Henkilöstötyössä tärkeintä osaaminen, uudistuminen ja johtaminen

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston johtamisen yksikön tutkijat tarkastelevat tutkimusraportissaan Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen henkilöstötyön tulevaisuuden haasteita vuoden 2010 lopussa toteutetun henkilöstöbarometrikyselyn tuottaman aineiston valossa.

Barometrikysely edustaa uudenlaista lähestymistapaa henkilöstötyön tulevaisuuden tarkastelussa. Näkemyksiä saatiin useammalta vaikuttajataholta eri organisaatioista.

Henkilöstötyöllä tarkoitetaan laajasti eri organisaation tasoilla toteutettavia henkilöstökäytäntöjä ja -prosesseja, joilla varmistetaan organisaation toiminnan edellyttämä henkilöstön määrä ja kohdentuminen, osaaminen, hyvinvointi sekä sitoutuminen.

– Henkilöstötyö korostuu edelleen tulevaisuudessa. Organisaatio voi onnistua ja olla tuottava vain, jos organisaatioissa on tavoitteiden mukainen henkilöstö – määrällisesti oikea, osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva, kertoo tutkimusryhmän johtaja, professori Riitta Viitala.

– Toinen yhteinen näkemys liittyy muutosten virran jatkumiseen vähintäänkin nykyisen kaltaisena. Vaikka monet kyseenalaistivat muutosvauhdin ja -seka­melskan järkevyyttä, kukaan ei näyttänyt uskovan mahdollisuuksiin hidastaa sitä. Muutos otettiin annettuna asiana, johon täytyy vain yrittää sopeutua.

Työhyvinvoinnin johtaminen

Tärkein asia, johon henkilöstötyössä pitäisi pystyä vastaamaan, on työhyvinvointi. Työhyvinvoinnin johtamista peräänkuulutettiin nykyistä kokonaisvaltaisemmaksi johtamisen alueeksi. Siinä tulisi nykyistä paremmin huomioida tasapainoisesti psykososiaalisia työoloja, fyysisiä työoloja sekä työn ja yksityiselämän välistä tasapainoa.

Jatkuva tarve oppia, uudistua ja kehittyä olivat henkilöstötyön ammattilaisten useimmin esille nostamat asiat. Osaamisen tunnistamisesta, hankkimisesta ja säilyttämisestä kannetaan laajasti huolta. Suurimpina uhkina osaamisen säilymiselle ja vahvistamiselle ovat kiristyvä kilpailu työvoimasta, heikkenevä sitoutuminen työnantajaan ja jatkuva muutos sekä kiire.

Työyhteisöjen monimuotoistuminen nousi vahvasti esiin myös laajemmin kuin vain monikulttuurisuuden näkökulmasta. Henkilöstöä ei jatkossa voi enää käsitellä yhtenä kokonaisuutena, vaan erilaisten ryhmien kokoonpanona, joista kukin odottaa organisaatiolta hieman erilaisia asioita.

Johtamisen laadun parantaminen nähtiin olevan ratkaisu moniin asioihin. Tulevaisuuden asiantuntijayhteisöissä johtajuuden keskeisinä kehittämisalueina korostuvat osallistavuuden ja keskustelukulttuurin kehittäminen.

Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n toteuttamaan barometrikyselyyn osallistui yhteensä 1 890 henkilöä, jotka vaikuttavat ja osallistuvat organisaatioiden henkilöstötyöhön. He edustivat henkilöstöammattilaisia, muilla johtamisen alueilla toimivia johtajia ja esimiehiä, sekä luottamushenkilöitä. Vastaajia oli eri julkisten palvelujen ja muun julkisen sektorin aloilta, teollisuudesta, kaupan alalta, rahoitus- ja vakuutusalalta, informaatio- ja viestintäalalta ja muilta yksityisen sektorin palvelualoilta.

Tutkimusraportin tilaukset ja pdf

Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä

Mitä mieltä olit jutusta?