Vaasan yliopiston harjoitteluvoucher

Harjoitteluvoucherit vuodelle 2022 ovat haettavissa syksyllä 2021 (15.11. - 30.11.2021) ja keväällä 2022 (15.3. - 31.3.2022).

Huom!
Ylimääräinen voucherhaku pandemiatilanteessa
Hakuaika: 1.8.-31.10.2021
Lisätietoja: Ylimääräinen voucherhaku 2021

Harjoitteluvoucher on Vaasan yliopiston myöntämä rahallinen harjoittelutuki työharjoitteluun. Harjoitteluvoucherin arvo on 1800 €, ja sen voi käyttää vähintään kolmen (3) kuukauden mittaiseen työharjoitteluun. Harjoitteluvoucheria ei myönnetä palkattomaan harjoitteluun.

Harjoitteluvoucherin voi käyttää Suomessa yksityisen, kolmannen tai julkisen sektorin organisaatioon. Ulkomailla suoritettavaan työharjoitteluun harjoitteluvoucher myönnetään, jos työnantajana on suomalainen julkisen sektorin organisaatio, esimerkiksi Suomen suurlähetystö.

Harjoitteluvoucherin mukainen harjoittelutuki maksetaan työnantajalle harjoittelun päätyttyä. Harjoittelija on normaalissa työ- tai virkasuhteessa harjoittelupaikkaan. Työantajan tulee maksaa harjoittelijalle vähintään Kelan työssäoloehdon mukaista palkkaa. Työnantaja laskuttaa yliopistolta harjoittelusopimuksen mukaisen summan työharjoittelun päätyttyä.

Katso video harjoitteluvoucherin hakemisesta ja myöntämisen ehdoista (5 min)
 

Harjoitteluvoucherin hakeminen

 • Harjoitteluvoucheria haetaan vain hakuaikoina: hakuajat ovat syksyllä (15.11. - 30.11.) ja keväällä (15.3. - 31.3.). Hausta ilmoitetaan urapalveluiden fb-sivulla ja sähköpostitse.
 • Harjoitteluvoucheria haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake. (Tutustu harjoitteluvoucherin myöntämisen edellytyksiin ennen hakua.)
 • Harjoittelupaikan ei tarvitse vielä olla tiedossa harjoitteluvoucherin hakuvaiheessa.
 • Harjoitteluvoucheria voi hakea uudelleen, vaikka se olisi jäänyt aiemmin käyttämättä.

Harjoitteluvoucherin myöntämisestä päättäminen

 • Harjoitteluvouchereita myönnetään määrärahan puitteissa kaikissa yksiköissä oleville opiskelijoille.
 • Päätöksenteossa otetaan huomioon opiskelijan hakemuksessaan antamat tiedot opintojen vaiheesta, suunnitelmasta työharjoittelun suorittamiseksi sekä harjoitteluvoucherin tarpeesta omalle alalle työllistymisen tukena.
 • Harjoitteluvoucheria hakeneille ilmoitetaan yliopiston sähköpostiosoitteeseen harjoitteluvouchervalinnasta kahden (2) viiikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Harjoitteluvoucherin käyttäminen ja harjoittelusopimus

 • Ilmoita saamastasi harjoittelupaikasta heti paikan saatuasi ja ennen harjoittelun alkamista urapalveluihin. (Tutustu harjoitteluvoucherin käyttämisen ehtoihin).
 • Jos et käytä sinulle myönnettyä harjoitteluvoucheria määräaikaan mennessä, harjoitteluvoucher palautuu yliopistolle.
 • Jos harjoittelupaikka täyttää edellytykset, lähetetään sinulle urapalveluista harjoitteluhops laadittavaksi ja työnantajatietolomake, joka sinun tulee lähettää työnantajalle täytettäväksi.

Harjoitteluvoucherin ehdot

Harjoitteluvoucherin myöntämisen edellytykset

 • Opiskelija on Vaasan yliopistossa läsnä oleva perustutkinto-opiskelija.
 • Opiskelijalla on suoritettuna Vaasan yliopistossa vähintään 160 op hakuhetkellä tai hän on maisterivaiheen opiskelija.
 • Opiskelija valmistuu ylempään korkeakoulututkintoon vasta harjoittelun päätyttyä.
 • Opiskelija sitoutuu sisällyttämään harjoittelun tutkintoonsa.
 • Opiskelija ei ole aiemmin käyttänyt harjoitteluvoucheria.

Myöntämistä edistävät

 • Suoritettu kandidaatintutkinto tai vastaava.
 • Harjoitteluvoucherin tarve (harjoitteluHOPS, työnantaja edellyttää harjoitteluvoucheria, harjoittelupaikan hakuprosessi jo käynnissä).
 • Opiskelijan tarve oman alansa/urasuunnitelman mukaiseen työkokemukseen.
 • Hakija ei ole aikaisemmin saanut harjoittelutukea tai käyttänyt harjoitteluvoucheria Vaasan yliopistossa.

