

International Banking

KANS3024

kevät

5.0

Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

Bloomberg Market Concepts

LASK2058

syksy

1.0

Verkko-opinnot: suoritetaan itsenäisesti

Behavioral Finance

LASK3049

syksy

5.0

Lähiopetuspainotus vahva

Corporate Governance

LASK3050

syksy

5.0

Fundamentals of Financial Modeling

LASK3051

kevät

5.0

Lähiopetuspainotus vahva

 

 

 

 

 

International Finance

LASK3062

kevät

5.0

Hybridiopetus: opiskelija voi valita lähi- tai verkko-opetuksen

Quantitative Financial Data Analysis in Matlab

LASK3063

kevät

5.0

Verkko-opinnot: suoritetaan itsenäisesti

Financial Statement Analysis and Valuation

LASK3068

kevät

6.0

Hybridiopetus: opiskelija voi valita lähi- tai verkko-opetuksen

Advanced Topics in Finance: Asset Management and Hedge Funds

LASK3070.B

kevät

5.0

Hybridiopetus: opiskelija voi valita lähi- tai verkko-opetuksen

Advanced Topics in Finance: Empirical Banking Research

LASK3070.C

kevät

5.0

Advanced Topics in Finance: Regulation of Financial Systems

LASK3070.D

syksy

4.0

Hybridiopetus: opiskelija voi valita lähi- tai verkko-opetuksen

Advanced Topics in Finance: CFA Institute Research Challenge

LASK3070.F

syksy

5.0

Commercial Banking

LASK3071

syksy

5.0

Hybridiopetus: opiskelija voi valita lähi- tai verkko-opetuksen

Big Data Analytics and Machine Learning in Accounting

LASK3072

kevät

8.0

Verkko-opinnot: suoritetaan ohjatusti

Fixed Income Analysis & Arbitrage

LASK3076

kevät

5.0

Lähiopetuspainotus vahva

Digital Finance and Blockchain-based Payment Solutions

LASK3077

kevät/syksy

5.0

Verkko-opinnot: suoritetaan itsenäisesti

International Financial Reporting

LASK3080

kevät

6.0

Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

Econometrics I

STAT2020

syksy

5.0

Data Analytics in Applied Research

TOFO4058

kevät

5.0

Verkko-opinnot: suoritetaan itsenäisesti

Hallintotieteiden maisteriopinnoissa painotetaan joustavia ja opiskelijalähtöisiä tapoja osallistua opetukseen. Ensimmäisenä opiskeluvuotena tarjotaan myös kampusopetusta. Maisteriohjelmaan sisältyy myös viestintä- ja kieliopintoja sekä muita opintoja. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopinnot on mahdollista suorittaa kokonaan etänä. Tarkemmat tiedot maisteriopintojen toteutuksista löytyvät opinto-oppaasta. Toteutustietojen avulla voi suunnitella oman lukujärjestyksen. Lukuvuoden 2023-2024 opinto-opas on julkaistu ja vahvistetut toteutus- ja aikataulutiedot julkaistaan heinäkuussa. Tutustu myös Vaasan yliopiston yhteiseen ohjeistukseen.

Henkilöstöjohtamisen   pakolliset   maisteriopinnot   ovat   suoritettavissa monimuotoisesti, vaikka kannustamme opiskelijoita tulemaan kampukselle yleisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden vuoksi. Osa luennoista järjestetään kampuksella, mutta lähes kaikki kurssit on mahdollista suorittaa myös etäpainotteisesti.

2. vuoden syksy:
JOHT3072 Johtajuus ja johdon kehittäminen --> Monimuoto-opetus: Verkko- ja hybridiopintoja

Valinnaiset:
VIMA3005 viestintä organisaatioissa --> Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

HTM3214 Ethics and Ethics Management --> hybridi: voi valita lähi tai etä

HTM3114 Innovations in knowledge-based economy --> verkko-opinnot suoritetaan ohjatusti

2. vuoden kevät:
Valinnaiset:
JOHT3079 Diversity Management --> online

TOIK2030 Henkilöstöoikeus --> Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

As per University of Vaasa’s decision, the first year of all master’s programmes is implemented mainly on-campus. During the 2nd year of studies, the programme is implemented mainly on-campus as well as via blended learning.

As per University of Vaasa’s decision, the first year of all master’s programmes is implemented mainly on-campus. During the 2nd year of studies, the programme is implemented mainly on-campus as well as via blended learning.

Syksystä 2022 lähtien Vaasan yliopistossa maisteriohjelmissa ensimmäinen vuosi on pääsääntöisesti lähiopetuksena järjestettävää opetusta. Toisena vuonna monimuoto- ja hybridiopetuksen määrää lisätään.  

