Vaihtoprosessi hausta paluuseen

Vaihtoprosessi koostuu useista eri osioista – myös ennen hakua ja paluun jälkeen.

Kuka voi hakea vaihtoon?

Vaihtoon Vaasan omille paikoille voivat hakea Vaasan yliopistossa kirjoilla- ja läsnäolevat kaikkien alojen perus- ja jatko-opiskelijat (poikkeuksena myös asepalveluksen, siviilipalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan johdosta poissaoleva, jolla jo vuoden verran opintoja Vaasassa takana). Ensimmäisen vuoden opiskelijat eivät voi lähteä vaihtoon ensimmäisen vuotenaan, mutta voivat hakea vaihtoon seuraavaksi lukuvuodeksi.

Vaasan yliopiston vaihto-ohjelmien (Erasmus, Nordplus, Kahdenväliset) kautta voi lähteä opiskeluvaihtoon kerran per tutkintotaso. Voit siis lähteä yhteensä kolme kertaa opiskeluvaihtoon Vaasan yliopiston omaan vaihtokohteeseeen opintojesi aikana: kerran kandivaiheessa, kerran maisterivaiheessa ja kerran jatko-opinnoissa. Vaiheella tarkoitetaan sitä tutkintoa, jota opiskelija hakiessaan suorittaa. Hakiessa vaihtoon voit vielä olla edellisessä vaiheessa, mutta ennen vaihdon alkua on sinun siirrtyttävä seuraavaan (i.e. jos olet ollut kandivaiheessa jo vaihdossa voit hakea kandina vielä maisterivaiheen vaihtoon, mutta sinun on valmistuttava kandiksi ennen maisterivaihdon alkua)

Lisäksi Vaasan yliopiston omien kohteiden vaihtojen pitää mahtua normatiiviseen viiden vuoden vuoden valmistumisaikaan, jos suoritat kandidaatin ja maisterin tutkinnon. Suoraan maisterin tutkintoon tulleiden vaihdon pitää mahtua kahteen vuoteen (poislukien Kokkolan ja Seinäjoen maisteriohjelmat, joissa tutkinnon tavoiteaikataulu kolme vuotta). Poikkeuksia ovat myös sellaiset opiskelijat, jotka vaihtavat koulutuslaa tai tiedealaa (ei pääainetta) ja aloittavat uudet opinnot. Myös erilaiset terveydentilat ja oppimiseen liittyvät tekijät voivat muodostaa poikkeuksen. Näissä tapauksissa kannattaa olla yhteyksissä Liikkuvuuspalveluihin ja selvittää, miten läsnäolo tapauksissa määritetään.

Muita vaihtoehtoja Vaasan yliopiston omille opiskelupaikoille ovat freemover-vaihto tai työharjoittelu ulkomailla.

Vaihdon kesto

Vaihdon kesto on joko lukukausi tai lukuvuosi kohteesta riippuen. Kestoltaan vaihdon tulee olla vähintään 2 kk (fyysisen vaihdon minimikesto) ja maksimissaan se voi olla 12 kk. Kokonaan tai osittain virtuaalisena suoritettava vaihto voi lähtökohtaisesti olla mahdollinen ainoastaan force majeure -tapauksissa. Opiskelijan tulee olla yhteydessä Liikkuvuuspalveluihin, joka arvioi virtuaalivaihdon edellytykset.

Muista varmistaa kohdemaan lukukausien ajankohdat. Esim. Saksassa on käytössä talvilukukausi loka-maaliskuu ja kesälukukausi huhti-heinäkuu, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa lukukausi saattaa alkaa jo heinä/elokuussa.

Vaihtoa ei voi pidentää sen lukukauden ulkopuolelle, jolle opiskelija on nimetty. Vaihdot sijoittuvat aina yhdelle VY:n lukuvuodelle, ei kalenterivuodelle. Vaihtoa ei voi siirtää seuraavan lukuvuoden puolelle. Suoraan maisterivaiheeseen tulleille opiskelijoile suositellaan vain lukukauden vaihtoa tutkintomääräyksistä johtuen (poikkeuksena tuplatutkinto).

Suoritettavien opintopisteiden määrä

Suoritettavien opintopisteiden vähimmäismäärä on 5 op/ vaihtokuukausi. Opintopisteiden on tultava vaihtoyliopistossa suoritettavista kursseista, ei siis esim. Vaasan yliopistoon suoritettavista verkko-opinnoista. 5 op/ vaihtokuukausi minimivaatimus liittyy apurahan saantiin ja pitämiseen. Joillain vaihtokohteilla on omat määräyksensä siitä, kuinka monta opintopistettä vaihto-opiskelijan tulee suorittaa. Jos tämä määräys on suurempi kuin Vaasan yliopiston määräys, noudatetaan aina vaihtokohteen määräystä.

Vaihdon rahoitus

Vaihdon rahoitus muodostuu opiskelijan oman rahoituksen lisäksi mahdollisesta yliopiston apurahasta, jota voivat saada kaikki Vaasan yliopiston vaihtopaikan saaneet opiskelijat. Katso apurahoista lisää kohdasta Apurahat. Lisäksi voit saada KELA:n opintotukea ulkomaan jaksollesi, asumislisää ja korotettua opintolainaa. Kannattaa myös tutustua ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuksiin.

Vaihdon ajankohta tulee miettiä jo opintosuunnitelmaa (HOPSia) tehtäessä yksikön / koulutusohjelman omaohjaajan kanssa. Huomio esim. vain yhtenä lukukautena järjestettävät kurssit, sekä kandidaatintyö- tai gradutyöskentelyn aloittaminen.

Jokainen tutkinto on omanlaisensa ja jokaisella on omat opintosuunnitelmansa, jota toteuttavat parhaaksi katsomallaan tavalla. Koulutusohjelmat ja pääaineet ovat kuitenkin linjanneet oheiset suositukset opiskelijoiden vaihtoja varten. Kyseessä ovat siis vain suositukset vaihdolle. Muinakin ajankohtina vaihtoon voi päästä.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

Markkinointi:
3. vuosi syys- ja kevät lukukausi.

Johtaminen ja organisaatiot:
2. tai 3. lukuvuosi

Laskentatoimi ja rahoitus:
Tällä hetkellä aineessa on 3. vuoden syksyllä Tutkimustyöskentely I, joka tulee olla ennen kandidaatin tutkielman kirjoittamista. Vaihtoon sopisi parhaiten 3. vuoden kevät.

Talousoikeus:
2. ja 3. lukuvuosi.

Taloustiede:
3. vuoden kevät. 2. vuoden keväällä menee Empiirisen tutkimuksen perusteet, joka pitää olla tehtynä ennen kandintyötä.

Kauppatieteiden maisterin tutkinto

2 vsk

Kielet ja viestintä

HuK: 3 vsk
FM: 1 vsk kevät

Hallintotieteet

HTK: suositellaan 2 vsk (syksy tai kevät) tai 3 vsk kevät
HTM: ei kesken graduprosessin eli mieluusti ennen sitä

Tietojärjestelmätiede ja tuotantotalous

KTK: 2. vuoden kevät tai 3. vuoden syksy
KTM: 2. vuoden syksy

Tekniikka

TkK: 3. vuoden kevät (edellyttää tarkkaa suunnittelua)
DI: 1. vuosi tai 2. syksy

Voit lähteä Vaasan yliopiston kautta vaihtoon Erasmus-ohjelmassa, Nordplus-ohjelmassa, sekä kahdenvälisten sopimusten puitteissa. Löydät tietoa kohteista kohdasta vaihtokohteet. Jos et löydä sopivaa kohdetta Vaasan yliopiston vaihtokohteista, voit lähteä freemover-vaihtoon, jossa hankit itse vaihtopaikan.

