Image
Opiskelijat seisovat kampusrakennuksen seinustalla.

Tekninen viestintä, FM

Miksi valita Vaasan yliopiston viestintätieteet

Valmiina työelämään

Teoriaa ja käytäntöä yhdistävät opinnot antavat sinulle välineitä kohdata työelämä.

Omannäköinen tutkinto

Vaasassa saat laaja-alaisen viestintätieteellisen koulutuksen, jota voit täydentää kauppatieteiden, hallintotieteen ja tekniikan opinnoilla.

Ääni kuuluviin

Pääset osaksi tiivistä yliopistoyhteisöä, jossa sinua kuunnellaan.

Tulevaisuuden viestintäosaajaksi

Viestintätieteiden ja tietojärjestelmätieteen yhteinen Teknisen viestinnän maisteriohjelma on innovatiivinen kokonaisuus, joka tarjoaa teknisen viestinnän alalla tarvittavia tietoja ja taitoja monipuolisesti. Maisteriohjelmasta valmistuu viestinnän ja tietojärjestelmätieteen ammattilaisia, jotka ylittävät tekniikan ja humanistisen alan raja-aitoja ja tuovat monitieteistä näkemystä tulevaisuuden viestintäteknologian kehittämiseen ja käyttöön. 

Ohjelmassa teknistä viestintää tarkastellaan erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän informaation tuottamisena, välittämisenä ja vastaanottamisena. Viestintä tapahtuu yhä useammin verkossa ja mobiilisti - etenkin erilaisten tietojärjestelmien välityksellä. Keskeistä opinnoissa onkin kohderyhmien huomiointi, ihmisen ja tietokoneen välisen viestinnän suunnittelu ja erityisesti ohjelmien, tietojärjestelmien ja ohjeistusten käytettävyys, käyttäjälähtöisyys, saavutettavuus ja eettisyys.

Teknisen viestinnän maisteriohjelman järjestävät yhteistyössä viestintätieteet ja tietojärjestelmätiede Opinnot koostuvat yhteisistä viestintätieteiden ja tietojärjestelmätieteen opintosuuntien opinnoista, joiden ytimenä on tekninen viestintä. Tekninen viestintä FM -tutkinnon suorittavat opiskelijat valmistuvat filosofian maisteriksi ja heidän opintosuuntansa on viestintätieteet.

Viestintätieteen opintosuunnassa keskeisiä teemoja ovat ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus, käytettävyys, käyttäjälähtöisyys, saavutettavuus ja etiikka. Tärkeää on esimerkiksi se, kuinka eri alojen tietoa viestitään ymmärrettävästi eri kohderyhmille, kuinka viestintä toimii tietojärjestelmien ja käyttöliittymien suunnittelussa ja kuinka erilaisia tietojärjestelmiä suunniteltaessa otetaan huomioon erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet.

Teknisen viestinnän maisteriohjelmassa tärkeää on myös tiiviit yhteydet työelämään. Opintojen aikana tehdään paljon yritysyhteistyötä, esimerkiksi opintojaksoilla vierailee teknisen viestinnän liike-elämän edustajia. Opintojesi aikana sinua kannustetaan myös tekemään teknisen viestinnän, tietojärjestelmätieteen ja terminologia-alan projekteja ja opinnäytetöitä. 

Teknisen viestinnän maisteriohjelman opinnot suoritettuasi:

  • olet asiantuntija ihmisen ja teknologian välisen vuorovaikutuksen, erilaisten tietojärjestelmien käyttäjälähtöisyyden, käytettävyyden, saavutettavuuden ja eettisten kysymysten huomioimisessa
  • osaat analysoida teknisen viestinnän roolia ja mahdollisuuksia ydinliiketoiminnan osana ja kehittäjänä
  • osaat ehdottaa eettisesti kestäviä ratkaisumalleja teknisen viestinnän kontekstissa
  • kykenet viestimään käyttäjälähtöisesti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle.

Lisätietoja opinto-oppaasta.

opiskelijoita kampuksella

Hae ohjelmaan

Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

HOPS- lomake maisteriohjelman hakemuksen liitteeksi

Hakijapalvelut auttavat hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Puhelin

029 449 8005

Opintoneuvonnasta voit kysyä lisää tutkinnon sisällöistä, opetusjärjestelyistä ja esimerkiksi aiempien opintojen hyväksilukemisesta.

Puhelin