2. vuoden syksy:
INTB3014 Sustainable Global Business in Practice --> online

Valinnaiset:
MARK3026 Managing International Business Networks -- > Verkko-opinnot: suoritetaan ohjatusti

2. vuoden kevät:
Valinnaiset:
JOHT3061 Developing Business Models (5 MIB opiskelijaa) --> lähiopetuspainotus
JOHT3062 Service Business Development (5 MIB opiskelijaa) --> lähiopetuspainotus

JOHT3079 Diversity Management --> online

Erillinen työelämässä oleville suunnattu ohjelma, jossa erikseen sovittu aikataulu ja opetusjärjestelmät.

Syksystä 2022 lähtien Vaasan yliopistossa maisteriohjelmissa ensimmäinen vuosi on pääsääntöisesti lähiopetuksena järjestettävää opetusta. Toisena vuonna monimuoto- ja hybridiopetuksen määrää lisätään. Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriopinnot ovat suoritettavissa monimuotoisesti, vaikka kannustamme opiskelijoita tulemaan kampukselle yleisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden vuoksi. Osa luennoista järjestetään kampuksella, mutta lähes kaikki kurssit on mahdollista suorittaa myös etäpainotteisesti.

Opintojaksot suoritettavissa joko 1. tai 2. vuoden aikana, Pro-gradu tutkielman loppuraportti pääsääntöisesti 2. vuoden aikana.

Nimi (fi)

Opintojakson tunnus

Tot. alkaa

Laajuus

Luokittelu (fi)

Tilintarkastuksen jatkokurssi

LASK3036

syksy

8.0

Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

Johdon laskentatoimen jatkokurssi

LASK3038

syksy

8.0

Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

Corporate Social Responsibility

LASK3040

syksy

8.0

Hybridiopetus: opiskelija voi valita lähi- tai verkko-opetuksen

Corporate Finance

LASK3047

syksy

6.0

Lähiopetuspainotus vahva

Corporate Governance

LASK3050

syksy

5.0

Excursio laskentatoimen tehtäviin yrityselämässä

LASK3056

kevät

2.0

Financial Accounting in Practice

LASK3057

syksy

6.0

Verkko-opinnot: suoritetaan ohjatusti

Financial Accounting in Practice

LASK3057

kevät

6.0

Verkko-opinnot: suoritetaan ohjatusti

Management Accounting in Practice and Theory

LASK3058

kevät

8.0

Hybridiopetus: opiskelija voi valita lähi- tai verkko-opetuksen

Tilintarkastus käytännössä

LASK3059

syksy

5.0

Non-stop opinnot

Konsernitilinpäätös

LASK3061

syksy

6.0

Verkko-opinnot: suoritetaan itsenäisesti

Analytiikan käytännön soveltaminen

LASK3067

kevät

6.0

Lähiopetuspainotus vahva

Financial Statement Analysis and Valuation

LASK3068

kevät

6.0

Hybridiopetus: opiskelija voi valita lähi- tai verkko-opetuksen

 

Big Data Analytics and Machine Learning in Accounting

LASK3072

kevät

8.0

Verkko-opinnot: suoritetaan ohjatusti

Johdon laskentatoimen ja analytiikan käytännön harjoittelu

LASK3074

syksy

5.0

Non-stop opinnot

Tilinpäätös- ja vastuullisuusraportointi käytännössä

LASK3075

syksy

5.0

Non-stop opinnot

Työharjoittelu II (Laskentatoimi ja tilintarkastus)

LASK3079

syksy

5.0

Non-stop opinnot

International Financial Reporting

LASK3080

kevät

6.0

Hybridiopetus: opiskelija voi valita lähi- tai verkko-opetuksen

Pro gradu -tutkielma, tutkimustyöskentely II (laskentatoimi ja tilintarkastus)

LASK3986

syksy

4.0

Verkko-opinnot: suoritetaan itsenäisesti

Pro gradu -tutkielma, tutkimustyöskentely II (laskentatoimi ja tilintarkastus)

LASK3986

kevät

4.0

Verkko-opinnot: suoritetaan ohjatusti

Pro gradu -tutkielma, tutkimustyöskentely III (laskentatoimi ja tilintarkastus)

LASK3987

syksy

6.0

Verkko-opinnot: suoritetaan ohjatusti

Pro gradu -tutkielma, tutkimustyöskentely III (laskentatoimi ja tilintarkastus)

LASK3987

kevät

6.0

Verkko-opinnot: suoritetaan ohjatusti

Erillinen työelämässä oleville suunnattu ohjelma, jossa erikseen sovittu aikataulu ja opetusjärjestelmät.

