Hallintotieteet, HTM

Hyvän hallinnon huippuosaajia

Syvennä osaamistasi

Oletko kiinnostunut kansalaisten hyvinvoinnista ja julkisen vallankäytön haasteista? Mietitkö, mihin verorahat hupenevat tai toimivatko johtajat eettisesti? Kiinnostaisiko asiantuntijatyö ministeriössä, kunnassa tai Euroopan unionissa? Saat opiskeluoikeuden suoraan hallintotieteiden maisterin tutkintoon ja johonkin neljästä opintosuunnasta.

3 hyvää syytä valita Vaasan hallintotieteet

Yhteiskunnan uudistajaksi

Hallintotieteitä opiskelemalla pääset avainpaikalle hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseen ja johtamaan muutosta.

Työmarkkinoilla kysyntää

Uudet yhteiskunnalliset ilmiöt ja hallinnon uudistukset luovat kysyntää uudella tavalla ajatteleville hallintotieteilijöille ja takaavat uusia työpaikkoja.

Käytännönläheistä opetusta

Käytännönläheinen opetuksemme on kehitetty vahvasti työelämän ja modernin yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi. Saat työmarkkinoille kilpailukykyisen tutkinnon.

Uudella tavalla ajattelevaksi hallinto-osaajaksi

Kaksi opiskelijaa juttelee käytävässä.

Vaasan yliopiston hallintotieteiden ydinosaamisalueita ovat hallinnon ja palveluiden järjestelmät, niiden johtaminen, oikeudellinen sääntely, alueellisuus ja yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen.

Hallintotieteiden maisteriohjelmassa saat opiskeluoikeuden suoraan hallintotieteiden maisterin tutkintoon ja johonkin neljästä opintosuunnasta:

  • Aluetiede 
  • Julkisjohtaminen 
  • Julkisoikeus
  • Sosiaali- ja terveyshallintotiede 

Lisätietoja ohjelmasta ja valintaperusteet näet Opintopolusta.

Opintosuunnat

Aluetiede

Aluetieteen maisteriopinnot antavat edellytykset työskennellä aluetalouden ja aluekehittämisen asiantuntijatehtävissä sekä kansallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opinnoissa perehdyt aluetieteen teorioihin, niiden soveltamiseen sekä aluekehittämisen ammatillisiin käytäntöihin.

Aluetieteen opinnot antavat monipuolisen kuvan yritysten ja julkisten organisaatioiden toiminnan alueellisista piirteistä, rakenteista ja kehityksestä. Opintojen aikana tutustut muun muassa paikkojen merkitykseen, ympäristökysymyksiin sekä liikennejärjestelmiin. Perehdyt myös alueellisen ja paikallisen kehittämisen ajankohtaisiin teorioihin, aluekehittämisen monitasoiseen järjestelmään ja käytännön aluekehitystyöhön. Aluetieteen opetuksen ja tutkimuksen painopisteet ovat aluetalous, aluekehittäminen sekä ympäristö ja paikallisuus ihmisten arkielämässä.

Aluetieteen opinnot antavat hyvät valmiudet sijoittua vastuullisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin hallinnon, suunnittelun, projektien tai tutkimuksen pariin kunnissa, aluehallinnossa, ministeriöissä ja kansainvälisissä järjestöissä. Sopiva sivuaineyhdistelmä avaa aluetieteilijöille portteja myös esimerkiksi media-alan tehtäviin ja yritysmaailmaan. Aluetieteilijät sijoittuvat myös maaseudun kehittämistehtäviin ja kansalaisjärjestöihin.

Julkisjohtaminen

Julkisjohtaminen syventyy organisaatioiden, johtamisen ja esimiestyön kysymyksiin. Opintojen ydinsisällöt muodostavat esimiehenä toimimiseen, päätöksentekoon, kansalaisten palvelemiseen, eettiseen johtamiseen, talous­osaamiseen ja tutkimusvalmiuksien kartuttamiseen tähtäävistä opinnoista.

Julkisjohtamisen opiskelijana osaat uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuen keskeiset julkiseen toimintaan soveltuvat johtamistavat ja sekä tunnistat niihin liittyvät haasteet ja vaihtoehtoiset ratkaisumallit. Opinnoissa perehdytään mm. palvelujen tuottamisen strategia- ja laatukysymyksiin, julkisen päätöksenteon tapoihin ja tyyleihin sekä asiantuntijoiden, henkilöstön ja talouden johtamisen ydinteemoihin.