Ensisijaisesti opiskelijan tulee hakea oman koulutusohjelman / opintosuunnan paikkaa, mutta aina on mahdollista hakea toisen koulutusohjelman /opintosuunnan paikalle (ei Nordplus-ohjelma), mutta paikkaan valitaan ensisijaisesti kyseisen koulutusohjelman /opintosuunnan opiskelijoita. Perusoletuksena on, että vaihtokohteessa opiskellaan sopimuksessa sovittua alaa, tästä poikkeamisesta päättää aina vaihtokohde tapauskohtaisesti. 

Kauppatieteiden Erasmus -kohteisiin ovat etusijalla kauppatieteiden kandidaatin- tai maisterintutkintoa suorittavat, mukaan lukien tekniikan kauppatieteiden opiskelijat (KtK Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede, KTM Tietojärjestelmätiede, KTM Tekninen viestintä, KTM Industrial Management). Tekniikan kauppatieteellisten ohjelmien opiskelijat ovat myös yhdenveroisia TkK- ja DI-opiskelijoiden kanssa hakiessaan tekniikan Erasmus-kohteisiin. Opiskelijan tulee kuitenkin huomioida kohdeyliopistojen mahdolliset esitietovaatimukset alan opintoihin.

Kohdeyliopistoa valittaessa kannattaa pohtia mm. seuraavia asioita. 

Kielitaitosi

Kielitaitosi vaikuttaa niin opintojen suorittamiseen kuin arjessa pärjäämiseenkin. Jos osaat vain vähän kohdemaan kieltä, kannattaa etsiä yliopistoja, joissa tarjotaan riittävästi englanninkielistä opetusta. Vähäisillä taidoilla arjesta ja käytännön asioista selviäminen voi tuntua alkuun haasteelliselta, joten mieti oletko valmis kohtaamaan mahdolliset kielimuurin tuomat haasteet. Kannustamme kuitenkin rohkeasti tarttumaan haasteeseen, sillä vaihtojakson aikana ja mahdollisten kielikurssien jälkeen monet ovat kokeneet kielitaitonsa parantuneen huimasti.

Kohdemaan kielellä opiskelu on varmasti palkitsevaa, mutta saattaa olla työläämpää, jolloin et ehkä pysty suorittamaan tavoittelemaasi opintopistemäärää. 

Ennen vaihtoa on kannattavaa opiskella kieltä täällä kotimaassa. Kieliopinnot yliopistolla tai esim. Vaasa-opistossa ovat hyvä vaihtoehto aikaisemmin, esim. lukiossa, suoritettujen kieliopintojen kertaamiseksi. Kannattaa myös selvittää, etukäteen, millaisia ovat kohdeyliopiston tarjoamat kieliopinnot. Onko kohdeyliopistossasi tarjolla intensiivikielikurssi ennen lukukauden alkua ja milloin mahdollisia kielikursseja on tarjolla lukukauden aikana? Ilmoittautuminen saattaa olla jo hakuvaiheessa!

Lukukausien ajankohdat eri maissa ja kurssit VY:ssa

Sopiiko kohdemaan lukukausien ajankohta opintoihisi Suomessa? Lukukaudet eivät suurimmassa osassa kohdemaita ole täysin samat kuin Suomessa, joten varmista etukäteen lukukauden päivämäärät kohdeyliopistoissa. Miettiessäsi sinulle parhaiten sopivaa ajankohtaa kannattaa varmistaa omaohjaajalta oman oppiaineesi kurssien ajankohdat. Näin varmistat, ettei sinulta jää vaihdon takia suorittamatta jokin kurssi, joka järjestetään vain kevät- tai syyslukukautena ja jonka suorittaminen on edellytys opinnoissa etenemiselle.

Oma kiinnostus ja suunnitelmat

Motivaatio ja kiinnostus kohdemaata ja -kaupunkia kohtaan on hyvän suunnittelun lisäksi perusta onnistuneelle vaihdolle. Aito innostus on taustalla tukena vastoinkäymisiä kohdattaessa. Motivoituneena et luovuta mahdollisten ongelmatilanteiden edessä.

Tulevaisuuden suunnitelmat kannattaa myös pitää mielessä vaihtokohdetta mietittäessä. Kulttuuritietämykseen, kielitaitoon ja opintoihin liittyvät liittyvät asiat on hyvä pitää mielessä vaihtoon haettaessa.

Aikaisemmin vaihdossa olleiden kertomukset ja blogit

Hakuajat

Vaihtoon haetaan varsinaisilla hakukierroksilla aina vaihto-opintojen suunniteltua aloittamista edeltävän lukuvuoden kuluessa. 
 

Hakuajat lukuvuoden 2023-2024 vaihtopaikoille ovat:
 
5.12.2022 - 15.1.2023   Päähaku Euroopan sekä Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin
Kaikki vaihtokohteet: Erasmus, Double Degree, Nordplus, kahdenväliset kohteet

22.2.2023 - 7.3.2023   Täydennyshaku
Päähausta vapaiksi jääneet kohteet

 

Hakemus on jätettävä hakuaikana. Hakuajan sisällä hakemuksen jättämisen ajankohta ei vaikuta vaihtoon valintaan (ts. paikkoja ei jaeta hakujärjestyksessä).

Näillä hakukierroksilla haetaan vaihtoon joko syyslukukaudeksi 2023, kevätlukukaudeksi 2024 tai koko lukuvuodeksi 2023-2024.

Hakuaikojen ulkopuolella ei voi hakeutua vaihtoon.

________

Kysyttävää vaihtoon lähdöstä? 

Ota yhteys Liikkuvuuspalveluihin, lähtevästä liikkuvuudesta vastaava asiantuntija Minna Kari, outgoing.international(at)uwasa.fi tai varaa henkilökohtainen Zoom-ohjausaika, outgoing.international(at)uwasa.fi.

_____________


Hakemus

Hakuprosessi toimii seuraavasti:

1. Tee hakemus hakujärjestelmässä (hakuaikana)

 • Luo järjestelmässä itsellesi profiili käyttäen yliopiston opiskelijasähköpostia tai muuta
 • Hakulomakkeella voit valita max 5 hakukohdetta, aseta ne prioriteettijärjestykseen
 • Hakemus täytetään kokonaisuudessaan englanniksi
 • Hakulomakkeelle ei tarvita erillisiä liitteitä. Huomioithan kuitenkin, että kohdeyliopisto voi edellyttää erilaisia dokumentteja (mm. kielitodistus) hakuprosessin aikana.
 • Hakulomakkeella on omana osionaan Motivaatiokirje. Motivaatiokirjettä ei tarvitse liittää erikseen hakemukseen.
  • Kerro Motivaatiokirje -osiossa mm.
   • Miksi haet ja miksi sinut tulisi valita vaihtoon (yleinen motivaatio)
   • Miksi haet ja miksi sinut tulisi valita juuri kyseisiin hakukohteisiin (kohdekohtainen motivaatio)
   • Mitä aiot opiskella vaihdossa (akateemiset perusteet vaihtoon lähdölle/ opinnoille eri hakukohteissa) ja miksi vaihto on sinulle tärkeä opintojesi ja tulevaisuutesi kannalta
   • Kerro muusta kuin englannin kielitaidostasi (taso, opinnot, käyttökokemus) etenkin jos haet hakukohteeseen, jonka kohdalla Vaihtokohteet -sivulla on merkintä Knowledge of x required. Huomioithan, että kohdeyliopisto voi vaatia opiskelukielestä kielitodistusta myöhemmässä vaiheessa prosessia.
   • Jos kohdeyliopisto toimii eri maissa/ kaupungeissa sijaitsevilla kampuksilla, merkitse motivaatiokirjeeseen haluttu kampus 

2. Jätä hakemus hakujärjestelmässä hakuaikana. Varmista että saat järjestelmässä ilmoituksen, että hakemuksesi on lähetetty onnistuneesti.