Syksystä 2022 lähtien Vaasan yliopistossa maisteriohjelmissa ensimmäinen vuosi on pääsääntöisesti lähiopetuksena järjestettävää opetusta. Toisena vuonna monimuoto- ja hybridiopetuksen määrää lisätään.  

2. vuoden syksy:
MARK3037 Kvantitatiivin markkinoinnin tutkimus --> Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

2. vuoden kevät:
MARK3038 Laadullinen markkinoinnin tutkimus --> Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

MARK3035 Vastuullinen päätöksenteko liiketoiminnassa --> Verkko-opinnot: suoritetaan itsenäisesti 

Markkinoinnin johtamisen opintojen aikataulusuunnitelma lukuvuonna 2022-2023
Image
Markkinoinnin johtamisen opintojen aikataulu

As per University of Vaasa’s decision, the first year of all master’s programmes is implemented mainly on-campus. During the 2nd year of studies, the programme is implemented mainly via blended learning and guided online courses.

Syksystä 2022 lähtien Vaasan yliopistossa maisteriohjelmissa ensimmäinen vuosi on pääsääntöisesti lähiopetuksena järjestettävää opetusta. Toisena vuonna monimuoto- ja hybridiopetuksen määrää lisätään.  

2. vuoden syksy:
JOHT3019 Project Management --> can be delivered online

Valinnaiset:
TUTA3230 Product and Service Design in Practice --> online

JOHT3002 Cross-Cultural Management --> on campus

2. vuoden kevät:
Valinnaiset:
TUTA3210 New Knowledge Creation in Product Development--> online

ISAN3050 service Design --> online

JOHT3079 Diversity Management --> online

LASK3058 Management Accounting in Practice and Theory --> Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

SBD-ohjelman opintojen aikataulukuvaus

Image
SBD-ohjelman aikataulukuvaus

Syksystä 2022 lähtien Vaasan yliopistossa maisteriohjelmissa ensimmäinen vuosi on pääsääntöisesti lähiopetuksena järjestettävää opetusta. Toisena vuonna monimuoto- ja hybridiopetuksen määrää lisätään.  

Opintojaksot suoritettavissa joko 1. tai 2. vuoden aikana, Pro-gradu tutkielman loppuraportti pääsääntöisesti 2. vuoden aikana.

Nimi (fi)

Opintojakson tunnus

Tot. alkaa

Laajuus

Vastuuhenkilö

Luokittelu (fi)

Oikeuden systematiikka ja oikeustiede

TOIK3010

syksy

6.0

Mika Kärkkäinen

Lähiopetuspainotus vahva

Tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus

TOIK3019

kevät

6.0

Juha Lindgren

Lähiopetuspainotus vahva

Verojuridiikan syventävä kurssi

TOIK3022

syksy

6.0

Juha Lindgren

Kirjatentti tai vastaava itsenäinen suoritus

Informaatio- ja tietotekniikkaoikeus

TOIK3027

kevät

6.0

Asko Lehtonen

Lähiopetuspainotus vahva

Yritystoiminnan verotus

TOIK3038

syksy

6.0

Pekka Vainio

Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

Kansainvälinen verotus

TOIK3039

kevät

6.0

Juha Lindgren

Verkko-opinnot: suoritetaan ohjatusti

Digitaalisen liiketoiminnan juridiikka

TOIK3041

syksy

6.0

Shakila Bu-Pasha

Verkko-opinnot: suoritetaan ohjatusti

Yritysjärjestelyiden verotus

TOIK3044

kevät

6.0

Juha Lindgren

Verkko-opinnot: suoritetaan ohjatusti

Arvopaperimarkkinaoikeus

TOIK3046

kevät

6.0

Marika Salo-Lahti

Lähiopetuspainotus vahva

Talousoikeuden tutkimus- ja tekstianalyysi (syksy)

TOIK3049

syksy

3.0

Juha Lindgren

Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

Talousoikeuden tutkimus- ja tekstianalyysi (kevät)

TOIK3049

kevät

3.0

Juha Lindgren

Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

Talousoikeudellinen päätöksenteko ja argumentaatio

TOIK3050

kevät

6.0

Pekka Vainio

Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

International Taxation

TOIK3052

syksy

6.0

Juha Lindgren

Verkko-opinnot: suoritetaan ohjatusti

Oikeusmuotoilu

TOIK3056

kevät

6.0

Pekka Vainio

Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

Pankkioikeus

TOIK3058

syksy

5.0

Olli Välimäki

Lähiopetuspainotus vahva

International Law of Contract, Trade and Finance

TOIK3059

syksy

6.0

Pekka Vainio

Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

Pro gradu -tutkielma, lopputyö (syksy)

TOIK3990

syksy

30.0

Juha Lindgren

Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

Pro gradu -tutkielma, lopputyö (kevät)

TOIK3990

kevät

30.0

Juha Lindgren

Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

Syksystä 2022 lähtien Vaasan yliopistossa maisteriohjelmissa ensimmäinen vuosi on pääsääntöisesti lähiopetuksena järjestettävää opetusta. Toisena vuonna monimuoto- ja hybridiopetuksen määrää lisätään.  