Julkisjohtamisen opintojen suorittaminen antaa mahdollisuuden sijoittua valtion, kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden hallinto-, palvelu- ja asiantuntija­tehtäviin ja edetä niissä esimies- ja johtamisasemaan. Jatkuvasti kasvava osuus valmistuneista sijoittuu yritysten ja kolmannen sektorin organisaatioiden vastaaviin tehtäviin.

Julkisoikeus

Julkisoikeuden maisteriopinnoissa voit erikoistua joko julkistalouden juridiikkaan tai yleiseen hallintojuridiikkaan. Opit analysoimaan syvällisesti julkisessa toiminnassa keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä ja yhdistämään oikeudellisen osaamisen käytäntöön.

Julkisoikeudessa käsitellään monipuolisesti julkisen hallinnon, erityisesti valtion ja kuntien päätöksentekoon ja menettelytapoihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tarkastelun kohteena ovat julkisen vallan käyttö ja sen uudet muodot sekä yksilön oikeudet ja velvollisuudet. Päähuomio on hallinto-oikeudessa ja perus- ja ihmisoikeuksissa, mutta myös hallinnon erityisaloilla, kuten sosiaalioikeudessa ja kunnallisoikeudessa.

Julkisoikeuden opinnot tuottavat valmiudet toimia hallinnollista ja oikeudellista asiantuntemusta vaativissa johto- ja suunnittelutehtävissä erityisesti valtion, kuntien ja välillisen julkishallinnon tehtävissä sekä sellaisissa yksityisen sektorin tehtävissä, joissa on hyötyä hallinnon toiminnan samoin kuin yksilöiden oikeuksien tuntemuksesta. Tehtäväkuvia voivat olla esimerkiksi lainvalmisteluun liittyvät suunnittelutehtävät eri ministeriöissä sekä johto- ja asiantuntijatehtävät ministeriöissä, aluehallinnossa ja kunnallishallinnossa sekä kansalaisjärjestöissä.

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opetus ja tutkimus analysoi hyvinvointiyhteiskuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä organisaatio- ja johtamisoppien näkökulmasta. Opinnot auttavat ymmärtämään ja käsittelemään sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen ja talouden kysymyksiä järjestelmän, organisaation ja henkilöstön tasoilla. Lisäksi opinnoissa perehdytään palvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopinnot koostuvat viidestä pääteemasta, joita ovat johtaminen, hyvinvointiyhteiskunnan kompleksisuus, talous, henkilöstö ja osallisuus. Saat erinomaiset valmiudet johtaa, suunnitella, koordinoida ja kehittää sosiaali- ja terveysorganisaatioita ja niiden palvelutuotantoa. Opinnot tuottavat kyvyn tunnistaa ja reagoida sosiaali- ja terveysjärjestelmien kasvaviin haasteisiin.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopinnot mahdollistavat sijoittumisen julkisten, yksityisten ja vapaaehtoissektorin organisaatioiden monipuolisiin ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Valmistuneiden tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi perusturvajohtaja, toiminnanjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kehittämispäällikkö, talousjohtaja, osastonhoitaja, ylihoitaja ja projektipäällikkö.

Lue valmistuneiden tarinat

Sanna-Mari Kauko
Hallintotieteet
Sanna-Mari Kauko
HR Partner

Henkilöstöasioiden asiantuntijatehtävissä työskentelevä Sanna-Mari Kauko muistelee, kuinka jo opiskeluaikana puhuttiin hallintotieteiden antavan hyvät valmiudet erilaisissa tehtävissä toimimiseen. Hän kokee, ettei yhteiskunnallisesti merkittävää…

Noora Marjeta
Hallintotieteet
Noora Marjeta
Suunnittelija

Noora Marjeta työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella suunnittelijana. Opiskeluajoista Vaasan yliopistossa jäi käteen paitsi hallintotieteiden maisterin paperit, niin myös lukuisia ystävyyssuhteita ja hauskoja muistoja. Opiskeluaikaiset…

Hanna-Kaisa Järvi
Hallintotieteet
Hanna-Kaisa Järvi
Toiminnanjohtaja

Hanna-Kaisa Järvi on kiitollinen, että jaksoi opiskeluaikana päntätä oikeushistoriaa ja valtionsäätöoikeuden pykäliä – nykyisin hän työskentelee toiminnanjohtajana, jonka monipuoliseen työnkuvaan kuuluu vaikuttamistyötä, suunnittelua sekä…

Krista-Marilla Foudila
Hallintotieteet
Krista-Marilla Foudila
Palvelupäällikkö

Krista-Marilla Foudila työskentelee palvelupäällikkönä Helsingin kaupungilla. Hänen työhönsä kuuluu julkisten hankintojen kilpailutusprosessien läpivienti ja hallinnointi. Tehtävä edellyttää hyvää tuntemusta lakiasioista, itsenäistä…

Hae ohjelmaan

Lisätietoja ohjelmasta ja tarkat valintaperusteet näet Opintopolku.fi-palvelusta.

