Väitös: Vastuullinen julkisjohtaja on paradoksi

Vaasan yliopistossa väittelevä Jari Autioniemi Frankfurtin koulukunnan perustaman yhteiskuntatieteellisen tutkimuslaitoksen edessä Saksassa. Väitöskirjassa on sovellettu koulukunnan tunnetun edustajan Jürgen Habermasin kommunikatiivista toimintateoriaa. Kuva: Jari Autioniemen arkisto
Kansalaisten luottamus hallintoon ei ole kasvanut, vaikka useissa Euroopan maissa on pyritty vastuullisempaan julkiseen johtamiseen esimerkiksi uusia eettisiä sääntöjä luomalla. Jari Autioniemen väitöstutkimuksen mukaan vastuullisuudessa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota hallinnon demokraattisiin periaatteisiin.

Hallinto-opit muodostavat paradoksaalisen kuvan julkisen johtamisen vastuullisuudesta, ilmenee YTM Jari Autioniemen julkisjohtamisen väitöskirjasta.

– Aiheesta on tullut yhä laajempi ja vaikeammin hallittava, sanoo Vaasan yliopistossa 3. syyskuuta väittelevä Autioniemi.

Julkisjohtajan ajatellaan olevan yleistä etua ajava, kuuliainen ja eettinen. Toisaalta julkisjohtajan odotetaan myös tavoittelevan strategista hyötyä ja omaa etua.

– Tällöin toimintaa voidaan oikeuttaa yhdestä hallinto-opista käsin ja kritisoida sitä toisesta.

Väitöskirjassa julkisen johtamisen vastuullisuuteen vaikuttavina hallinto-oppeina toimivat byrokratiateoria, uusi julkisjohtaminen (NPM) ja uusi julkishallinta (NPG). Tutkimuksessa hallinto-oppien vastuullisuutta arvioidaan Frankfurtin koulukuntaa edustavan Jürgen Habermasin kommunikatiivista toimintateoriaa soveltamalla.

Kansalaisten luottamus hallintoon ei ole kasvanut

Viimeisen parin vuosikymmenen aikana eurooppalaiset hallinnot ovat käyttäneet merkittäviä määriä resursseja eettisten standardien kohentamiseen. Kansalaisten luottamus hallintoon ei ole kuitenkaan lisääntynyt. Huolestuttavasti monet indeksit osoittavat useiden hallintojen kulkevan kohti huonoa kuin hyvää hallintoa.

Väitöskirjan mukaan tilanne voi olla seurausta hallinto-oppien tehokkuuskeskeisyydestä ja demokraattisten periaatteiden unohtumisesta. Pelkästään tehokkuuden tavoittelu ei kykene vastaamaan epädemokraattisuuden, epätasa-arvon ja politisoitumisen haasteisiin.

– Hallintoon kaivataan lisää demokraattisia käytäntöjä, Autioniemi väittää.

Julkisen johtamisen vastuullisuuden muodot

Perinteisessä byrokratiassa vastuullisuus liittyy yksinkertaiseen sääntöjen noudattamiseen. Tämä voi heikentää yksilöllistä vastuuntuntoa. Sääntöjenmukaisuus perustuu ylhäältä alas suuntautuvaan kommunikaatioon, mikä voi johtaa esineellistyneisiin määräyksiin. Tällöin määräykset alkavat elää omaa elämäänsä, vaikka niille ei olisikaan enää käytännön tarvetta.

Uusi julkisjohtaminen perustuu tulosvastuullisuuteen. Oppi syntyi osin byrokratiateorian kritiikistä. Tulosvastuullisuus voi vaikeuttaa sitä, tuotetaanko palveluita kansalaisille vastuullisesti. Näin käy esimerkiksi tilanteessa, jossa johtaja ei voi valvoa tai kontrolloida ulkoistettua palvelua.

Verkostomaisen yhteistyön ajatellaan usein lisäävän hallinnon demokraattisuutta. Kommunikoinnin periaatteet vaihtelevat kuitenkin verkostosta toiseen. Verkostoja voidaan myös johtaa opportunistisesti.

– Verkostojen tilivelvollisuussuhteet voivat olla hämäriä. Tällöin herää kysymys, kuka on viime kädessä vastuussa mistäkin, Autioniemi sanoo.

Väitöstutkimus tuo ymmärrystä julkishallinnon johtajille

Jari Autioniemen väitöskirja perustuu teoriasidonnaiseen sisällönanalyysiin ja perinteiseen kirjallisuustutkimukseen, joka on luonteeltaan kriittinen ja kommentoiva. Tutkimuksen lähdemateriaalina toimivat alan ulkomaiset ja kotimaiset tieteelliset artikkelit, monografiat, toimitetut laitokset ja kotimaiset väitöskirjatutkimukset.

Väitöskirjatutkimus antaa mahdollisuuden ymmärtää, millaisia käytännön organisaatio- ja johtamisjärjestelyitä vaaditaan vastuullisuuden toteutumiseksi ja tukemiseksi. Tästä syystä väitöskirjatutkimus on hyödyllinen niin julkishallinnon johtajille, hallinnon kehittäjille kuin tutkijoillekin.

Väitöskirja

Autioniemi, Jari (2021) Vastuullinen julkinen johtaminen: Hallinto-oppien kommunikatiivinen arviointi. Acta Wasaensia 464. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Väitöstilaisuus

YTM Jari Autioniemen julkisjohtamisen väitöskirjatutkimus ”Vastuullinen julkinen johtaminen: Hallinto-oppien kommunikatiivinen arviointi” tarkastetaan perjantaina 3. syyskuuta 2021 klo 12 Vaasan yliopistossa. Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteyden kautta:

https://uwasa.zoom.us/j/65597974333?pwd=Qjk5S2wxODhISmpWdGV6ZGovRXZXQT09
Password: Autioniemi

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Eija Vinnari (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Esa Hyyryläinen.

Väittelijän tiedot

Jari Autioniemi on syntynyt Soinissa vuonna 1987 ja valmistunut ylioppilaaksi Iisalmen lyseosta vuonna 2007. Autioniemi on suorittanut yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon vuonna 2010 ja maisterin tutkinnon 2014 Jyväskylän yliopistossa. Autioniemi on työurallaan työskennellyt yliopistomaailmassa eri tutkimus-, opetus- ja koordinointitehtävissä. Hänen tutkimuksensa perustuu hallinnon etiikkaan, organisaatioiden kehittämiseen ja eurooppalaiseen hallintoon. Autioniemi toimii julkisjohtamisen yliopisto-opettajana Vaasan yliopiston Johtamisen akateemisessa yksikössä.

Lisätiedot

Jari Autioniemi, puh. 029 449 8127, jari.autioniemi(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?