Niina Mäntylä

Julkisoikeuden professori
Resurssikysymykset ja täydennyskoulutuksen puute voivat olla uhka virkamiehen oikeusturvalle – Niina Mäntylä tutkii vastuukysymysten haasteita juridisesta näkökulmasta
Niina Mäntylä profiilikuva

Julkisoikeuden professori Niina Mäntylä tutkii muun muassa digitalisaation tuomiin haasteisiin liittyviä vastuu- ja valvontakysymyksiä. Hän uskoo, että tutkimus voi parantaa virkamiesten ja hallinnon asiakkaiden oikeusturvaa. Juridis-hallinnollinen osaaminen korostuu tulevaisuudessa julkisella sektorilla, joten aiheen tutkiminen on tärkeää. Niina nauttii hektisestä työstään, jolla voi pyrkiä vaikuttamaan lainsäädäntöön.

Mitä tutkit juuri nyt?

Tutkin erityisesti vastuuta ja valvontaa julkisella sektorilla, joihin liittyen meillä on käynnissä kaksi tutkimushanketta. Niissä käsitellään peruskoulujen valvonnan kehittämistä pohjoismaisessa kontekstissa sekä virkavastuuta julkishallinnon muuttuvassa toimintaympäristössä. Molemmissa hankkeissa tehdään myös oikeusvertailua, mikä tarkoittaa sitä, että tutkitaan kahden tai usean valtion oikeusjärjestyksiä rinnakkain. Vertailevaa tutkimusta käytetään muun muassa valmisteltaessa uutta lainsäädäntöä tai pyrittäessä yhtenäistämään eri maiden lakeja. Olemme julkaisseet monitieteisen kirjoittajajoukon kanssa viime aikoina tutkimustuloksia myös julkishallinnon tulevaisuuden kompetensseista, eli siitä mitä taitoja julkishallinnon tehtävissä tulevaisuudessa tarvitaan.

Miksi julkisoikeutta on tärkeä tutkia?

Julkisoikeutta on tutkittava, koska julkisen vallan kontrollointi on yksi toimivan yhteiskunnan perusedellytyksistä. Digitalisaation tuomia uusi ulottuvuuksia ei ole oikeudellisesta näkökulmasta vielä täysin ratkaistu. Tutkimusta tarvitaan esimerkiksi automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä vastuu- ja korvauskysymyksistä.

Mikä sai sinut innostumaan tutkimuksesta?

Nimenomaan tästä aiheesta kiinnostuin, koska uskon siihen, että vastuu- ja valvontakysymysten selkeyttäminen vahvistaa niin virkamiehen itsensä kuin hallinnon asiakkaan oikeusturvaa. Teema on ajankohtainen ja haasteet yhteisiä esimerkiksi muiden Pohjoismaiden kanssa.

Minkä tutkimustuloksesi nostaisit juuri tällä hetkellä esiin?

Lainsäädäntö on tulkinnanvaraista, eivätkä vastuukysymykset esimerkiksi ulkoistamisen ja hallinnon digitalisaation vuoksi ole selkeitä. Jos virkamies ei saa riittävää tukea juridisten ratkaisujen tekemiseen laintulkinnan kannalta epävarmoissa tilanteissa, syntyy helpommin virheitä ja toisaalta ylivarovaisia laintulkintalinjoja. Lisäksi resurssikysymykset ovat myös merkittävä haaste juridisen vastuun näkökulmasta. Esimerkiksi virkamies voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen tilanteissa, joihin hän ei ole täysin voinut itse vaikuttaa.

Mikä on neuvosi yhteiskunnalle?

Tutkimus on vielä käynnissä, mutta loppuvuodesta 2021 kokoamme ratkaisuehdotuksia vastuu- ja valvontakysymyksiin. Asiantuntijapaneeleiden yksi pääviesteistä on, että juridis-hallinnollisen osaamisen tarve julkisella sektorilla ja sen rajapinnoilla korostuu entisestään tulevaisuudessa. Siksi täydennys- ja tutkintokoulutusta tulisi lisätä ja täsmentää näistä tarpeista käsin.

Miten tutkijan työ on muuttunut tai tulee muuttumaan? Entä millaisilla foorumeilla tutkijat liikkuvat? 

Tutkijan työ on nykyisin entistä verkottuneempaa ja projektiluonteisempaa, mikä vaikuttaa myös tutkimusteemoihin. Myös sosiaalinen media on entistä kiinteämmin mukana, millä on sekä hyviä että huonoja puolia. Tutkijan on mielestäni kuitenkin ensisijaisesti tehtävä tutkimusta, jolla tutkija syventää ja lisää ajankohtaista asiantuntemustaan. Tämän asiantuntijuuden nojalla hän voi osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Onko työsi sosiaalista: tapaatko paljon muita ihmisiä?  Kuuluuko työhösi matkustamista?

Työ on sosiaalista, koska tutkimusta tehdään paljon yhdessä. Digitalisaatio helpottaa yhteydenpitoa esimerkiksi pohjoismaisiin kollegoihin. Etätyöaikaankin kokouksia on ollut lähes päivittäin. Normaalitilanteessa matkustan kotimaassa lähes viikoittain, ulkomailla muutamia kertoja vuodessa. Kotimaan matkat liittyvät usein esimerkiksi asiantuntija- ja täydennyskoulutustehtäviin.

Millaista työsi on ja miten työaikasi rytmittyy? 

Työ on varsin hektistä, mutta kiinnostavaa ja vaikuttavaa. Aikarajat rytmittävät kiirettä, jolloin esimerkiksi artikkeleita tai projekteja viimeistellään riippumatta kellonajasta.

Mistä saat voimaa ja hyvinvointia työhön?  

Saan voimaa eniten asenteesta. Katson tekemisiä enemmän siitä näkökulmasta, mitä olen saanut aikaan, kuin siitä, mitä on vielä tekemättä.

Fakta
Niina Mäntylä