Valintaperusteet lyhyesti

Alta näet valintaperusteiden pääkohdat lyhyesti. Kokonaisuudessaan valintaperusteet esitellään Opintopolussa.

Sisäänotto

Enintään 20 opiskelijaa

Hakukohde

Hakukohde on hallintotieteiden maisteriohjelma, jossa voi suuntautua yhteen neljästä opintosuunnasta:

  • Aluetiede
  • Julkisjohtaminen
  • Julkisoikeus ja
  • Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Hakija ilmoittaa haluamansa opintosuunnan hakulomaketta täyttäessään. Hakija voi hakea samana vuonna vain yhteen opintosuuntaan. 

Maisterihakuun voi osallistua myös sellainen hakija, jonka hakuperusteena oleva tutkinto ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä.

Tällaisessa tapauksessa opiskelijaksi hyväksyminen on ehdollinen siten, että lopullinen opiskeluoikeus myönnetään vasta jos opiskelija saa tutkintotodistuksen ja toimittaa siitä oikeaksi todistetun kopion yliopiston hakijapalveluihin 30.7.2021 mennessä ja jos aikaisempien opintojen laajuus ja opintomenestys ovat vähintään samat, kuin kevään 2021 maisterihaussa ohjelmaan viimeiseksi hyväksytyllä hakijalla.

Jos tutkinto, jonka perusteella hakee, ei olisi valmis hakuaikana, on hakijalla oltava vaadittu määrä hakuperusteopintoja hakuajan päättymiseen mennessä.

 

Valintaryhmät

  1. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) suorittaneet 
  2. Soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet

1) Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) kotimaassa tai ulkomailla suorittaneet suorittaneet 

Soveltuvan tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna opintosuunnan tai siihen rinnastettavan oppiaineen vähintään 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus/moduuli.

Em. yliopisto-opinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin ja ne voivat myös sisältyä aiemmin suoritettuun tutkintoon.

Lisäksi edellytetään, että tutkinto on suoritettu kohtuullisessa ajassa ja että tutkintoa ei voida katsoa sisällöllisesti vanhentuneeksi.

Valintaryhmästä hyväksytään ensisijaisesti alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita.

2) Soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet 

Soveltuvan tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna opintosuunnan tai siihen rinnastettavan oppiaineen vähintään 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus/moduuli.

Em. yliopisto-opinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Lisäksi edellytetään, että tutkinto on suoritettu kohtuullisessa ajassa ja että tutkintoa ei voida katsoa sisällöllisesti vanhentuneeksi.

Opiskelijavalinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella ilman valintakoetta. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut tutkinnot sekä rekisteröidyt opintosuoritukset. Opintojen soveltuvuus ja niiden riittävyys arvioidaan valinnan yhteydessä. Ennakkoarvioita opintojen soveltuvuudesta ei tehdä. Hakija voi kuitenkin itse arvioida soveltuvuutta yliopiston ohjeiden avulla

Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valintaperusteena ovat opintosuunnan tai siihen rinnastettavan oppiaineen yliopistossa suoritetun opintokokonaisuuden/moduulin opintomenestys, soveltuvuus, laajuus sekä suorittamisajankohta.

Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hakijoista valitaan ansioituneimmat.

Maisterin tutkintoa suorittamaan ei välttämättä valita niin montaa opiskelijaa kuin sisäänoton enimmäismäärä on. Myös opintosuuntien resursseilla on merkitystä valintapäätöksiä tehtäessä.

Kysy lisää!

Hakijapalveluista voit kysyä muun muassa hakukelpoisuuteen, hakuaikaan, valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja valinnan tuloksiin, opiskelupaikan vastaanottamiseen, opintojen aloittamiseen ja yliopistoon kirjoittautumiseen liittyviä asioita.

Vaasan yliopisto, Hakijapalvelut
sähköposti: hakijapalvelut(at)uwasa.fi
puh: 029 449 8005

Postiosoite:
Vaasan yliopisto
Hakijapalvelut
PL 700
65101 Vaasa

Opintohallinnon henkilökunnalta saat neuvoja opiskelijavalintaan, tutkinnon sisältöihin ja aikaisemman tutkinnon soveltuvuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Koulutusvastaava
puh: 029 449 8175
sähköposti: hall-opintoneuvonta(at)uwasa.fi