RegeRa - Valtionyhtiöiden legitimointi

Valtion kokonaan tai osittain omistamia yrityksiä on Pohjoismaissa suuri määrä, ja valtion omistuksella on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys. Valtionyhtiöitä hallinnoidaan omistajapolitiikalla ja omistajaohjauksella. Omistajaohjaus on kuitenkin ollut pitkään kritiikin kohteena.


Kritiikki on kohdistunut paitsi ministerien toimintaan myös valtionyhtiöiden toimintaan. Tämä on korostanut valtioiden tarvetta legitimoida omistajuuttaan ja sen hoitamisen tapoja kansalaisille.

RegeRa-hankkeen tavoitteena on selvittää, miten valtion yhtiöomistuksesta on raportoitu ja miten sitä on perusteltu Ruotsissa ja Suomessa vuosina 2007‒2018. Tätä kautta havainnollistetaan sitä, millainen kuva valtio-omistuksesta on eri vuosina välitetty ja haluttu välittää eduskunnalle ja kansalaisille.

Tutkimuksen aineistona ovat itsenäiset valtion omistajaohjauksen vuosikertomukset vuodesta 2007 alkaen sekä vuosikertomusten laatijoiden haastattelut. Hankkeessa käytetyt menetelmät perustuvat  genreanalyysiin ja diskurssintutkimukseen.

Raportoinnissa tapahtuneita muutoksia tutkitaan kertomusten rakenteen, sisällön ja muodon osalta ja suomalaista ja ruotsalaista raportointia verrataan toisiinsa. Lisäksi selvitetään ja vertaillaan vuosikertomusten tavoitteita, laadintaprosessia ja vastuullisuuskysymysten esiintymistä raportoinnissa. Analyysien avulla lisätään ymmärrystä siitä, miten valtion omistajuutta on legitimoitu ja miten vuosikertomuksen laatijat kokevat raportoinnin ja raportointitapojen muutokset.

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Ulkoinen rahoitus
24 700€
Kokonaisbudjetti
35 800€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Viestintätieteet
Markkinointi ja viestintä
Personnel
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Tutkijat
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit