Tulevaisuuden kestävä autoilu Vaasan seudulla

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
Hankkeen tarkoituksena on edistää ympäristön ja terveyden kannalta kestävää autoilua Vaasan seudulla selvittämällä, millaisia toimintamalleja, toimenpiteitä ja viestintää tarvitaan, jotta kunnilla, yrityksillä ja kuluttajilla olisi mahdollisuus ja he myös ottaisivat käyttöön biokaasu-, bioetanoli- tai sähköautoja tai siirtyisivät hyödyntämään autojen yhteiskäyttökonsepteja.

Hankkeen tavoitteita ovat erityisesti:

  • Kartoittaa kestävän autoilun nykytila sekä kuntien ja yritysten erilaiset toimintamallit Suomessa ja Pohjoismaissa. Millaisia ovat erilaisten toimintamallien parhaat käytännöt ja haasteet, teknistaloudellisuus, liiketoiminta- ja hallintomallit sekä soveltuva käyttö?
  • Kartoittaa Vaasan seudun erityispiirteet kestävän autoilun edistämistä ajatellen. Mitkä tekijät edistävät, hidastavat tai estävät kestävän autoilun edistämistä? Mitä erityisesti tulisi ottaa huomioon juuri tällä seudulla?
  • Selvittää, mikä motivoi kuntia, yrityksiä ja kuluttajia kestävään autoiluun. Miten heitä voitaisiin kannustaa hankkimaan biokaasu-, bioetanoli- tai sähköauto tai siirtymään autojen yhteiskäyttöön? Mitkä ovat ehdottomat edellytykset, joiden pitää täyttyä, että muutos voi tapahtua? Minkälaista tietoa ja viestintää kunnat, yritykset ja kuluttajat tarvitsevat kestävästä autoilusta? Minkälaiset esteet, hidasteet tai ennakkoluulot vaikuttavat näihin valintoihin?
  • Selvittää erilaisten käytännön kokeilujen kautta, minkälaiset ideat ja konseptit voisivat edistää kestävää autoilua Vaasan seudulla sekä ympäristöystävällisempiin autovalintoihin että autojen yhteiskäyttöön liittyen.
  • Selvittää ja kiteyttää suunnitelmaksi, millaisilla toimenpiteillä ja tutkimus- ja kehityshankkeilla Vaasan seudulla voidaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä edistää kestävää autoilua.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Vaasan yliopisto ja Oy Merinova Ab. Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoituksella, jonka myönsi Pohjanmaan liitto. Lisäksi hanketta rahoittavat Vaasan kaupunki, Mustasaaren kunta, Vaasan yliopisto ja Merinova. Hankkeen toteutusaika on 1.12.17-30.6.19.

Hankkeen raporttitiedostot:

Autoilu_tiekarttakysely: Vaasan seudulla toteutettu kysely tarpeellisista toimista alueella kestävän autoilun lisäämiseksi.

Autoilu_kunta- ja yrityshaastattelut: Kooste sellaisten yritysten ja kuntien haastatteluista, jotka ovat ottaneet käyttöön kestävän autoilun konsepteja (tulokset tarkemmin sekä case-kuvaukset "Tulevaisuuden kestävä autoilu Vaasan seudulla" -raportissa).

Autoilu_nykytila+asiantuntijat: Kooste nykytila-analyysistä sekä asiantuntijahaastatteluista (tulokset tarkemmin "Tulevaisuuden kestävä autoilu Vaasan seudulla" -raportissa).

Ympäristöystävällisen autoilun tiekartta 2020-2030: Ehdotus Vaasan seudun kehittämistoimenpiteiksi

TULOSSA:

Tulevaisuuden kestävä autoilu Vaasan seudulla: Loppuraportti

Yhteyshenkilö: Merja Kangasjärvi

Kesto
Hankkeen kesto
-
Hanketta koordinoiva organisaatio