Image
people at campus in the cafeteria

Vakinaistaminen

Vaasan yliopiston Tenure track -menettely tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden rakentaa menestyksekästä akateemista uraa osana kansainvälisesti arvostettua ja monipuolista työyhteisöämme.

Tenure track -tehtävät täytetään avoimen kansainvälisen kilpailun perusteella. Kutsumme hakijoita eri uravaiheissa olevilta hakijoilta. Ansioiden ja kokemuksen perusteella lähtökohtana Tenure track -ohjelmassa on yleensä määräaikainen apulaisprofessorin (4 vuotta) tai apulaisprofessorin (5 vuotta) toimi. Jos täytät kaikki kelpoisuusvaatimukset ja osoitat erityisiä ansioita, voidaan harkita nimitystä suoraan professorin virkaan. Yksittäisissä työpaikkailmoituksissa ilmoitetaan, mitä Tenure track -vaiheita koskevat hakemukset ensisijaisesti otetaan huomioon.

Image

Tenure track -menettelyn avulla voit edetä säännöllisten arviointien kautta professorin virkaan. Uran vaiheesta riippuen menestyksekäs arviointi voi johtaa uuteen Tenure track -kauteen tai professorin virkaan kutsumenettelyn kautta.

Virallinen arviointimenettely aloitetaan vähintään vuosi ennen toimikauden päättymistä, jotta valmisteluille ja ulkopuolisten asiantuntijoiden suorittamalle arvioinnille jää riittävästi aikaa. Tenure track -kauden aikana järjestetään säännöllisiä edistymisen arviointeja, joilla tuetaan ammatillisen kehittymisen suunnitelmia ja toimia.

Vaasan yliopiston tiivis työyhteisö tekee yhteistyöstä kollegoiden kanssa vaivatonta. Yliopiston eri roolit ja elimet varmistavat Tenure track -prosessin onnistuneen toteuttamisen ja tukevat sinua koko Tenure track -kautesi ajan.

NimitystoimikuntaHallinnoi ja varmistaa yhtenäisen Tenure track -rekrytointi- ja ylennysprosessin koko yliopistossa. Puheenjohtajan, sihteerin ja sen tiedekunnan dekaanin lisäksi, jossa virka sijaitsee, nimityskomitean jäseninä on dekaani toisesta tiedekunnasta ja 1-2 professoria, jotka edustavat kyseistä alaa.
DekaanitVastaavat keskeisistä toimista Tenure track -kauden aikana ja varmistavat, että kouluissa otetaan käyttöön yhteiset periaatteet työskentelytapojen osalta. Heillä on myös keskeinen rooli nimityskomitean jäseninä.
Johtajat/valvojatTarjoavat jatkuvaa tukea ja ohjausta. Osallistuvat säännöllisiin arviointeihin Tenure track -kauden aikana.
RehtoriJakaa Tenure track -virat kouluille ja hyväksyy viran tutkimussuuntautuneisuuden. Päättää nimityskomitean esityksen perusteella Tenure track -nimityksistä ja ylennyksistä.
Tutkimuslaitosten johtajat

Jotkin Tenure track -tehtävät on suunnattu yhden kolmesta tutkimusalustastamme toimintaan. Näissä tapauksissa tutkimusalustan johtaja osallistuu nimityskomiteaan, tavoitteiden asettamiseen ja säännöllisiin arviointeihin Tenure track -kauden aikana.

Näissä tapauksissa tutkimusalustan johtaja osallistuu nimityskomiteaan, tavoitteiden asettamiseen ja säännöllisiin arviointeihin Tenure track -kauden aikana.

Tenure track -tehtävät ovat tutkimuspainotteisia, mutta niihin kuuluu myös opetusta, väitöskirjojen ohjausta, ulkopuolisen rahoituksen hakemista tutkimushankkeille ja yliopiston hallinnollisia tehtäviä urasi vaiheen mukaan.

Jäljempänä luetellaan tyypilliset tehtävät eri uravaiheissa. Yksityiskohtaisempaa kuvausta varten katso ja/tai ota yhteyttä yksittäisessä työpaikkailmoituksessa mainittuihin henkilöihin.

 • Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu itsenäistä väitöskirjan jälkeistä tutkimusta sekä opetukseen ja yliopiston hallintoon liittyviä tehtäviä. Apulaisprofessori voi myös ohjata kandidaatin- tai maisterin tutkielmia tekeviä opiskelijoita ja toimia tohtorin tutkielmien toisena valvojana.
 • Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluvat itsenäinen tieteellinen tutkimus ja vastuulliset tutkimukseen liittyvät organisatoriset tehtävät. Apulaisprofessori osallistuu tieteenalan sisällä laajasti opetukseen ja opinnäytetöiden ohjaukseen. Apulaisprofessorin on myös osallistuttava aktiivisesti tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnitteluun, ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Apulaisprofessorilla on kokonaisvastuu oman erikoisalansa tutkimukseen, opetukseen ja yliopiston hallintoon liittyvistä tehtävistä.
 • Professori johtaa tutkimusta yhdessä muiden saman tieteenalan professorien kanssa ja antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Professorin tehtäviin kuuluu erityisesti tutkimusryhmän kehittäminen ja johtaminen. Professori määrittelee tutkimusryhmän tutkimuksen suuntauksen ottaen huomioon tieteenalan yleisen kehityksen ja yliopiston strategiset linjaukset ja ohjaa nuorempia kollegojaan tähän suuntaukseen. Professori johtaa ja kehittää tieteenalan koulutusta. Professori vastaa myös tutkimuksen ja opetuksen laadusta, rakentaa ja ylläpitää tutkimus- ja koulutusverkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti sekä osallistuu yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Professori kehittää ja käynnistää tutkimushankkeita ja hankkii niille ulkopuolista rahoitusta.

Kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta keskustellaan ja sovitaan tarkemmin Tenure track -kauden tavoitteista. Tavoitteista sovitaan ottaen huomioon uravaihe ja hakijan oppiaine/ala.

Työaika

Vuosityöaika on 1612 tuntia Suomen yliopistojen yleisen työehtosopimuksen perusteella. Yksityiskohtainen tehtävänkuvaus sovitaan aina vuosittain ja dokumentoidaan vuosittaiseen työsuunnitelmaan. Ensimmäisen Tenure track -kauden ensimmäisen vuoden aikana suositellaan, että valittu hakija ottaa vastaan vähemmän opetustehtäviä, jotta hän voi keskittyä tutkimustoiminnan vakiinnuttamiseen ja työympäristöön integroitumiseen.

Vaasan yliopisto on sitoutunut noudattamaan tutkimuksen arviointia koskevan julistuksen (Declaration on Research Assessment, DORA) periaatteita, joissa esitetään useita suosituksia siitä, miten tutkimustulosten laatua arvioidaan. Hakijan tutkimusta arvioitaessa otetaan huomioon tutkimuksen sisältö (esim. tutkimusaiheet, menetelmät ja tulosten merkitys) sekä tutkijan julkaisujen laatu kokonaisuutena.

Vaasan yliopisto on myös hyväksynyt yhteiset eurooppalaiset suositukset ja periaatteet tutkijoiden työolojen parantamiseen tähtäävistä henkilöstökäytännöistä. Olemme jo vuodesta 2014 toteuttaneet tutkijoiden henkilöstöstrategiaohjelmaa (HRS4R). Tunnustuksena siitä, että olemme yhdenmukaistaneet ja kehittäneet toimintatapojamme ja käytäntöjämme eurooppalaisten peruskirjojen ja käytännesääntöjen kanssa ja sitoutuneet toteuttamaan oikeudenmukaisia ja läpinäkyviä rekrytointi- ja arviointimenettelyjä, olemme saaneet HR Excellence in Research -tunnustuksen.

Hakijan ansioita ja suorituksia arvioidaan tieteellisen tutkimuksen, opetuksen, tiedeyhteisössä toimimisen ja yhteiskunnallisen vaikutuksen aloilla.

1. Tieteellinen tutkimus

 • Tieteellinen tuotos ja tutkimuksen tieteellinen vaikuttavuus
  • Vertaisarvioidut julkaisut
  • Tieteelliset viittaukset (ottaen huomioon tieteenalalla vallitsevat käytännöt).
  • Muut tutkimusjulkaisut
 • Ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen

2. Tutkimussuunnitelma Tenure track -kaudelle

Tutkimussuunnitelmassa esitetään yksityiskohtaisesti, miten hakija suuntaisi tutkimustaan oman tieteenalansa näkökulmasta kohti hakuilmoituksessa kuvattua viran painopistettä ja Vaasan yliopiston tutkimuksen strategista painopistettä. Suunnitelman tulee sisältää kuvaus kyseisistä ilmiöistä, näkökulma hakijan omaan oppiaineeseen ja ilmiöiden analysoinnista saatavaan lisäarvoon sekä mahdolliset yhteistyökumppanit. On eduksi, jos suunnitelma sisältää myös mahdolliset ulkopuoliset rahoituslähteet (ohjelmat tai vastaavat) ja julkaisusuunnitelman. Seuraavaan Tenure track -vaiheeseen siirryttäessä huomioidaan myös se, miten hyvin hakija on kyennyt toteuttamaan tutkimussuunnitelmansa kyseiselle kaudelle.