Linkki sähköiseen MoveON -hakujärjestelmään löytyy Vaihtoon liittyviä lomakkeita -sivulta > Application for Exchange Studies - MoveON

Valinnat pyritään tekemään mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä ja päätöksistä ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse. Tämän jälkeen vaihtopaikka tulee virallisesti ottaa vastaan palauttamalla Sitoumus vaihtoon -lomake. 
 

Kuka päättää ja mitkä ovat valintakriteerit?

Vaihto-opiskelijoiksi nimettävät opiskelijat valitsee vaihto-opiskelijoiden valintatyöryhmä, johon kuuluu liikkuvuuspalveluiden ja muiden palveluiden edustajia. Opiskelijoita verrataan keskenään prioriteettijärjestyksen mukaisesti. Valintakriteerejä ovat:

 • Hakijan vaihto-opiskelujakson soveltuvuus opintoihin ja niiden kandi- tai maisterivaiheeseen
 • Läsnäoltujen lukukausien määrää ja valmistuminen viidessä vuodessa (3 vuotta alempaan tutkintoon, 2 vuotta ylempään, poislukien Kokkolan ja Seinäjoen maisteriohjelmat, joissa tutkinnon tavoiteaikataulu 3 vuotta). Jos opiskelija vaihtaa toiseen tutkintoon ja koulutusalaan (esim. HTM-> KTM) lasketaan opinto-oikeusajan alkavan alusta. Tätä sääntöä noudatetaan myös siirryttäessä toiseen tiedealaan.
 • Opintopistemäärä, jonka mittarina käytetään suositusta 30op / läsnäoltu lukukausi Vaasan yliopistossa suoritettuja opintoja (ei hyväksiluvut tai opinnot muualla). Opintosuoritusotteet tarkistetaan opintorekisteristä yhtä aikaa kaikilta hakijoilta vaihtohaun päättymistä seuraavina arkipäivänä.
 • Opintomenestys, jossa katsotaan suoritettujen opintopisteiden keskiarvoa
 • Opiskelijan tiedeala ja pääaine (sopimusten koulutusalat, tiedealakohtaiset paikat, alakohtaiset Nordplus-verkostot)
 • Kielitaito ja relevantit opinnot
 • Motivaatiokirje
 • Kansainvälisyyttä kohtaan osoitettu motivaatio sekä aktiivisuus esim. kv-tutorina tai ESN-puheenjohtajuus
 • Aikaisempi VY:n kautta suoritettu vaihto, ensikertalaiset ovat ensisijaisia valintoja (poikkeuksena kv-tutorit)
 • Tuplatutkintoon haetaan vuosittain samassa yhteydessä muiden vaihtopaikkojen kanssa. Katso hakukriteerit englanninkieliseltä Double Degree -sivultamme (Structure of the Double Degree)

Kriteeristö toimii ohjenuorana, jolla arvioidaan suosituimpiin kohteisiin hakevia opiskelijoita. Vaihtoon on siis mahdollista päästä esim. alhaisemmalla opintopistemäärällä kuin 30op/läsnäoltu lukukausi tai jos olet ollut jo kandivaiheessa vaihdossa ja haet maisterivaiheessa uudestaan. Myös taloudelliset tilanteet vaikuttavat valintoihin. Esim. Nordplus-ohjelmassa on valittavana monta yliopistoa, mutta Vaasan yliopisto ei välttämättä saa rahoitusta kaikkiin vaihtoihin, jolloin opiskelijaa ei voida valita, vaikka muutoin olisikin pätevä hakija.

Opiskelijavaihtoon liittyvää päätöstä ei tarvitse erikseen perustella. Valinta perustuu ennalta määriteltyihin perusteisiin, jotka ovat kaikkien nähtävänä etukäteen, sekä opiskelijan toimittamiin dokumentteihin, jotka vertautuvat kriteeristöön.

Vaihtovalinnat ovat tosiasiallista hallintotoimintaa, joista ei ole oikaisumahdollisuutta eikä niistä ole annettu valitusosoitusta hallinto-oikeuteen valittamista varten. Päätökseen tyytymätön opiskelija voi perustelluista syistä saattaa asian uuteen käsittelyyn pyytämällä tätä kirjallisesti 14 päivän sisällä valintapäätöksen lähettämisestä sähköpostiin. Pyynnössä pitää selvittää perusteet pyynnölle ja esittää ne faktat, jotka ovat aikaisemmin jääneet valintatyöryhmälle toimittamatta. Pyynnöt käsitellään uudestaan valintatyöryhmässä. 

Valitut vaihto-opiskelijoiksi nimettävät opiskelijat ilmoitetaan myöhemmin vaihtokohteisiin, jonka jälkeen seuraa aina vaihtokohteen oma haku heidän prosessinsa mukaisesti. Lopullisen päätöksen vaihto-opiskelijaksi pääsemisestä tekee aina vastaanottava korkeakoulu.

Millaiset mahdollisuudet on päästä vaihtoon?

Kohteiden suosittuus haussa vaihtelee vuosittain, muutamia kestosuosikkeja lukuunottamatta. On siis vaikea ennustaa hakijoiden määrää kohteittain. Vaasan yliopisto pyrkii tarjoamaan kaikille halukkaille mahdollisuuden ulkomailla opiskeluun, mikäli kriteereissä asetetut ehdot täyttyvät ja rahoitus varmistuu.

Opiskelijan vaihtoon valinta on pitkän prosessin ensimmäinen askel.

 1. Vaasan yliopiston haku → valinta vaihtoon → sitoumuslomakkeen palautus
 2. Opiskelijan nimeäminen kohdekorkeakouluun
 3. Haku kohdekorkeakouluun → hyväksymiskirje/-maili
 4. Vaihtovalmennus
 5. Opintosuunnitelman laatiminen
 6. Käytännön järjestelyt ennen lähtöä ja kansainväliset opiskeluvalmiudet
 7. Opintojen aloitus vaihtokohteessa
 8. Paluu vaihdosta

Opiskelijoiden nimeäminen kohdekorkeakouluihin

Vaasan yliopiston Liikkuvuuspalveluiden lähtevän opiskelijaliikkuvuuden Asiantuntija ilmoittaa kaikki vaihtoon valitut opiskelijat yhteystietoineen kohdeyliopistoihin, kun Sitoumus vaihtoon -lomakkeet on palautettu ja kaikki kohteeseen lähtijät ovat selvillä. Kohdekorkeakoulut ovat useimmiten yhteydessä opiskelijoihin suoraan tai kotiyliopiston  kautta liittyen hakuun ja muihin käytännönjärjestelyihin. Opiskelijan on kuitenkin heti vaihtopaikan saatuaan itse oltava aktiivinen tiedon etsinnässä vaihtokohteen omilta sivuilta. Aktiivisuus tiedottamisessa ja vaihtokohteen sivujen selkeys vaihtelevat paljonkin yliopistojen välillä.