Opintojaksot suoritettavissa joko 1. tai 2. vuoden aikana, Pro-gradu tutkielman loppuraportti pääsääntöisesti 2. vuoden aikana.

Nimi (fi)

Opintojakson tunnus

Tot. alkaa

Laajuus

Luokittelu (fi)

Mikrotalous II

KANS3017

kevät

8.0

Lähiopetuspainotus vahva

Makrotalous II

KANS3018

syksy

8.0

Lähiopetuspainotus vahva

Kasvuteorian sovellutuksia

KANS3021

kevät

5.0

Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

Macroprudential Policy and Financial Stability

KANS3022

kevät

5.0

Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

International Banking

KANS3024

kevät

5.0

Monimuoto-opetus: Verkko-opintoja ja lähitapaamisia

Portfolioteoria

KANS3025

kevät

5.0

Lähiopetuspainotus vahva

Johdatus pro gradu –tutkielmaan

KANS3027

syksy

2.0

Verkko-opinnot: suoritetaan ohjatusti

Teknisen viestinnän (FM) ohjelma on mahdollista suorittaa kokonaan etänä. Täydentävissä opinnoissa voi olla lähitapaamisina järjestettäviä opintojaksoja, mutta niille pyritään tarjoamaan vaihtoehtoisia suoritustapoja. Opetus voi kuitenkin olla aikatauluun sidottua, eli opinnoissa saattaa olla pakollista läsnäoloa tiettyyn kellonaikaan verkon kautta. Ohjelmassa järjestetään kuukausittain tevikahvit kampuksella ja lisäksi osassa opinnoista voi olla myös lähiopetusta. Opiskelija voi valita esim. liiketoimintaosaamisen opintoja lähi- tai etäopetuksesta omien suunnitelmiensa mukaisesti.

Teknisen viestinnän (KTM) ohjelma on jatkossa mahdollista suorittaa kokonaan etänä. Ainoastaan täydentävissä opinnoissa voi olla lähikursseja, mutta niille pyritään tarjoamaan vaihtoehtoisia suoritustapoja joko talon sisällä tai suosittelemalla muualla suoritettavia opintoja niille, jotka eivät pysty osallistumaan lähiopetukseen. Opetus on kuitenkin aikatauluun sidottua, eli kursseilla saattaa olla pakollista läsnäoloa tiettyyn kellonaikaan verkon kautta. Ohjelmassa pyritään kuitenkin huomioimaan myös läsnäoloa kaipaavat opiskelijat, joita ovat esimerkiksi kandidaatintutkinnosta maisteriin jatkavat. Ohjelmassa järjestetään kuukausittain tevikahvit kampuksella ja lisäksi osalla kursseista järjestetään myös lähiopetusta. Lisäksi opiskelija voi valita moduuleja/opintokokonaisuuksia sekä vapaasti valittavia opintoja myös lähi/etäopetus-aspekti huomioiden.

Syksystä 2022 lähtien Vaasan yliopistossa maisteriohjelmissa ensimmäinen vuosi on pääsääntöisesti lähiopetuksena järjestettävää opetusta. Toisena vuonna monimuoto- ja hybridiopetuksen määrää lisätään.    

Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelman toinen vuosi järjestetään pääosin monimuoto-opetuksena. 

Viestinnän monialaisen maisteriohjelman opintosuunnan opintoja järjestetään lähiopetuksena, etäopetuksena sekä monimuoto-opetuksena. Moni lähiopetuksella järjestettävä opintojakso on mahdollista suorittaa myös etänä tai itsenäisesti, mutta huomaa, että etäopetuskin voi olla aikatauluun sidottua, eli opinnoissa saattaa olla pakollista läsnäoloa tiettyyn kellonaikaan verkon kautta. Myös joillekin etänä järjestettäviin opintojaksoihin voi olla mahdollista sopia lähitapaamisia. Tarkemmat tiedot opetustavoista ja aikatauluista löydät kunkin opintojakson toteutukselta opinto-oppaasta.

Ohjelman opintosuuntaa tukevat opinnot, viestintä- ja kieliopinnot sekä muut opinnot opiskelija voi valita omien suunnitelmiensa mukaisesti lähi- tai etäopiskeluina.