3. Opetus

 • Opetuskokemus (mukaan lukien opinnäytetöiden ohjaaminen)
 • Opetus- ja oppimateriaali (mukaan lukien digitaalinen sisältö)
 • Pedagoginen koulutus

4. Toiminta tiedeyhteisöissä ja yhteiskunnallinen vaikutus

 • Tieteellinen yhteistyö ja akateemiset verkostot
 • Kansainvälinen toiminta
 • Toiminta tiedeyhteisöjen toiminnassa
 • Tutkimuksen ja koulutuksen johtaminen
 • Yhteiskunnallinen vaikutus ja yhteistyö sidosryhmien kanssa

Tavoitteena on löytää oppiaineensa kannalta kyvykkäin hakija ja hakija, jolla on yliopiston näkökulmasta eniten potentiaalia tulevaisuuden suunnan kannalta.

Hakijoilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä akateemisia ansioita ja näyttöä siitä, että heillä on potentiaalia tehdä korkeatasoista tutkimusta. Tämä tarkoittaa näyttöä korkeat kansainväliset standardit täyttävästä tutkimuksesta, jota julkaistaan arvostetuissa lehdissä, virassa vaadittavia opetus- ja ohjaustaitoja sekä kykyä hankkia ulkopuolista rahoitusta. Lisäksi menestyneellä hakijalla on laaja yhteistyöverkosto, ja hän voi osoittaa näyttöä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, tieteellisestä yhteistyöstä sekä kansainvälisestä toiminnasta uravaiheen mukaan. Kokemus akateemisen yhteisön kehittämisestä ja hallinnosta sekä pedagogisesta koulutuksesta katsotaan eduksi.

Seuraavassa taulukossa esitetään esimerkinomaisesti eri uravaiheiden rekrytointiin liittyvät ansioita koskevat vaatimukset.

ApulaisprofessoriJotta hakijalla olisi riittävät ansiot apulaisprofessorin virkaan Tenure track -järjestelmässä, hänellä on oltava väitöskirjan tai siihen liittyvien julkaisujen lisäksi vähintään kolme vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua tai julkaistavaksi hyväksyttyä käsikirjoitusta akateemisen uransa aikana. Julkaisujen on oltava luokiteltavissa tunnustettujen kansainvälisten kriteerien mukaisesti (mukaan lukien kansallinen JUFO-luokitus). Alan tunnustettujen kriteerien mukaan erinomaiset tai huipputason julkaisut katsotaan eduksi. Lisäksi hakijalla on oltava tutkimussuunnitelma tenure track -kaudelle sekä vaadittavat opetustaidot.
Apulaisprofessori

Jotta hakijalla olisi riittävät ansiot apulaisprofessorin tehtävään, hänellä on oltava vähintään 10 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua, kun otetaan huomioon tieteenalakohtainen kansainvälinen taso kokonaisuudessaan. Vähintään kahden julkaisuista on oltava kansainvälisesti erinomaisella tasolla, kun otetaan huomioon tieteenalan määritelmä kansainvälisesti korkeasta tasosta. Lisäksi hakijalla on oltava tutkimussuunnitelma tenure track -kaudelle. Ulkomailla tehty tieteellinen työ ja osoitukset kansainvälisestä yhteistyöstä ovat eduksi tässä tehtävässä. Lisäksi apulaisprofessorin virkaa hakevien on osoitettava kykynsä hankkia ulkopuolista tutkimusrahoitusta.

Lisäksi apulaisprofessorilta edellytetään kokemusta opinnäytetöiden ohjauksesta (vähintään toiseksi ohjaajaksi väitöskirjoihin) ja näyttöä onnistuneesti toteutetusta opetuksesta ja pedagogisesta osaamisesta sekä opetuksen kehittämisestä ja johtamisesta. Apulaisprofessoreilta edellytetään myös kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hallinnoida tutkimushankkeita.

Professori

Professorin tehtävään valitulta hakijalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta ja näyttöä kansainvälisestä yhteistyöstä tutkimusalallaan sekä pedagogista pätevyyttä (vähintään 10 opintopistettä) ja kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytetöitä. Lisäksi professorilla on oltava valmiudet toimia akateemisena johtajana. Professorin on myös osoitettava, että hän on onnistunut hankkimaan ulkopuolista rahoitusta, toimimaan aktiivisesti tiedeyhteisössä ja tekemään kansainvälistä yhteistyötä tutkimusalalla.

Valinta professorin tehtävään rekrytointivaiheessa edellyttää väitöskirjan tai siihen sisältyvien julkaisujen lisäksi vähintään 20 vertaisarvioitua julkaisua, kun otetaan huomioon tieteenalakohtainen kansainvälinen taso kokonaisuudessaan. Vähintään neljän julkaisuista on oltava kansainvälisesti erinomaisella tasolla, kun otetaan huomioon tieteenalan määritelmä kansainvälisesti korkeasta tasosta.

