Vuorovaikutusta ja avoimuutta julkisten hankintojen kehittämiseen

Uutisen oletuskuva
Tie onnistuneeseen julkiseen hankintaan vaatii hyvää vuorovaikutusta julkisen sektorin hankintatoimen ja palvelun- ja tavarantoimittajien kanssa jo hankinnan valmisteluvaiheessa. Eli silloin, kun hankinnan kriteereitä ja sopimuksen sisältöä vielä voidaan muokata, ilmenee Vaasan yliopiston tutkija Anne-Maria Holman ja Turun yliopiston tohtorikoulutettavan Johanna Sammalmaan uudesta tutkimuksesta ”Julkisen hankintaprosessin alkuvaiheet – hankintatoimen ja toimittajien välinen vuorovaikutus”.

Holman ja Sammalmaan vertaisarvioitu tutkimus on julkaistu Vaasan yliopiston tutkimuksia -sarjassa. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi tutkimuksessa todettiin eri vuorovaikutustilanteiden huolellinen suunnittelu ja tehokas ajankäyttö. Myös informaation kulkua ja valmisteluvaiheen toimenpiteiden ja dokumentointia tulisi kehittää, jotta tieto säilyisi myös tilanteissa, joissa avainhenkilöt vaihtuvat.

”Perehtyminen julkisen ja yksityisen sektorin vuorovaikutukseen hankinnan valmisteluvaiheessa toi esiin mielenkiintoisia näkökulmia kahden erilaisen toimintakulttuurin kohtaamisesta”, sanovat Anne-Maria Holma Vaasan yliopiston johtamisen yksiköstä ja Johanna Sammalmaa Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta.

Yksityisellä sektorilla yhteistyö perustuu usein pitkäkestoisiin suhteisiin ja luottamukseen, kun taas julkisella sektorilla toimittajat valitaan kilpailutuksen kautta, ja suhteet ovat perinteisesti hierarkkisia. Toimintakulttuurien erilaisuuden lisäksi haasteita valmisteluvaiheen aikaiseen vuorovaikutukseen tuo asetelma, jossa tavoitteena on hankintaprosessin ja palvelun kehittäminen yhteistyössä potentiaalisten toimittajien kanssa, jotka kilpailevat keskenään samoilla markkinoilla. Hankintalaki tuo vuorovaikutuksen kehittämiseen omat mausteensa: miten jakaa kehittämistyölle olennaista tietoa ja samalla taata yritysten tasapuolinen kohtelu ja kilpailuasetelman säilyminen? Miten motivoida yritykset jakamaan hankintaa koskevia kehitysehdotuksia tilanteessa, jossa yhteistyö jatkuu vain tarjouskilpailun kautta valitun yrityksen kanssa?

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia edellytyksiä hankintaprosessin alkuvaiheen vuorovaikutuksen kehittämiselle hankintasääntelyn rajoissa. Aihe on ajankohtainen, sillä tutkimusprosessin aikana uudistetussa hankintalaissa ja hankintadirektiivissä säädetään ensimmäistä kertaa hankinnan valmisteluvaiheesta ja sen aikaisista toimenpiteistä, kuten vuorovaikutuksesta yritysten ja hankintayksikön välillä. Tapaustutkimusten kohteena olivat kuusi julkisen hankinnan kilpailutusta. Tutkimuksessa yhdistyvät Vaasan yliopiston johtamisen ja Turun yliopiston oikeustieteellinen osaaminen, joka mahdollisti yksityisen sektorin teorioitten soveltamisen julkisiin hankintoihin hankintalain asettamissa rajoissa.

Holma, Anne-Maria & Sammalmaa, Johanna (2018). Julkisen hankintaprosessin alkuvaiheet –  hankintatoimen ja toimittajien välinen vuorovaikutus. Vaasan yliopiston tutkimuksia 306. Vaasan yliopisto. University of Vaasa.

Julkaisun pdf: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-792-7

Lisätiedot:

Yliopistonlehtori, tutkija Anne-Maria Holma, Johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8478, anne.holma(at)uwasa.fi

Tohtorikoulutettava Johanna Sammalmaa, Oikeustieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, puh. 0407789348, sähköposti: jmsamm(at)utu.fi

Mitä mieltä olit jutusta?