Kielitaitovaatimukset kandidaattiohjelmissa

Vaasan yliopiston suomenkielisissä koulutusohjelmissa opintonsa aloittavien on pystyttävä opiskelemaan suomen kielellä.

Jos hakija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon tai muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä, hän on kielellisesti kelpoinen.

Jos hakijan tulee osoittaa suomen kielen taito erillisellä liitteellä, liite tulee ladata hakemukselle 3.4.2024 klo 15:00 mennessä. Poikkeuksena keväällä 2024 valmistuvat DIA-tutkinnot, joiden osalta liitteet tulee ladata hakemukselle 30.4.2024 klo 15:00 mennessä. Siirtohaun osalta liite tulee ladata viimeistään 23.5.2024 klo 15:00 mennessä.

Suomalaisen ylippilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen suorittaneiden ja ammatillisen tutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen suorittaneiden ei kuitenkaan tarvitse ladata hakemukselle erikseen kielitaitoa todentavia liitteitä.

Suomen kielen taidon voi osoittaa seuraavilla tavoilla

Perusopetus, toisen asteen opetus ja korkeakoulukelpoisuuden tuottavat tutkinnot

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä tai perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998; 714/2018) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen suomen kieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä
  • Ylioppilastutkinto, jonka suorituskieli on suomi
  • Suomeksi suoritetun perusopetuksen tai lukio-opetuksen päättötodistus, tai perusopetuksen tai lukion päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen suomen kieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä.
  • Ammatillinen perustutkinto, joka on suoritettu suomen kielellä.
  • Ammatti- tai erikoisammattitutkinto, joka on suoritettu suomen kielellä.
  • Muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto, joka on suoritettu suomen kielellä.
  • Korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on suomi.
 • Etäkoulu Kulkurin perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu.

Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko ylioppilastutkinnon suorittamista:

 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä suoritettu arvosanalla laudatur (L)

Kansainväliset ylioppilastutkinnot
Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko ylioppilastutkinnon suorittamista:

 • IB-tutkinnossa jokin seuraavista:
  • A-tason, A1-tason tai A2-tason suomen kieli suoritettuna vähintään arvosanalla 2
  • B-tason suomen kieli suoritettuna vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa jokin seuraavista:
  • suomi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosanalla 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosanalla 5.00)
  • suomi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00
 • Helsingin saksalaisen koulun RP- tai DIA-tutkinnossa jokin seuraavista:
  • suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4)
  • suomi toisena kielenä CEFR-tasolla B2 suoritettu vähintään arvosanalla 8

Korkeakouluopinnot

Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko korkeakoulututkinnon suorittamista:

 • Suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suomeksi tehty vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallinen lopputyö.
 • Suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettu suomen kielen oppiaineen (tai vastaavan) vähintään 60 op / 35 ov opintokokonaisuus.
 • Suomalaisessa korkeakoulussa tehty hyväksytty kypsyysnäyte suomeksi.
 • Suomalaisessa korkeakoulussa suoritettu tutkintoon sisältyvä kielikoe suomen kielessä tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.

Kielitutkinnot ja -kokeet

 • Yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettu hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
 • Valtionhallinnon kielitutkinnossa suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnot suomen kielessä suoritettu arvosanalla hyvä.
 • Yhdistelmä YKI-tutkinnosta ja valtionhallinnon kielitutkinnosta: YKI-tutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon tutkinto suoritettu arvosanalla hyvä TAI YKI-tutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallisen taidon tutkinto suoritettu arvosanalla hyvä.
 • Suomalaisen korkeakoulun järjestämä kielikoe, jossa hakijan suomen kielen taidon on arvioitu olevan vähintään tasolla B2.

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintojen poikkeavat kielitaitovaatimukset

Vaasan yliopiston Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön tekniikan kandidaatti- ja diplomi-insinööriohjelmissa (automaatio- ja tietotekniikka, data-arkkitehtuuri, energia- ja informaatiotekniikka, sähkö- ja energiatekniikka sekä tuotantotalous) kielitaitovaatimukset poikkeavat edellä mainituista, Vaasan yliopiston muille koulutuksille asetetuista kielitaitovaatimuksista. Katso tekniikan kielitaitovaatimukset.