Vaasan yliopistosta valmistuneet työllistyvät hyvin

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin, käy ilmi Vaasan yliopiston urapalveluiden ja Suomen yliopistojen yhteistyönä suorittamasta kyselystä.
Kuva: flickrcc

Kyselyssä selvitettiin Vaasan yliopistossa vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään syksyllä 2012, eli noin viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

Raportin aineisto perustuu ylemmän korkeakoulututkinnon tai päättyvän alemman korkeakoulututkinnon vuonna 2007 suorittaneille tehtyyn uraseurantakyselyyn.

Seurannan tavoitteena on saada tietoa valmistuneiden työmarkkinoille sijoittumisesta, ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta sekä tyytyväisyydestä suoritettuun tutkintoon etenkin työelämän vaatimusten näkökulmasta. Raportista selviää, miten kyselyyn vastanneet ovat sijoittuneet työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen ja miten he kokevat yliopistotutkinnon vaikuttaneen työllistymiseen sekä työuralla menestymiseen.

Vaasan yliopistosta töihin Pohjanmaalle ja Uudellemaalle

Raportin mukaan työttömien työnhakijoiden osuus on laskenut vuoden 2010 tilanteesta ja vakituisten työsuhteiden osuus vastaavasti kasvanut. Vaasan yliopistosta valmistuneiden kohdalla työllisyystilanne oli erittäin hyvä vuonna 2012, sillä kyselyhetkellä vastaajista peräti 84 prosenttia oli töissä. Työttömänä kyselyyn osallistujista oli vain kaksi prosenttia, kun perhevapaalla oli 11 ja päätoimisesti opiskelemassa yksi prosentti vastaajista.

Alueellisesti tarkasteltuna Vaasan yliopistosta valmistuneet työllistyivät pääasiassa Pohjanmaan maakuntiin ja Uudellemaalle. Myös vastaajien kotipaikkakunnalla on merkittävä rooli alueellisessa työllistymisessä: tutkinnon suorittamisen jälkeen valtaosa vastaajista työllistyi opintoja edeltävään kotimaakuntaansa.

Yliopisto-opinnoissa myös kehittämistarpeita

Kyselystä käy ilmi, että vastaajat ovat työllistyneet hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Neljä viidestä vastaajasta koki, että työtehtävien vaativuustaso vastaa korkeakoulututkintoa tai on jopa sitä vaativampaa. 95 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi myös hyödyntävänsä työssään yliopistossa opittuja asioita jatkuvasti tai jonkin verran. Korkeakoulututkinnon merkitys työmarkkinoilla onkin tutkimuksen mukaan kasvanut valmistumisen jälkeisten viiden vuoden aikana: ensimmäiseen valmistumisen jälkeiseen työhön maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoa vaadittiin kolmasosalla vastaajista, kun viisi vuotta valmistumisen jälkeen tutkinto oli ollut edellytyksenä työ- tai virkasuhteeseen jo kahdella kolmasosalla.

Koulutuksen tuomaan osaamiseen oltiin pääasiassa tyytyväisiä työelämän näkökulmasta. Erityisesti työelämässä tärkeänä pidetyistä taidoista ongelmanratkaisukyvyn, analyyttisen ajattelun, oman alan teoreettisen osaamisen sekä tiedonhankintataitojen koettiin kehittyneen hyvin yliopisto-opintojen aikana. Sen sijaan koulutuksen toivottiin sisältävän enemmän käytännönläheisyyttä ja työelämäyhteyksiä. Myös esimiestaitojen kehittymistä toivottiin enemmän jo opintojen aikana.

Vaasan yliopisto on mukana valtakunnallisissa valmistuneille tehtävissä seurannoissa. Ylemmän korkeakoulututkinnon Vaasan yliopistossa suorittaa vuosittain noin 400 opiskelijaa, joten heidän palautteensa opintojen sisällöstä, opintojen antamista työelämävalmiuksista ja sijoittumisesta työmarkkinoille ovat yliopisto-opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä tärkeitä. Viisivuotisseuranta toteutetaan joka toinen vuosi.


Lisää valmistuneiden uraseurannasta ja työelämään sijoittumisesta

Uraseurantaraportti 2012 (PDF)

Mitä mieltä olit jutusta?