Väitös: Onko yli viisikymppisten ensiyrittäjyys "viidenkympin villitystä"?

Varpu Sankelo -kuva Riikka Kalmi
Viidenkymmenen siirtymä, eli ikävuodet 50 vuodesta 55 vuoteen, työntää yksilöitä tekemään isoja muutoksia elämässään. Varpu Sankelon Vaasan yliopistoon tekemän väitöstutkimuksen mukaan tämä niin kutsuttu "viidenkympin villitys" voi aktivoida myös yrittäjäksi ryhtymistä.

– Psykologisesti viidenkymmenen siirtymä on henkilön elämänkaarella merkittävä ajanjakso. Tuolloin tehdään siirtoja sekä työelämän että yksityiselämän puolella, mikäli siihen on tarvetta ja henkilö kokee jääneensä jostain paitsi elämänsä aikana. Tutkimukseni osoittaa, että tämä eliniän vaihe työntää ihmistä tekemään vielä suuriakin muutoksia elämäänsä, sillä todellisuudessa työuraa on vielä pitkästi jäljellä ennen eläkkeelle siirtymistä, sanoo Vaasan yliopistossa 25. helmikuuta väittelevä KTM Varpu Sankelo.

Usein 50+ -ensiyrittäjät ovat suunnitelleet ja haaveilleet yrittäjyydestä jo vuosien ajan. Viidenkympin rajapyykin ylittäminen tuokin kipinän, joka voi muuttaa haaveilun toiminnaksi.

– Vaikka sisäinen halu muutokseen yritystoimintaan ryhtymisvaiheessa on voimakas, niin 50+ -ensiyrittäjä tarvitsee ulkopuolisen sysäyksen, joka herättelee hänen toimijuuttaan. Yrittäjäksi ryhtyminen ei lähde tuosta vaan käyntiin, sillä yli 50-vuotias on harkittujen siirtojen tekijä, lisää Sankelo.

Varpu Sankelon johtamisen väitöskirjassa tarkastellaan 50+ -ensiyrittäjien identifioitumista ja yrittäjäidentiteetin muodostumista toimijuuden käsitteen kautta sekä elämänkaaren vaiheen vaikutusta yrittäjäksi ryhtymiseen.

Ilmiönä 50+ -ensiyrittäjyys on luultua monitahoisempi

50+ -ensiyrittäjillä on vahvuuksia, jotka auttavat heitä menestymään yrittäjyydessään. Nämä vahvuudet antavat ikääntyville työntekijöille mahdollisuuden valita yrittäjyys keinoksi työuran pidentämiselle ja aiempaa antoisammalle uran loppuvaiheelle.

Tutkimuksessa haastateltujen yrittäjien tarinat nostivat esiin sen, että 50+ -ensiyrittäjyys voi olla myös kansantaloudellisesti merkittävää, kauaskantoista, työpaikkoja luovaa kasvuyrittäjyyttä ja näin ollen alueellista elinvoimaa lisäävää. Haastatteluissa nousi esiin näyttämisen halu omasta osaamisesta sekä itselle että muille, sekä tavoite saada palkka oman ahkeruuden perusteella.     

50+ -ensiyrittäjä on ameebamaisen notkea

Sankelon väitöskirjatutkimuksen tulosten mukaan 50+ -ensiyrittäjyyteen vaikuttaa kolme eri toimijuutta, jotka voivat olla limittäisiä tai perättäisiä. Nämä ovat eteenpäinpyrkivä toimijuus, tunnetoimijuus ja mukautuva toimijuus. Toimijuudet vuorottelivat tilanteiden mukaan. Toimijuudet muuttivat yrittäjäksi ryhtyneiden identiteettiä yrittäjyyden eri vaiheissa, ja selvästi oli nähtävissä, että he olivat yrittäjäidentiteetiltään joustavia. Lisäksi vahva minäpystyvyys, eli yksilön uskomus omista kyvyistään selviytyä erilaisista tilanteista ja tehtävistä, näkyi alkuvaiheessa kasvuyrittäjyytenä, työpaikkojen luomisena tai hyvän tuloksen tekemisenä. Tutkimuksessa 50+ -ensiyrittäjyyteen tarvittavista elementeistä rakennettiin prosessimalli.

Yli 50-vuotiaiden osaaminen käyttöön

Sankelon tutkimus paljastaa, että vanhemmalla iällä yritystoimintansa aloittava yrittäjä on kognitiivisesti kyvykäs ja haluaa oppia uusia asioita. Vaikka yrittäjyys perustuu jo olemassa olevaan osaamiseen, tutkimus osoittaa, että 50+ -ensiyrittäjä aloittaa yrittäjyyden nimenomaan siksi, että haluaa kehittää itseään ja laajentaa ammatillista osaamistaan yrittäjyyden aikana sekä toteuttaa yrittäjyyttään aikaisemmissa työpaikoissa havaitsemiaan puutteita välttämällä.

