Vaasan yliopiston harjoitteluvoucher

Harjoitteluvoucher on Vaasan yliopiston myöntämä rahallinen harjoittelutuki työharjoitteluun. Harjoitteluvoucherin arvo on 1800 € ja sen voi käyttää vähintään kolmen (3) kuukauden mittaiseen työharjoitteluun, josta maksetaan vähintään Kelan työssäoloehdon mukaista palkkaa. Kelan työssäoloehdon mukaisen palkan suuruus vuonna 2023 on vähintään 1331€ kuukaudessa. Harjoitteluvoucheria ei myönnetä palkattomaan harjoitteluun.

Harjoitteluvoucherin mukainen harjoittelutuki maksetaan työnantajalle harjoittelun päätyttyä. Harjoittelija on normaalissa työ- tai virkasuhteessa harjoittelupaikkaan. Työnantaja laskuttaa yliopistolta harjoittelusopimuksen mukaisen summan työharjoittelun päätyttyä.

Harjoitteluvoucherin voi käyttää Suomessa yksityisen, kolmannen tai julkisen sektorin organisaatioon. Ulkomailla suoritettavaan työharjoitteluun harjoitteluvoucher myönnetään, jos työnantajana on suomalainen julkisen sektorin organisaatio, esimerkiksi Suomen suurlähetystö. Harjoitteluvoucheria ei voi käyttää ulkomailla ulkomaisen työnantajan palveluksessa suoritettavaan harjoitteluun.

Harjoitteluvoucherin hakeminen

 • Harjoittelutukeen ei ole erillistä hakuaikaa. Tukea haetaan siinä vaiheessa, kun harjoittelupaikka on varmistunut ja mikäli työnantaja edellyttää yliopiston tukea harjoittelijan palkkakulujen rahoittamiseksi. Harjoittelutukea haetaan e-lomakkeella. Tukea on haettava ennen harjoittelun alkamista eikä sitä myönnetä jo alkaneeseen harjoitteluun.
 • Tutustu harjoitteluvoucherin myöntämisen edellytyksiin ennen hakua. 
 • Harjoitteluvoucheria haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake. Linkki löytyy sivun alalaidasta.

Harjoitteluvoucherin myöntämisestä päättäminen

 • Harjoitteluvouchereita myönnetään yliopiston harjoitteluun varaaman määrärahan puitteissa yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.
 • Päätöksenteossa otetaan huomioon opiskelijan hakemuksessaan antamat tiedot opintojen vaiheesta, suunnitelmasta työharjoittelun suorittamiseksi sekä harjoitteluvoucherin tarpeesta omalle alalle työllistymisen tukena.
 • Harjoitteluvoucheria hakeneelle opiskelijalle ilmoitetaan päätöksestä yliopiston sähköpostiosoitteeseen (@student.uwasa.fi) kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Harjoitteluvoucherin käyttäminen ja harjoittelusopimus

 • Tutustu harjoitteluvoucherin käyttämisen ehtoihin.
 • Ole yhteydessä koulutusohjelmasi harjoitteluopintojaksosta vastaavaan opettajaan varmistaaksesi, että ko. harjoittelu voidaan hyväksyä osaksi tutkintoasi. Oikean opettajan löydät täältä: https://www.uwasa.fi/fi/opiskelijat/harjoittelu
 • Ilmoita urapalveluihin saamastasi harjoittelupaikasta heti paikan saatuasi ennen harjoittelun alkamista.
 • Harjoittelusta tehdään aina harjoittelusopimus, jonka allekirjoittaa opiskelija, työnantaja sekä Vaasan yliopiston edustaja.  

Harjoitteluvoucherin ehdot

Harjoitteluvoucherin myöntämisen edellytykset

 • Opiskelija on Vaasan yliopistossa läsnä oleva perustutkinto-opiskelija.
 • Opiskelijalla on suoritettuna Vaasan yliopistossa vähintään 160 op hakuhetkellä tai hän on maisterivaiheen opiskelija.
 • Jos opiskelija suorittaa Vaasan yliopistossa vain ylemmän korkeakoulututkinnon, tulee hänellä olla tähän tutkintoon suoritettuna vähintään 20 op. 
 • Opiskelija valmistuu ylempään korkeakoulututkintoon vasta harjoittelun päätyttyä.
 • Opiskelija sitoutuu sisällyttämään harjoittelun tutkintoonsa.
 • Opiskelija ei ole aiemmin käyttänyt harjoitteluvoucheria.

