Museoilla merkittävä vaikutus sijaintialueiden talouteen

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston Levón-instituutissa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, millaisia taloudellisia vaikutuk­sia museoiden omalla toiminnalla sekä ennen kaikkea museokävijöiden aikaansaamalla kulutuksella on.
Kuva: flickrcc

Museot ovat ennen kaikkea kulttuurikohteita, mutta ne ovat myös matkailukohteita ja vaikuttavat siksi taloudelliseen toimintaan. Museokävijät käyttävät henkilöliikenteen, hotellien, kaupan ja ravintoloiden palveluita pääsylipun hintaa huomattavasti suuremmalla summalla.

Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti museokävijöiden rahankäyttöä ja matkustusmotiiveja. Kyselyyn vastasi yli 6500 museokävijää touko-syyskuussa 2013. Tavoitteena oli selvittää museokäyntiin liittyvällä matkalla tapahtuvaa rahankäyttöä ja sen jakautumista eri palveluihin ja tavaroihin.

Myös matkan syitä ja museon roolia matkallelähtöpäätöksessä selvitettiin. Näin saadun tiedon perusteella kulutuksesta puh­distettiin pois osuus, johon museolla ei katsottu olevan vaikutusta.

Museokävijät hyvätuloisia ja korkeasti koulutettuja

Museokävijät ovat keskimääräistä hyvätuloisempia ja korkeammin koulutettuja. Lisäksi museokäynnit kasautuvat kapeahkolle ihmisjoukolle, joka käy museoissa useita kertoja vuodessa. Tämän ja aiempien­kin tutkimusten mukaan kävijäjoukossa painottuvat keski-ikäiset, johtavassa asemassa olevat, toimihenkilöt ja asiantuntijat.

Monille näihin ryhmiin kuuluville on tyypillistä keskimääräistä korkeampi tulotaso, mikä tarkoittaa myös suurempaa kulutusta matkojen yhteydessä. Tämän vuoksi museokävijöiden teke­mien matkojen taloudelliset vaikutukset ovat suurempia kuin matkailijoilla keskimäärin.

Museot lisäävät alueiden kokonaiskysyntää

Koko kansantalouden mittakaavassa museot saavat kerroinvaikutuksineen aikaan noin 340–500 miljoo­nan euron lisäkysynnän sijaintialueillaan. Tämä on alueille merkittävä rahasumma, sillä esimerkiksi kuntien kokonaispanos museoiden rahoituksessa on noin 75 miljoonaa euroa.

Museoiden aikaansaama, alueille kohdistuva kokonaiskysynnän kasvu on siis tähän nähden vähintään noin viisinkertainen. Ulkomailla asuvien matkailijoiden osuus kokonaisvaikutuksesta on noin yksi viidesosa.

Museoilla merkittävä rooli sijaintialueidensa talouden kannalta

Museoiden toimintaa ja roolia tarkastellaan usein niiden keskeisen, kulttuurisiin arvoihin liittyvien ta­voitteiden kautta. Tässä tutkimuksessa todettiin, että museoilla on merkittävä rooli myös niiden sijainti­alueiden talouden kannalta. Tämä vaikutus perustuu ennen kaikkea museoiden ulkopuolella tapahtu­vaan kulutukseen. Museoiden pääsylippujen hinnalla on tässä tarkastelussa vähäinen merkitys.

Tutki­muksen on rahoittanut Museoliitto ja sen ovat tehneet Hannu Piekkola, Otto Suojanen ja Arttu Vainio.

Julkaisun tilaukset ja PDF

Mitä mieltä olit jutusta?