Haku kohdekorkeakouluun ja hyväksymiskirje/-maili

Lopullisen päätöksen vaihto-opiskelusta tekee vastaanottava korkeakoulu eli tullessaan Vaasan yliopiston valitsemaksi opiskelijan tulee täyttää vielä vastaanottavan korkeakoulun hakulomakkeet. Haku on useimmiten muodollisuus, mutta ehdoton edellytys on, että kaikki vaadittavat lomakkeet liitteineen on toimitettava määräaikaan mennessä.

Nimeämisen jälkeen kohdekorkeakoulut lähettävät usein ohjeet omista saapuvien vaihto-opiskelijoiden hakumenettelyistä joko suoraan opiskelijalle itselleen tai Liikkuvuuspalveluihin Vaasan yliopistossa. Vain Liikuuvuuspalveluihin tullut tieto luonnollisesti välitetään opiskelijalle. Monet kohdekorkeakoulut myös odottavat opiskelijoiden ottavan itse selvää hakumenettelyistä ja hakemusten palautuspäivistä: ole siis itse aktiivinen hakuohjeiden selvittämisessä hyvissä ajoin.

Hakemuksen lisäksi pyydetään usein muita dokumentteja liitteeksi. Erilaisten lomakkeiden ja todistusten hankkimiseen kannattaa varata runsaasti aikaa. Hakemusten deadline vaihtelee kohdekorkeakouluittain. Huomioi yliopistojen kesälomat ajatellen dokumenttien keräämistä ja allekirjoitusten saamista ajoissa.

Mahdolliset hyväksymiskirjeet tai -sähköpostit tulevat opiskelijoille joskus hyvinkin myöhään lähellä itse vaihdon alkamisen ajankohtaa. Kannattaa siis olla kärsivällinen ja hakea tietoa lukukauden alkamisajankohdista ja mahdollisista orientaatiopäivistä yliopistojen nettisivuilta oma-aloitteisesti. Jos hyväksymiskirjettä tai mitään lisäinfoa vaihtoosi liittyen ei tunnu tulevan, ole yhteydessä kohdekorkeakouluun ja/tai Liikkuvuuspalveluihin täällä kotiyliopistolla.

Lopullisen päätöksen vaihto-opiskelijaksi pääsemisestä tekee aina vastaanottava korkeakoulu.

Kielitodistus osana hakemusta kohdeyliopistoon

Useisiin kohdeyliopistoihin tarvitaan todistus kielitaidosta. Virallisia kansainvälisiä kielitestejä ei useimmiten tarvitse tehdä, vaan moneen yliopistoon riittää esim. Liiikkuvuuspalveluista saatava Language Eligibility for Exchange Studies-kielitodistus englannin kielen tasosta. Tarkista kielitaitovaatimukset ja vaadittavat kielitaitoa osoittavat testit/ dokumentit kohdeyliopistosi hakuohjeista, joita on noudatettava. Jos kohdeyliopisto edellyttää esim. TOEFL tai IELTS -testitulosta, katso ohjeita niihin tämän sivun kohdasta Kielitestit.

Liiikkuvuuspalveluista saatava Language Eligibility for Exchange Studies-kielitodistus englannin kielen tasosta:

Pyydä tarvittaessa tätä todistusta Liikkuvuuspalveluista.
Vaasan yliopiston Kielikeskuksen ja Liikkuvuuspalveluiden linjaus englannin kielen osaamisesta Euroopan CEF-taulukolla (A2-C2):

 • Suomalaisessa korkeakoulussa suoritettu ja läpäisty tai arvosana Vaasan Kielikeskuksen englannin kielen kurssista 1–3 tai hyv.: B2
 • Vaasan yliopiston Kielikeskuksen englannin kielen kurssi, arvosana 4–5: C1
 • Ylioppilastutkinnon englannin kielen arvosana M, E tai L: B2

Muiden kielien esim. espanja, saksa, ranska tai italia jne. todistus pyydetään opettajalta, joka on sinua opettanut. Todistuksen kirjoittamisen tueksi opettajalle on hyvä myös toimittaa opintosuorituote, josta käy ilmi kielitaitosi ja arvosanasi.
 

Vaihtovalmennus

Ennen vaihtoa opiskelijan tulee osallistua vaihtoon valmentavaan Tekniseen ja kulttuuriorientaatioon. Orientaatio järjestetään kahdesti vuodessa, syksyn vaihto-opiskelijoille huhti-toukokuussa ja kevään vaihto-opiskelijoille lokakuussa.

Vaihtoon valituille opiskelijoille lähetetään kutsu orientaatioon sähköpostitse.

Orientaatiot ovat osa kaikille Vaasan yliopiston vaihto-ohjelmien kautta lähteville pakollista OPIS0095 Responsible and Goal-Oriented Exchange, 2 op -opintojaksoa. Opintojakso sisältyy Kansainväliset opinnot sivuaine-/ moduulikokonaisuuteen, mutta on pakollinen kaikille riippumatta siitä, onko opiskelijan aikomuksena suorittaa Kansainväliset opinnot -kokonaisuus. Valmentava opintojakso on suoritettava jokaisen vaihto-opintojakson yhteydessä. Jos siis olet suorittanut OPIS0095 -opintojakson edellisen vaihtosi yhteydessä, tulee sinun silti suorittaa OPIS0095 lähtiessäsi uudelleen vaihtoon.

Orientaatioon osallistuminen on vapaaehtoinen freemover-vaihtoon lähteville (pakollinen myös heille, jos aikomuksena on suorittaa Kansainväliset opinnot -kokonaisuus). Myös ulkomaille työharjoitteluun (esim. Erasmus-harjoittelu) lähtevä voi osallistua orientaatioon. 

Teknisessä orientaatiossa käydään läpi mm. vaihdon dokumentit, käytännön asiat vaihtoon liittyen, apuraha-asiat sekä opintosuunnitelman laatiminen. Kulttuuriorientaatio valmistaa opiskelijaa kulttuurien kohtaamiseen. 
 

Opintosuunnitelman laatiminen

Opintosuunnitelma eli Learning Agreement on dokumentti, joka tulee laatia ennen vaihtoon lähtöä kotikorkeakoulussa omassa yksikössä tai omassa oppiaineessa.

Ennen lähtöä tehtävään LA:iin tulee listata kurssit, joita suunnittelee vaihdon aikana suorittavansa ja ne kurssit, joista omaohjaaja pystyy alustavasti vahvistamaan, että ko. kurssit voidaan hyväksilukea tutkintoon anomuksesta vaihdon jälkeen. Kopio itsesi ja omaohjaajan allekirjoittamasta LA.sta pitää palauttaa Liikkuvuuspalveluihin ennen vaihtoon lähtöä (palautus OPIS0095 -opintojakson Moodle -alustalle). Sähköistä Online Learning Agreementiä ei tarvitse erikseen palauttaa Liikkuvuuspalveluihin.

Useimmiten alustavaan kurssisuunnitelmaan tulee muutoksia vaihdon alettua. Aikataulut voivat muuttua, kurssit voivat mennä päällekkäin keskenään, uusia kursseja voi tulla tarjolle tai kursseja voidaan perua. Kun kurssivalinnat ovat vahvistuneet, tulee opiskelijan laatia uusi Learning Agreement niillä kursseilla, joille lopulta osallistuu ja palauttaa se OPIS0095 -opintojakson Moodle -alustalle. Muuttunut opintosuunnitelma hyväksytetään yksikössä ja toimitetaan vaihtokohteeseen heidän hyväksyntäänsä varten ja opiskelijalle tiedoksi. Muuttunut Learning Agreement tulee palauttaa ensimmäisen vaihtokuukauden aikana. Sähköistä Online Learning Agreementiä ei tarvitse erikseen palauttaa Liikkuvuuspalveluihin.