Pedagogiset opinnot

Pedagogiset opinnot ovat olennainen osa yliopiston urapolkurakennetta sekä opetus- että tutkimuspainotteisissa tehtävissä. Hakijat, joilla ei työsuhteen alkaessa ole vaadittua määrää pedagogisia opintoja, suorittavat Tenure track -kautensa aikana vähintään 3 opintopistettä pedagogisia opintoja vuodessa, kunnes tavoite, vähintään 15 opintopistettä, on saavutettu.

Pedagogisia opintoja tarjotaan henkilöstölle sekä niille, jotka suorittavat ensimmäiset pedagogiset kurssinsa, että niille, jotka ovat jo suorittaneet joitakin pedagogisia opintoja. Lisäksi yliopisto tarjoaa monenlaisia lyhytkursseja ja työpajoja, jotka tukevat pedagogisen ja digitaalisen opetusosaamisen kehittämistä, ja monitieteinen opetuksen tukiverkosto tarjoaa vertaistukea opetustaitojen kehittämiseen konsultoinnin, koulutuksen ja yhteiskehittämisen avulla.

Kielitaito

Vaasan yliopiston hallintokieli on suomi. Työkielet ovat suomi ja englanti.

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (707/2009) 1 §:ssä edellytetään opetus- ja tutkimustehtäviin palkattavan henkilöstön suomen kielen taitoa. Jos hakija on kuitenkin ulkomaalainen tai Suomen kansalainen, joka ei ole äidinkieleltään tai koulutukseltaan suomen kielen taitoinen, hänelle voidaan myöntää vapautus suomen kielen taitovaatimuksesta. Valitun hakijan odotetaan hankkivan tehtävässä tarvittavan kielitaidon yliopiston kielipolitiikan mukaisesti.

Yliopisto tukee kielitaidon kehittämistä esimerkiksi järjestämällä säännöllisesti kielikursseja henkilökunnalle sekä kulttuurienvälisen viestinnän kursseja. Muita mahdollisuuksia ovat osallistuminen kieltenopiskeluohjelmaan ja Vaasan yliopiston Avoimen yliopiston kattavan kielikurssitarjonnan hyödyntäminen.

Kun hakemusten jättämisen määräaika on päättynyt, dekaani laatii luettelon hakemuksista, jotka otetaan mukaan valintaprosessin seuraaviin vaiheisiin, ja tekee ehdotuksen kahdesta ulkopuolisesta asiantuntijasta, joilla on merkitystä viran kannalta ja joita käytetään prosessissa.

Nimityskomitea päättää dekaanin laatiman luettelon ja ehdotuksen perusteella, mitkä ulkopuoliset asiantuntijat ja hakemukset otetaan mukaan valintaprosessin seuraaviin vaiheisiin. Ulkopuolisia asiantuntijoita pyydetään antamaan kahden kuukauden kuluessa kirjallinen arvio hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä ja muista ansioista sekä esittämään näkemyksensä siitä, mille Tenure track -tasolle hakija olisi otettava palvelukseen. Asiantuntijan hylkäämiseen sovelletaan Suomen hallintomenettelylain (434/2003) 27-29 §:ää.

Saatuaan asiantuntijalausunnot nimityskomitea käsittelee lausunnot ja kutsuu parhaaksi katsomansa hakijat haastatteluun. Nimityskomitea päättää myös siitä, pyydetäänkö hakijoita antamaan opetusnäytös (joka arvioidaan osana hakijan opetustaitojen kokonaisarviointia), osallistumaan kielitaidon arviointiin ja/tai soveltuvuusarviointiin.

Viran täyttäminen

Nimityskomitea tekee kokonaisarvion hakijan kelpoisuudesta ja soveltuvuudesta. Samalla nimityskomitea päättää, millä urapolun tasolla kukin parhaiten sijoittunut hakija on. Kokonaisarvioinnin perusteella nimityskomitea laatii yliopiston rehtorille yksityiskohtaisen ehdotuksen viran täyttämisestä tai viran täyttämistä koskevan aloitteen hylkäämisestä.

Nimityksen edellytyksenä on kuuden kuukauden koeajan hyväksyttävä suorittaminen.

Henkilö, joka täyttää kaikki kelpoisuusvaatimukset ja osoittaa erityisiä ansioita, voidaan nimittää suoraan professorin virkaan vakituiseen työsuhteeseen. Tämä edellyttää, että kaikki ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnot pitävät hakijaa kelpoisena professorin tehtävään. Professorin virkaan nimittämismenettelystä säädetään yliopistolain (558/2009) 33 §:ssä ja Vaasan yliopiston johtosäännössä.

Määräykset

Tehtäviin nimittämisessä noudatetaan, mitä yliopistolaissa (558/2009), valtioneuvoston asetuksessa yliopistoista (770/2009), yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014), hallintomenettelylain (434/2003) esteellisyyssäännöksissä ja Vaasan yliopiston johtosäännössä säädetään.