– Kannustan niitä henkilöitä ryhtymään yrittäjiksi, jotka kokevat oman ammatillisen osaamisensa riittävän oman yritystoiminnan pyörittämiseen. Yrittäjyys mahdollistaa oman ammatti-identiteetin laajentamisen uusia asioita oppimalla. Haastattelemani yrittäjät kokivat yrittäjyyden mahdollisuutena vaikuttaa omaan elämään ja tehdä työtä omien arvojen mukaisesti, Sankelo kertoo.

Eettiset arvot nousevat iän mukana esiin

– Psykologiselta iältään 50+ -ensiyrittäjä ei koe olevansa vanha, joten yhteiskunnassa tulisi lopettaa lainsäädännöllä ikääntyneiden syrjintä ja antaa kaikille mahdollisuus pysyä työelämässä eläkeikään asti. Iän mukana tullutta elämänkokemusta tulee arvostaa, ja erityisesti yrittäjyydessä elämän kokonaisuutta ymmärtävä ja eettisyyttä korostava henkilö näyttää menestyvän, toteaa Sankelo.  

Väitöskirjaansa varten Sankelo tarkasteli neljän yli 50-vuotiaana yrityksensä ensimmäistä kertaa perustaneen yrittäjän elämäntarinaa kahdessa eri vaiheessa, kuuden vuoden välein. Pitkittäistutkimusta 50+ -ensiyrittäjyydestä ei vielä ole tehty, joten tältä osin tutkimus on ainutlaatuinen. Teemahaastatteluna saatu aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä.

Väitöskirja

Sankelo, Varpu (2022). 50+ -ensiyrittäjien identifioituminen ja kerrotut identiteetit toimijuuden rakentamina prosesseina. Acta Wasaensia 482. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-395-013-9

Väitöstilaisuus

KTM Varpu Sankelon Vaasan yliopiston johtamisen alaan kuuluva väitöstutkimus ”50+ -ensiyrittäjien identifioituminen ja kerrotut identiteetit toimijuuden rakentamina prosesseina.” tarkastetaan perjantaina 25.2.2022 klo 13.

Väitöstilaisuus järjestetään hybridinä, eli paikan päällä Seinäjoen yliopistokeskuksessa sekä etäyhteyden kautta. Seinäjoen yliopistokeskuksessa (Frami B/Auditorio 2, Kampusranta 9B, Seinäjoki) järjestettävässä väitöstilaisuudessa voi olla läsnä enintään 100 henkeä. Tilaisuudessa on maskipakko.

Väitöstilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyden kautta: https://uwasa.zoom.us/j/68301105679?pwd=TTVrOFg5MW4vOEZRNlhCKzgyU2p5Zz09
Password: 812681

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Ulla Hytti (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Jukka Vesalainen (Vaasan yliopisto).

Lisätiedot

Varpu Sankelo, puh. 040 525 1355, sähköposti: varpu.sankelo (@) gmail.com

Varpu Sankelo on syntynyt Hyvinkäällä, ja asuu tällä hetkellä Kuortaneella. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Evijärven lukiosta 1979. Sankelo on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan johtaminen ja organisaatiot Vaasan yliopistosta 2006.

Sankelo on toiminut useita vuosia apurahatutkijana ja väitöskirjatutkijana Vaasan yliopistossa sekä Seinäjoen yliopistokeskuksen Epanet-yrittäjyysprofessuurin tutkimusryhmässä. Hän on aiemmalla urallaan toiminut kuntasektorilla elinkeinopäällikön ja yrityskoordinaattorin tehtävissä useita vuosia. Oma yritys Botnia-Export toimi kahdeksan vuotta tehden vientikauppaa hirsitalojen vientiagentuurina. Lisäksi hän on toiminut vientikaupan kouluttajana SEDUssa ja Suomen Yrittäjäopistossa Kauhavalla. Tulevaisuudessa Sankelon tavoite on hyödyntää vanhemman iän yrittäjyydestä saatu kokemus 50+ -ensiyrittäjyyden edistämistehtävissä tai postdoc-tutkijana.

Image
Varpu Sankelo tarkasteli väitöskirjassaan neljän yli 50-vuotiaana yrityksensä ensimmäistä kertaa perustaneen yrittäjän elämäntarinaa kahdessa eri vaiheessa, kuuden vuoden välein. Pitkittäistutkimusta 50+ -ensiyrittäjyydestä ei vielä ole tehty, joten tältä osin tutkimus on ainutlaatuinen. Kuva: Riikka Kalmi
Tietolaatikko

Väitöskirja

Sankelo, Varpu (2022). 50+ -ensiyrittäjien identifioituminen ja kerrotut identiteetit toimijuuden rakentamina prosesseina. Acta Wasaensia 482. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-395-013-9

Mitä mieltä olit jutusta?