Vaihtoon lähtijöiden tulee siis palauttaa kaksi Learning Agreementiä (opintosuunnitelmaa):

 • Learning Agreement 1: ennen vaihtoa
 • Learning Agreement 2: kuukauden kuluessa vaihdon alkamisesta

Learning Agreement -lomake löytyy Vaihtoon liittyvät lomakkeet -sivulta

Eurooppalaisissa korkeakouluissa on valtaosassa käytössä ECTS-pisteet. 1 ECTS piste vastaa yhtä suomalaista opintopistettä, joka vastaa 25–27 tuntia työskentelyä. Euroopan ulkopuolella käytännöt vaihtelevat kohteittan. Yleensä käytössä on credit hours - järjestelmä, jolloin 1 credit hour vastaa yhtä viikkotuntia opetusta 15–16 viikkoisessa lukukaudessa. Tämä sisältää vain opetuksen, eikä esim. kotitöitä ja yleensä credit hoursit kerrotaan kertoimella 1.5 - , jotta opintopisteet saadaan selville. 10 credit hours vastaa siis yleensä 20 op. Tarkista oman vaihtokohteesi ja Vaasan yliopiston (ECTS) opintopisteiden vastaavuus Liikkuvuuspalveluista.

Osana Learning Agreement -käytäntöä ennen vaihtoa käydään läpi ja päivitetään myös opiskelijan HOPS.


Käytännön järjestelyt ennen lähtöä

Oleskeluluvat

EU-maihin ei tarvita oleskelulupaa EU-kansalaisena. Jos oleskelet EU-maassa yli 3 kk, rekisteröinti paikallisviranomaisten luona riittää. Pohjoismaihin lähdettäessä on aina tehtävä muuttoilmoitus kotimaan maistraattiin ja käytävä rekisteröitymässä kohdemaan viranomaisilla jos kesto on yli 6 kk.

Opiskeltaessa EU:n ulkopuolisissa maissa pitää anoa viisumia (maahantulolupa) ja / tai oleskelulupaa. Tarkista AINA kohdemaan suurlähetystöstä tai konsulaatista mikä on käytäntö kyseisessä maassa. Yleensä opiskelijaviisumiin tarvitaan kutsu ja/tai hyväksymiskirje vaihtokohteesta. Moneen kohteeseen voi myös lähteä ilman viisumia ja/tai oleskelulupaa, joka sitten hankitaan kohdekorkeakoulun avulla kohdemaasta. Lisätietoja viisumin ja oleskeluluvan hakemisesta, viisumien voimassaoloajoista ja viisumimaksuista, löytyy ko. maiden suurlähetystöjen sivuilta. Huomio passin voimassaolo.

Euroopan ulkopuolelle lähdettäessä kannattaa ilmoittaa Suomen suurlähetystölle / konsulaatille oleskelusta ko. maassa Ulkoministeriön matkustusilmoituksella.

Terveydenhuolto ja vakuutukset

EU-, ETA-maissa tai Sveitsissä olet oikeutettu saamaan sairaanhoitoa opiskelumaasi sairaanhoidon järjestelmässä Kelasta saatavalla Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Kortti on maksuton, sitä haetaan Kelasta ja sen saa noin 2:ssa viikossa tilauksesta. Ko. kortti lisää ja helpottaa hoitoonpääsymahdollisuuksia, mutta kortin todellinen hyöty riippuu kohdemaan järjestelmästä.

Kaikkien vaihtoon lähtevien olisi hyvä hankkia koko vaihdon ajaksi matkustaja- ja matkatavaravakuutus, joka kattaa matkasairauden ja matkatapaturman (lääkärin tutkimukset ja hoidot, lääkkeet, sairaalan hoitopäivämaksut, sekä matkan keskeytymisestä aiheutuvat kulut). Euroopan ulkopuolele suuntautuvissa vaihdoissa vakuutus on pakollinen ja opiskelijan vastuulla.

Raha-asiat vaihdon aikana

Muista tehdä KELA:n olosuhdemuutosilmoitus (OTM-lomake), jotta saat ulkomaanopintotukea.

Varmista että mahdollinen yliopiston matka-apuraha on tullut tilillesi.

Raha-asioita miettiessä kannattaa pohtia mm. mitä korttia/kortteja ulkomailla kannattaa käyttää, kannattaako ulkomailla avata pankkitili, onko verkkopankin avainlukuja riittävästi matkan ajaksi vai voiko pankki toimittaa uuden listan ulkomaille, kannattaako hyödyntää esim. matkashekkejä jne. Pankit tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja raha-asioiden hoitoon ulkomailla, joten kannattaa kääntyä oman pankin puoleen.

Asuminen

Asunnon löytymiseen vaihdon ajaksi on erilaisia ratkaisuja, kohdekorkeakoulusta, -kaupungista ja –maastakin riippuen. Aikaisemmin vaihdossa olleet ovat hankkineet asuntoja seuraavin väylin.

 • Huone tai asunto kohdekorkeakoulun asuntolassa. Tätä vaihtoehtoa ei kaikissa kohteissa ole. Niissä joissa on, hakemus tehdään usein vaihto-opiskelijahakemuksen yhteydessä tai erillisellä hakemuksella kohteeseen hyväksymisen jälkeen.
 • Huone tai asunto opiskelija-asuntolassa, johon haku irrallaan kohdekorkeakouluun haun kanssa (vrt. VOAS Vaasassa).
 • Asunto yksityisillä markkinoilla itsenäisesti tai vaihtokorkeakoulun avustuksella

Vastaanottavat korkeakoulut usein avustavat asunnon hankinnassa, mutta joissakin kohteissa asunto tulee hankkia täysin itsenäisesti. Kannattaa matkustaa kohteeseen jo ennen lukukauden alkua, asua alkuun esim. hostellissa ja etsiä asuntoa paikan päällä. Saatat ensimmäisten päivien aikana tavata muita vaihtareita, joiden kanssa voit etsiä asuntoa tai joilla kenties on kimppakämpässä huone vapaana. Voit myös löytää yliopiston ilmoitustauluilta kämppäilmoituksia, päästä käsiksi paikallisiin lehtiin ja muihin ilmoituskanaviin. Kannattaa myös kysellä vinkkejä kohteessa aiemmin olleilta opiskelijoilta.

Tee aina vuokrasopimus. Vuokran päälle mahdollisesti tulevat kustannukset, saattavat vaihdella vuodenajasta riippuen paljonkin, joten kustannuksista kannattaa yrittää sopia mahdollisimman tarkasti. Pidä mielessä, että asuntojen kunto saattaa olla hyvin erilainen kuin se, mihin Suomessa ollaan totuttu.

Opintojen aloitus vaihtokohteessa

Ilmoittaudu läsnäolevaksi Vaasan yliopistoon. Opiskelijan on oltava läsnäolevana vaihdon ajan, sillä vaihdossa suoritetaan opintoja kotiyliopistoon. Myös opintotuen nostamisen vuoksi opiskelijan on oltava läsnäoleva.

Heti ensimmäisen kuukauden kuluessa opiskelijan tulee lähettää vahvistunut tai muuttunut Learning Agreement, kun lukujärjestys on valmis tai lopulliset kurssivalinnat on tehty.

Muista että vaihto on nimenomaan opiskelijavaihto ja vaihtoyliopistossa saattaa olla luennoilla läsnäolon suhteen erilaiset periaatteet kuin Vaasassa. Pidä mielessä että edustat vaihdossa itsesi lisäksi Suomea ja Vaasan yliopistoa. Käyttäytymiselläsi vaikutat VY:n ja vaihtoyliopistosi väliseen yhteistyöhön tulevaisuudessakin.

