KYYTIIN! Monipalveluliikenteen kehittäminen Kaustisen seudulla ja Kannuksessa

Kaustisen seutukunnan kuuden kunnan (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli) ja Kannuksen kaupungin alue on maaseutumaista, pääosin harvaan asuttua aluetta, jonka asukasmäärä on yhteensä noin 21 000. Alueen väestörakenne on vaihteleva, osalla kunnista on selkeästi kasvava väestön painopiste ikääntyvissä, osassa kunnissa on paljon nuoria ja lapsia. Alueen kaupalliset palvelut keskittyvät Kaustiselle ja Kannukseen. Alueen kouluverkkoa on supistettu, mutta se on osin vielä hajanainen. Terveyspalvelujen osalta suurimmat palvelupisteet ovat Vetelissä, Kannuksessa ja Toholammilla. Alueen perusterveydenhoitopalveluiden tuottamisesta vastaa Soite.

Alueella tapahtuva julkinen liikenne on supistunut merkittävästi viime vuosina valtion ja kuntien säästötoimenpiteiden vuoksi. Julkisen liikenteen hyödyntäminen asioinnissa on useissa kunnissa vaikeaa, jollei mahdotonta. Autottomien tai huonokuntoisten henkilöiden liikkuminen on vaikeaa ilman omaisten ja ystävien apua tai käyttämättä yksityistä taksipalvelua. Liikkumistarpeen odotetaan kasvavan eri väestöryhmillä erityisesti julkisen sektorin perus- ja erikoispalvelujen keskittyessä. Julkista liikennettä on kuitenkin yhä vaikeampi järjestää valtion ja kuntien rahoituksen pienentyessä ja liikkumisen vaikeudet koskettavat suurimmin nuoria ja ikääntyviä pääteiden varsien ulkopuolella.

Kuntien, Soiten ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hankkimat kuljetuspalvelut ovat olleet pääsääntöisesti erillisiä hankintoja eikä niiden välillä ole aikaisemmin tehty yhteistyötä. Keväällä 2014 käynnistetyn kutsujoukkoliikenneselvityksen ensimmäisen vaiheen pohjalta käynnistettiin maaliskuussa 2015 ensimmäinen kuljetusten yhteissuunnittelu, jossa tavoitteena on yhdistää sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden kuljetukset, oppilaskuljetukset sekä ELY -keskuksen avoin joukkoliikenne. KYYTIIN!-hanke on jatkumo kutsujoukkoliikennehankkeelle.

HANKKEEN TAVOITTEET

 1. Muodostaa joukkoliikenteestä ja henkilökuljetuksesta hallitumpi ja tehokkaampi kokonaisuus yhdistämällä eri sektorien, kuntien ja ELY:n kuljetuksia
 2. Kehittää monipalveluliikenteen toimintamalleja maaseudulle
 3. Löytää alueelle soveltuvien älyliikenteen ja kutsujoukkoliikenteen yhdistelmiä
 4. Levittää uusia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti

Vaikutukset pidemmällä aikavälillä:

 1. Asiointiliikenteen turvaaminen ja parantaminen maaseutualueilla
 2. Tehokkuuden lisääminen ja taloudelliset säästöt kuljetuspalveluissa

HANKKEEN KESKEISET TOIMENPITEET

 1. Alueellisen joukko- ja henkilöliikennekoordinaation suunnittelu ja käynnistäminen
 2. Kuljetusyhteistyön tiivistäminen ja seudullisten kuljetuksia aiheuttavien toimintojen yhtenäistäminen
 3. Asiointiliikenteen yhdistäminen monipalveluliikenteeksi
 4. Älyliikenteen ja kutsuohjattujen palvelujen kehittäminen
 5. Alueen kehittämien toimintamallien ja saatujen kokemusten levittäminen muille maaseutualueille sovellettavaksi

Hankeaika oli kesästä 2015 vuoden 2017 loppuun, ja sen hallinnoijana toimiKaseustisen seutukunta.

Hankkeen työstä on julkaistu kattava ja helppolukuinen raportti. Se kuvaa julkisen henkilöliikenteen kehittämistä erityisesti kuntien näkökulmasta. Raportti sivuaa myös muita julkisen sektorin organisaatiota ja yrityksiä sekä asettaa kokonaisuuden valtakunnalliseen kontekstiin.

Kyytiin!-raportti on luettavissa Kaustisen seutukunnan sivuilla

Yhteyshenkilö: Hankekoordinaattori Heli Siirilä

Kesto
Hankkeen kesto
-