Harjoitteluvoucherin käyttämisen ehdot

 • Opiskelija ilmoittaa heti paikan saatuaan määräaikaan mennessä urapalveluihin saamastaan harjoittelupaikasta.
 • Harjoitteluvoucheria ei voi käyttää työharjoitteluun, jonka työsuhde on jo alkanut.
 • Harjoittelun tulee alkaa sen vuoden aikana, jolle harjoitteluvoucher on myönnetty.
 • Harjoittelujakson pituus on vähintään 3 kk tai osa-aikaisena siten, että 3 kk:n kokoaikainen työaika täyttyy harjoittelujaksolla.
 • Opiskelija sitoutuu sisällyttämään harjoittelun tutkintoonsa, eikä valmistu harjoittelun aikana.
 • Harjoittelun on hyväksynyt osaksi tutkintoa harjoittelusta vastaava opettaja Vaasan yliopistossa.
 • Harjoittelua ei rahoiteta Erasmus-harjoittelutuella tai Opetushallituksen apurahalla.
 • Työtehtävät vastaavat opiskelijan urasuunnitelmia.
 • Kyseessä on opiskelijalle uusi työpaikka tai uudet tehtävät.
 • Harjoittelu tapahtuu Suomessa yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin organisaatiossa tai suomalaisessa julkisen sektorin organisaatiossa ulkomailla (esim. suurlähetystöt).
 • Harjoittelusta maksetaan vähintään Kelan työssäoloehdon mukaista palkkaa.
 • Harjoittelijalle on nimetty työpaikalla ohjaaja, joka vastaa harjoittelijan ohjauksesta koko harjoittelun ajan.

Ohjeet harjoitteluvoucherin saaneille

HUOM! Nämä ohjeet vain harjoitteluvoucherin saaneille.

Harjoittelusopimus tehdään, kun sovitaan harjoittelusta, jota Vaasan yliopisto tukee rahallisesti (harjoitteluvoucher). On suositeltavaa, että harjoittelija ja työnantaja tekevät myös keskenään työsopimuksen harjoittelusopimuksen lisäksi tai että harjoittelijalle tehdään määräys- /nimittämiskirja.

Kun opiskelija on saanut harjoittelupaikan, johon hän haluaa käyttää harjoitteluvoucherin, hän ilmoittaa siitä Urapalveluihin. Tämän jälkeen opiskelijalle toimitetaan työnantajalle täytettäväksi lähetettävä työnantajatietolomake ja opiskelijan itse laatima harjoitteluHOPS.

Kun työnantaja on toimittanut sen Urapalveluihin, Urapalveluissa tehdään esitäytetty harjoittelusopimus työnantajatietolomakkeen tietojen pohjalta. Urapalveluista lähetetään esitäytetty harjoittelusopimus työnantajalle sähköisesti. (Erillisestä pyynnöstä esitäytetty harjoittelusopimus lähetetään työnantajalle postitse kolmena kappaleena). Tämän jälkeen työnantaja täydentää tarvittaessa sopimusta ja allekirjoittaa sen. Opiskelija allekirjoittaa oman osuutensa.

Työnantajan ja opiskelijan allekirjoitettua oman osuutensa harjoittelusopimuksesta, toimitetaan se yliopistolle urapalveluiden edustajan allekirjoitettavaksi. Kaikkien osapuolten allekirjoitettua harjoittelusopimuksen, toimitetaan sopimus kaikille osapuolille (opiskelija, työnantaja, yliopistolle jää oma kappaleensa).

Sopimuksen sisältö: Harjoittelun onnistumisen takaamiseksi yliopistoharjoittelijalle nimetään ohjaaja, joka perehdyttää harjoittelijan työhön ja työympäristöön. Ohjaajan nimeäminen takaa sen, että harjoittelija saa mielekästä ja hyödyllistä työtä, eikä jää töidensä kanssa ilman ohjausta. Ohjaajansa kautta harjoittelijan tulee saada tietoa yksikön toiminnasta, ajankohtaisista asioista sekä työn kannalta mielenkiintoisista tapahtumista.

Hakulomake

Harjoitteluvoucher-hakulomake on avoinna vain hakuaikana!

Linkki harjoitteluvoucher-hakulomakkeeseen

Yhteystiedot

harjoittelu(at)univaasa.fi

Katri Pöntinen
Amanuenssi, urapalvelut

Yliopistopalvelut, Opiskelun ja koulutuksen palvelut

 • etunimi.sukunimi@uwasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
 • 029 449 8443
 • Fabriikki F416

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?