Online Learning Agreement

Erasmus+ apurahaa saavana Erasmus tai Erasmus/Nordplus opiskelijana sinun on tiedotettava Learning Agreementilla kotiyliopistoasi kursseista, jotka suunnittelet suorittavasi vaihtokohteessa. Erasmus+ ohjelmassa käytössä on Online Learning Agreement OLA -sovellusalusta, jossa Learning Agreementia käsitellään sähköisesti.

Rekisteröidy OLAan joko portaalin tai Erasmus+ appin kautta, jotka molemmat johtavat samaan paikkaan. Kun olet rekisteröitynyt, sinulla on samat sisäänkirjautumistunnukset sekä portaaliin että mobiilisovellukseen.

Seuraa alla olevia ohjeita Online Learning Agreementin tekemisessä

Online Learning Agreement step by step

 1. Go to OLA portal
 2. Select Log in and again Log in in My Account 
 3. Type University of Vaasa in Login field and click University of Vaasa in search results
 4. Finish your registration on the MyAcademicID IAM Service if needed and follow the instructions (use your University of Vaasa email). Click the link in the email you received from MyAcademicID to verify your email address.
 5. Now Login to OLA using your University of Vaasa credentials


My Account

 • Fill in your personal information
 • Field of Education: ISCED codes (start typing your field of study at host and select one closest to subject area in Erasmus agreement for your destination)
 • General ISCED codes for University of Vaasa subject areas: Communication 0288, Administrative Sciences 0388, Technology 0788, Business 0488
 • Study cycle: Bachelor EQF 6, Master EQF 7


Start with your Learning Agreement by going to My Learning Agreements

 • Select Create New
 • Select Semester Mobility as mobility type


1  Student information

 • These fields should be automatically filled in with personal data you entered on My Account


2  Sending Institution Information

 • Academic year: academic year for your exchange
 • Country: Select Finland
 • Name: Select Vaasan yliopisto (University of Vaasa)
 • Faculty/Department: Your academic unit at University of Vaasa
  School of Management/ School of Accounting and Finance/ School of Marketing and Communication/ School of Technology and Innovations
 • Sending Responsible Person (at University of Vaasa): study counselor of your major 

 • Res. email: email of your study counselor
 • Position: Study counselor
 • Res. phone: phone of your study counselor
   
 • Sending Administrative Contact Person: Minna Kari
 • Position: Specialist
 • Email: outgoing.international(at)uwasa.fi
 • Tel. +358 29 449 8438
   

3  Receiving Institution Information

 • Country: Select country of destination
 • Name: Select your destination university (if you cannot find your host university on the list, please check with your host or see instructions for Word/ pdf-LA)
 • Faculty/ department: Faculty/ department at receiving university you are going to study at
   
 • Receiving Responsible person and Receiving Administrative Contact Person: person responsible for incoming exchange students at receiving institution. These can be the same or different persons, responsible person may also be an academic coordinator (contact info can be found on the host university website or email you've got from them)


4  Proposed Mobility Programme and Preliminary LA

 • Planned start and end of the mobility: Check the host university website or factsheet for academic calendar (dates for academic semester possibly including orientation days and exams)
   

"Table A" Study programme at the receiving institution

 • Add courses (components) you are planning to take at host university to Table A.
 • Fill in name of course, course code, nr of ECTS and semester (do this course by course). Remember you need to take at least 20 ECTS per semester but it’s recommended to select more (20-30 ECTS). It is also often easier to leave out some courses than change them.
 • Courses are found on host university website or a list of courses for exchange students may have been sent to you. If host university has not yet published courses for next academic year, you can fill in courses of previous semesters. NB! There may be restrictions for which courses you can take. Check also teaching language, level and right semester.
   
 • The main language of instruction at the Receiving Institution: English or other

 • The level of language competence: usually B2/C1 (check requirements on host University website and select your level in your language certificate)
   

"Table B" Recognition at the sending institution

 • Add courses identically as in "Table A". When accepted, the completed courses are registed with exact equivalency of their names and ECTS credits to your transcript.

 • Alternatively, you can type in International studies module with equivalent nr of ECTS, if that's your plan


5  Virtual components

 • No need to fill in
   

6  Commitment

 • Sign your Learning Agreement electronically after it's finished
 • Click Sign and send to responsible person at the sending institution for review (i.e. to your study counselor at University of Vaasa).
   
 • In My Learning Agreements you can see that the status of your LA is now Signed by student and sent to Sending HEI (Higher Education Institution)

 • You cannot edit your LA anymore (you can view it and download it as PDF)
   

What happens next?

 1. Your LA goes first automatically to your study counselor for check-up. Your counselor may accept your LA as it is, or decline it with comments of required changes. 
 2. If your study counselor declines your LA, you get an email notification of Rejected Online Learning Agreement. Login to OLA again and go to My Learning Agreements. You can see that Status of your LA has changed from Signed by Student to Ready to Edit.
 3. Select Edit and make the required changes in your LA. You can see the Rejection Reason on Commitment tab. Sign and send again.
 4. After your LA has been accepted by your counselor, it will be automatically sent to the responsible person at receiving university. You get an email notification that your LA has now been sent to receiving organisation. You can also see in OLA that the status of your LA has changed into Signed by Sending HEI and sent to Receiving HEI.

 5. Coordinator at host university will check your LA and either accept it or decline it with comments concerning the required changes. Follow the given instructions if comments are given.

 6. You receive an email notification from OLA after your LA has been finalised, i.e. signed by all 3 parties. Status of your LA in OLA is now Signed by both coordinators and it's finished.

   

If your host university does not use OLA system

 • You are not able to find the host institution on the list of Receiving institutions (Tab 3). 
 • In that case please use a Word template for Learning Agreement (in Forms). Fill in the LA, sign it and send it per email to your study counselor at University of Vaasa and after their signature, send the LA to the responsible person at receiving instution for signing. Finally upload the pdf-LA with all 3 signatures on Moodle.
   
 • OLA signed by all 3 parties in OLA does not need to be submitted on this Moodle platform

 

LA 2 During exchange

If you make changes in your LA after LA 1 (within 1 month from beginning of exchange), you need to make the changes in OLA and get new signatures.
 

 1. Log in again to OLA platform
 2. Go to My Learning Agreements
 3. Only Learning Agreements which have been signed by both coordinators can be changed. Select “Apply Changes“
 4. Fill in the changes you want to make in your original LA in Final Table A2: Click Add Component Final Table 2 and list courses you want to add and/ or delete. Adapt Table B accordingly (Add component to Final Table B2)
 5. Sign and send the Online learning Agreement to the responsible person at the sending Institution for review and it will go on to host institution and you will finally be notified of a successfully finalised LA2

 

NB! in case of a Word/ pdf LA has been used, you need to make the changes in the same LA and use the tables A2 and B2 (During the mobility).

 

NB! Complete LA with signatures from all 3 parties in OLA is a prerequisite for keeping your grant.