Myöntämistä edistävät

 • Suoritettu kandidaatintutkinto tai vastaava.
 • Harjoitteluvoucherin tarve (työnantaja edellyttää harjoitteluvoucheria, harjoittelupaikan hakuprosessi jo käynnissä).
 • Opiskelijan tarve oman alansa/urasuunnitelman mukaiseen työkokemukseen.
 • Hakija ei ole aikaisemmin saanut harjoittelutukea tai käyttänyt harjoitteluvoucheria Vaasan yliopistossa.

Harjoitteluvoucherin käyttämisen ehdot

 • Opiskelija ilmoittaa heti paikan saatuaan urapalveluihin saamastaan harjoittelupaikasta.
 • Harjoitteluvoucheria ei voi käyttää työharjoitteluun, jonka työsuhde on jo alkanut.
 • Harjoittelujakson pituus on vähintään 3 kk tai osa-aikaisena siten, että 3 kk:n kokoaikainen työaika täyttyy harjoittelujaksolla.
 • Opiskelija sitoutuu sisällyttämään harjoittelun tutkintoonsa, eikä valmistu harjoittelun aikana.
 • Harjoittelun on hyväksynyt osaksi tutkintoa harjoittelusta vastaava opettaja Vaasan yliopistossa.
 • Harjoittelua ei rahoiteta Erasmus-harjoittelutuella tai Opetushallituksen apurahalla.
 • Työtehtävät vastaavat opiskelijan urasuunnitelmia.
 • Kyseessä on opiskelijalle uusi työpaikka tai uudet tehtävät.
 • Harjoittelu tapahtuu Suomessa yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin organisaatiossa tai suomalaisessa julkisen sektorin organisaatiossa ulkomailla (esim. suurlähetystöt).
 • Harjoittelusta maksetaan vähintään Kelan työssäoloehdon mukaista palkkaa.
 • Harjoittelijalle on nimetty työpaikalla ohjaaja, joka vastaa harjoittelijan ohjauksesta koko harjoittelun ajan.

Ohjeet harjoitteluvoucherin saaneille

HUOM! Nämä ohjeet vain harjoitteluvoucherin saaneille.

Harjoittelusopimus tehdään, kun sovitaan harjoittelusta, jota Vaasan yliopisto tukee rahallisesti (harjoitteluvoucher). On suositeltavaa, että harjoittelija ja työnantaja tekevät keskenään myös työsopimuksen harjoittelusopimuksen lisäksi tai että harjoittelijalle tehdään määräys- tai nimittämiskirja.

Kun opiskelija on saanut harjoittelupaikan, johon hän haluaa käyttää harjoitteluvoucherin, hän ilmoittaa saamastaan paikasta urapalveluihin sähköpostitse osoitteeseen (harjoittelu(at)uwasa.fi). Opiskelija saa tällöin sähköisen linkin, jonka hän toimittaa työnantajan edustajalle.  Työnantajan edustaja toimittaa urapalveluihin tarvittavat tiedot työharjoitteluun liittyen. Työharjoittelusta tehdään sopimus, jonka allekirjoittavat opiskelija, työnantaja sekä Vaasan yliopiston edustaja.  Dokumentit laaditaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

Sopimuksen mukaisesti harjoittelun onnistumisen varmistamiseksi yliopistoharjoittelijalle nimetään harjoittelupaikan ohjaaja, joka perehdyttää harjoittelijan työhön ja työympäristöön. Ohjaajan nimeäminen takaa sen, että harjoittelija saa mielekästä ja hyödyllistä työtä eikä jää tehtäviensä kanssa ilman ohjausta. Ohjaajansa kautta harjoittelijan tulee saada tietoa yksikön toiminnasta, ajankohtaisista asioista sekä työn kannalta mielenkiintoisista tapahtumista.

Yhteystiedot

Harjoitteluun liittyvissä asioissa ota yhteyttä sähköpostitse harjoittelu(at)uwasa.fi.