If LA in OLA is incomplete, the entire grant may be reclaimed

Akateemiset yksiköt Vaasan yliopistossa

Johtamisen yksikkö School of Management
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö School of Accounting and Finance
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö School of Marketing and Communication
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö School of Techology and Innovation

ISCED-koodit (esimerkkejä)

Humanistiset tieteet
Viestintä 0288
Organisaatoiden viestintä 0288
Digitaalinen media 0288
Tekninen viestintä FM 0288
Yhteiskunta- ja hallintotieteet
Aluetiede 0388
Julkisjohtaminen 0388
Julkisoikeus 0388
SOTE 0388
Kauppatieteet
Taloustiede 0488
Finance 0488
Johtaminen ja organisaatiot 0488
Henkilöstojohtaminen 0488
Talousoikeus 0488
Laskentatoimi ja rahoitus 0488
Markkinointi 0488
Markkinoinnin johtaminen 0488
Kansainvälinen liiketoiminta / International Business 0488
Strategic Business Development 0488
Tuotantotalous\Industrial Management TUTA 0488
Tietojärjestelmätiede TITE 0488
Tekninen viestintä KTM 0488
Tekniikka
Energia ja informaatiotekniikka 0788
Industrial Digitalization 0788
Industrial Systems Analytics 0788
Sähkö- ja energiatekniikka 0788
Sähkötekniikka DI 0788
Energiatekniikka DI 0788
Automaatio ja tietotekniikka 0788
Wireles Industrial Automation 0788
Industrial Systems Analytics 0788
Tekninen viestintä 0788

Vaihtoyliopisto voi edellyttää kansainvälistä kielitestitulosta osana hakemusta. Tarkista kohdeyliopistosi hakuohjeista, mitkä ovat kielitaitovaatimukset ja vaadittavat kielitaitoa osoittavat dokumentit. Näiden kielitestien tekemisestä ja maksuista vastaa opiskelija itse.

Englannin kielen testit
 

TOEFL - Test of English as a Foreign Language

TOEFL on yhdysvaltalaisten oppilaitosten yleisimmin käyttämä kielitesti ja sitä käytetään yleisesti englannin kielen testinä myös muualla maailmassa. TOEFL iBT-testejä järjestetään Helsingissä ja Tampereella. TOEFL iBT -testistä on myös TOEFL iBT Home Edition. TOEFL-testin järjestäjä on Education Testing Service ETS. ETS:n testivarausjärjestelmästä näet testipäivät ja sivuilta löydät myös toimintaohjeet testiin. 

Testin rakenne

TOEFL-testi koostuu neljästä osiosta

 • luetun ymmärtäminen
 • kuullun ymmärtäminen
 • puhuminen
 • kirjoitus

Testin kesto on n. 3 tuntia

TOEFL iBT -testipäivät ja -ajat

Testipäivät ja -ajat on määritelty maailmanlaajuisesti. Voit tarkistaa vapaana olevat testipäivät ETS:n TOEFL-verkkosivulta. Varaa testiaika hyvissä ajoin, sillä testipäivät täyttyvät nopeasti. Testiaikoja on viikottain.

Testin ilmoittautumisjärjestelmässä testipäivätiedot näkyvät reaaliaikaisina. Luo itsellesi käyttäjätunnus ja salasana, kun kirjaudut ensimmäisen kerran ilmoittautumisjärjestelmään. Säilytä tunnus ja salasana, sillä tarvitset niitä aina, kun haluat esim. tarkistaa ilmoittautumisjärjestelmästä vapaina olevat testipäivät. Samalla tunnuksella pääset myös katsomaan testituloksiasi reilun viikon kuluttua testistä. 

TOEFL iBT -testin hinta huhtikuussa 2021 oli 280 USD.
 

IELTS - International English Language Testing System

IELTS -testi on yleisimmin hyväksytty ja arvostettu englannin kielen testi. Sitä hallinnoi British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English. Koe on siis erityisen arvostettu Iso-Britanniassa ja Australiassa.

Testin rakenne (IELTS Academic)

IELTS-testi koostuu neljästä osiosta

 • luetun ymmärtäminen
 • kuullun ymmärtäminen
 • puhuminen
 • kirjoitus

Kielitaito arvioidaan näillä osa-alueilla asteikolla 1-9, mistä muodostuu testitulos.

IELTS -testipäivät ja -ajat

Testipaikka on Helsinki. Testiajan  voi varata itselleen IELTS -verkkosivuilla (Book a test).

Testiaikoja on viikoittain, testiaika on n. 3h. Tuloksen saat 2-5 päivässä tietokoneella tehtävässä testissä ja 13 päivässä paperilla tehtävässä testissä.

IELTS-testistä on myös IELTS Indicator online-testi, joka voidaan hyväksyä joissain kohteissa.

IELTS -testin järjestäjä

Suomessa IELTS-kielitestin järjestää Finnbrit (Finnish-British Society - Finn-Brit Language Centre - British Council), Fredrikinkatu 20 A 9, Helsinki.

Lisätietoja Finnbrit -sivulta

IELTS-testin hinta huhtikuussa 2021 oli 265 EUR (paperitesti)/ 295 EUR (tietokonetesti).


Cambridge-kielitestit 

Cambridge Assessment English todistaa kielitaidon eurooppalaisen kielitaitotasoasteikon (CEFR) mukaisesti: B2 First, C1 Advaced, C2 Proficiency.

Cambridge kielitesti eroaa TOEFL ja IELTS kielitesteistä siten, että Cambridge kielitestin testitulos on voimassa loppuiän, kun taas TOEFL ja IELTS testitulokset ovat voimassa 2 vuotta.

Cambridge -kielitestipäiviä on vain muutama vuodessa Helsingissä ja Kauniaisissa. Testiaika on n. 4h.

Testin järjestäjä on Finnbrit. Tarkista testipäivät ja ohjeet Finnbrit sivuilta.

Cambridge Assessment English C1 -kielitestin hinta huhtikuussa 2021 oli 295 EUR.

 

GMAT - Graduate Management Admission Test

GMAT-testin tarkoituksena on auttaa kauppakorkeakouluja/ yliopistoja arvioimaan hakijan kyvyt opiskella kaupan ja hallinnon alaa. Noin 780 oppilaitosta vaatii testin suorittamista ja käyttää sen tuloksia yhtenä sisäänpääsyn edellytyksenä.

GMAT-testi mittaa analyyttisia, kielellisiä ja kvantitatiivisia taitoja. Testi ei kuitenkaan mittaa opiskelijan kykyjä jollain tietyllä opintoalalla, vaan yleistä taitoa.

Lisätietoa GMAT -testistä löytyy testinjärjestäjän sivulta.

Testistä on myös GMAT online exam -versio.

GMAT -testitulos on voimassa viisi vuotta testin suorittamispäivästä.

GMAT -testin hinta huhtikuussa 2021 oli 250 USD.

GRE - Graduate Record Examinations

GRE General Test-yleistesti mittaa opiskelijan verbaalista ja päättelykykyä, jotka ovat tärkeitä akateemisissa opinnoissa.

Testistä on myös GRE General Test at Home -versio.

GRE-testistä, testipaikoista, ja -ajoista löytyy tietoa Testinjärjestäjän ETS:n sivuilta.

 

Saksan kielen testit

Goethe-Institutin järjestämät kielitestit

Goethe-Institut Suomessa järjestää kansainvälisesti hyväksyttyjä saksan kielen kielitutkintoja (Goethe-Zertifikat) kaikilla Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotasoilla A1-C2.

Lisätietoja Goethe-Institutin sivuilta.

Liikesaksan tutkinto (PWD)

Liikesaksan tutkinnon (PWD Prüfung Wirtschaftsdeutsch International) avulla voit todistaa saksan kielen taitosi esim. työelämässä.

PWD -tutkinnon järjestää Suomessa Saksalais-Suomalainen Kauppakamari yhteistyössä Goethe-Instituutin kanssa.

 

Ranskan kielen testit

Ranskan instituutti Suomessa järjestää useita ranskan kielitutkintoja, kuten DELF ja DALF -kielitutkinnot, jotka mahdollistavat kandidaatti- tai maisteritason opinnot Ranskassa sekä TCF- ja TEF -kielitasotestit.

Lisätietoja Ranskan instituutin sivuilta.

 

Yleiset kielitutkinnot

Yleinen kielitutkinto, eli YKI-tutkinto on aikuisille tarkoitettu kielitutkinto. YKI -tutkintojärjestelmä on Suomen valtion virallinen kielitutkintojärjestelmä. YKI-todistuksella voi osoittaa virallisesti kielitaitonsa.

Yleisiä kielitutkintoja järjestetään eri paikkakunnilla Suomessa.

Testikieliä ovat: englanti, espanja, italia, pohjoissaame, ranska, ruotsi, saksa, suomi, venäjä

Lisätietoa OPH:n YKI-sivulta.

 

Palautettavat dokumentit

Kaikkien vaihdossa olleiden tulee palauttaa seuraavat dokumentit vaihdon päätyttyä.

 • Kohdeyliopiston allekirjoittama Letter of Confirmation (josta ilmenee vaihdon tarkka kesto)
 • Matkaraportti
 • Opintosuoritusote vaihto-opinnoista
 • Learning Agreement, jos sitä ei ole asianmukaisesti vaihdon alussa palautettu.
  • Erasmus -vaihto-opiskelijat: Jos Learning Agreementisi on allekirjoitettu Online Learning Agreement -järjestelmässä koti- ja kohdeyliopiston puolesta, ei kopiota tarvitse erikseen palauttaa.

Letter of Confirmationin, Matkaraportin ja Learning Agreementin pohjat löytyvät Vaihtoon liittyvät lomakkeet-sivulta.

Erasmus+ -vaihto-opiskelijoiden tulee lisäksi tehdä:

 • Euroopan komission oma matkaraportti (EU Participant Survey), johon saat automaattisen kutsun sähköpostiisi vaihdon arvioidun päättymispäivän lähestyessä.

EU -kyselyyn vastaamatta jättäminen voi myös johtaa apurahan takaisinperintään.

Lisäksi edellytetään palautettavaksi vaihtoon valmentavan, kaikille Vaasan yliopiston kautta vaihdossa olleille pakollisen OPIS0095 Responsible and Goal-Oriented Exchange (2 op) -opintojakson muut suoritteet.

Dokumentit tulee palauttaa 1 kuukauden sisällä vaihdon päättymisestä. Jos dokumentteja ei ole palautettu, et voi saada opintopisteitä OPIS0095 -kurssista ja apuraha voidaan periä takaisin.

Opintojen hyväksilukeminen tutkintoon

Opinnot voidaan hyväksilukea tutkintoon kuudella eri tavalla:

 1. Korvaavat pää- tai sivuaineiden opintoja sisällöllisen vastaavuuden perusteella
 2. Opinnot sisällytetään pää- tai sivuaineiden opintoihin.
 3. Opinnot sisällytetään ylimääräisiin/vapaasti valittaviin opintoihin.
 4. Hyväksiluetaan erilliseksi sivuaineeksi tai kokonaisuudeksi koulutusalan määräysten mukaisesti
 5. Osana Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuutta (min. 17 op), joka koostuu OPIS0095 Responsible and Goal-Oriented Exchange -opintojaksosta (2 op) ja vaihto-opinnoista (min. 15 op)
 6. Tuplatutkinnossa opiskelija suorittaa tarkan opintosuunnitelman mukaisesti opintoja vaihtokohteessa ja/tai kirjoittaa gradua, jotka hyväksytään sekä Vaasan yliopiston sekä vaihtokohteen tutkintoon, jolloin opiskelija saa tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista.

Vaihdossa suoritettavat opinnot tulee hyväksilukea välittömästi paluun ja vaihtokohteen suoritusotteen saapumisen jälkeen Vaasan yliopiston tutkintoon. Vaasan yliopiston omille vaihtopaikoille lähdettäessä minimivaatimus opintojen suhteen on 5 op vaihtokohteen opintoja/ vaihtokuukausi. 

Opinnot hyväksytään tutkintoon vaihdon jälkeen erillisestä anomuksesta, ei automaattisesti. Hyväksilukua haetaan sähköisellä hakemuksella:

 • Hyväksilukulomake - hyväksilukulomakkeen liitteeksi tulee liittää opintosuoritusote vaihtokohteesta sekä Letter of Confirmation

Hyväksilukuhakemus liitteineen tulee jättää välittömästi vaihdon opintosuoritusotteen saamisen jälkeen. Opiskelijan vastuulla on pyytää opintosuoritusote kohdeyliopistosta suorittamistaan vaihto-opinnoista.

Säilytä mahdollisimman kattava dokumentaatio suorittamistasi kursseista (opintosuoritusote, kurssikuvaukset, mahdolliset harjoitustyöt jne.). Näitä tarvitaan erityisesti, jos vaihto-opinnoilla korvataan Vaasan yliopiston kursseja. 

Responsible and Goal-Oriented Exchange 

Vaihtoon valmentava pakollinen opintojakso OPIS0095 Responsible and Goal-Oriented Exchange jatkuu vaihdon aikana ja paluun jälkeen seuraavilla suorituksilla: Esittelyvideo kohteesta, Luentopäiväkirja sekä Oppimispäiväkirja. 

Opintojakso on pakollinen kaikille Vaasan yliopiston vaihto-ohjelmien kautta vaihtoon lähteville sekä osa Kansainväliset opinnot sivuaine-/ moduulikokonaisuutta.

Kansainvälisyys vaihdon jälkeen

Kansainvälistyminen Vaasan yliopistossa opiskellessasi voi jatkua vaihdon jälkeen. Voit

 • Hakea uudestaan vaihtoon seuraavassa sopivassa opintojen vaiheessa; jokainen voi mennä kerran vaihtoon yhden vaihto-ohjelman (Erasmus, Nordplus, kahdenväliset vaihdot) kautta.
 • Voit hakeutua työharjoitteluun ulkomaille. Ks. lisää kohdasta Työharjoittelu ulkomailla.
 • Voit myös kotikansainvälistyä.

Vaihdon aikana hankittuja kontakteja ja luotuja ystävyyssuhteita sekä opittua kielitaitoa kannattaa myös aktiivisesti pitää yllä.

Aina elämä ei kulje suunnitellun mukaan ja tilanteet muuttuvat nopeasti. Joskus opiskelijan on pakko perua myönnetty vaihtopaikka tai keskeyttää alkanut vaihto.

Vaihtopaikan peruminen tai keskeytys

Vaihtopaikan vastaanottaminen on sitova. Kannattaa siis huolella suunnitella vaihdon ajankohta ja miettiä motiivit hakea vaihtoon. Mietittyä ja suunniteltua vaihtoa harvoin perutaan, mutta jos kuitenkin syystä tai toisesta joudut perumaan saamasi vaihtopaikan tai keskeyttämään jo alkaneen vaihdon, tulee sinun ilmoittaa siitä viipymättä Liikkuvuuspalveluihin outgoing.international(at)uwasa.fi.

Vaihdon keskeytyminen

Jos vaihto (fyysinen oleskelu vaihtokohteessa opintojen vuoksi) ei kestä minimiaikaa, joka on 2 kk, peritään apuraha kokonaan korkoineen tai osittain takaisin. Sairaustapauksesta tai muusta pakottavasta tarpeesta johtuvan keskeytymisen kustannuksia voidaan harkita tapauskohtaisesti.