Kevään 2021 avoimen yliopiston väylän valintaperusteet on julkaistu

Vaasan yliopiston marmoriportti ja opiskelijoita
Avoimessa yliopistossa opiskelu on yksi tie yliopistoon. Vaasan yliopistossa voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta, kun tietty määrä tutkintoon vaadittavia opintoja on suoritettu. Kevään 2021 valintaperusteet on nyt julkaistu.

Avoimen yliopiston väylän kautta voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi, kun riittävä määrä tutkintoon vaadittavia opintoja on suoritettu. Valintaperusteet vaihtelevat opintosuunnittain, mutta pääsääntöisesti hakijalta vaaditaan 50-60 op yliopisto-opintoja, joista haetun opintosuunnan eli pääaineen opintoja pitää olla vähintään 25-30 op. Opintomenestyksen tulee olla opintosuunnan osalta hyvää (arvosana vähintään 3/5), minkä lisäksi eri hakukohteissa voidaan edellyttää myös kieli- tai menetelmäopintoja tai esimerkiksi sivuaineopintoja.

Vaasan yliopistossa avoimen väylän kautta haetaan suoraan haluttuun opintosuuntaan

Eri yliopistoilla on toisistaan poikkeavia käytäntöjä siinä, haetaanko avoimen väylän kautta suoraan opintosuuntaan vai yleisemmin, esimerkiksi kauppatieteisiin. Vaasan yliopistossa avoimen yliopiston väylän kautta haetaan suoraan opintosuuntaan. Tarkista hakumenettely, hakuohjeet ja hakemukseen vaadittavat liitteet kunkin opintosuunnan osalta. Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevia otetaan tutkinto-opiskelijaksi harkinnan perusteella. Opinto-oikeutta myönnettäessä otetaan huomioon käytettävissä olevat opetusresurssit. Mikäli karsintaa joudutaan suorittamaan, valintaperusteena on opintomenestys ja opintojen laajuus sekä opintojen rakenne ja sopivuus haetun opintosuunnan mukaiseen ohjelmaan.

Kauppatieteissä uusina opintosuuntina nyt myös laskentatoimi ja rahoitus sekä taloustiede

Kauppatieteissä avoimen yliopiston väylässä voi hakea tutkinto-opiskelijaksi johtamisen ja organisaatioiden, kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin, talousoikeuden sekä keväästä 2021 lähtien myös laskentatoimen ja rahoituksen sekä taloustieteen opintosuuntiin. Kauppatieteiden kandidaatteja ja maistereita valmistuu niin ikään tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen opintosuunnissa, joihin avoimen väylän kautta haku on myös mahdollista.

Hallintotieteissä opintosuuntavaihtoehdot avoimen väylän kautta ovat aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus sekä sosiaali- ja terveyshallintotiede. Hallintotieteissä voi samana hakukeväänä hakea avoimen väylän kautta vain yhteen opintosuuntaan.

Viestintätieteissä haetaan suoraan viestintätieteiden oppiaineeseen, josta voi humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen jatkaa filosofian maisteriksi joko teknisen viestinnän maisteriohjelmassa tai viestinnän monialaisessa maisteriohjelmassa.

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon tähtäävät voivat hakeutua avoimen yliopiston väylässä energia- ja informaatiotekniikkaan. Lisäksi suunnitteilla on Vaasa Gateway-väylä myös opintosuuntaan automaatio ja tietotekniikka; tästä tiedotamme lisää sivustollamme loppuvuoden 2020 aikana.

Inttiväylä osana avoimen yliopiston väylää

Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutusohjelma PV JOKO on 20 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, joka suoritetaan varusmiespalveluksen aikana aliupseeri- ja reserviupseerikursseilla sekä johtajakaudella. Syksystä 2020 lähtien PV JOKO-kokonaisuuden on saanut sisällytettyä 15 op:n laajuisena moduulina osaksi kaikkia Vaasan yliopiston kandidaatin tutkintoja.

Keväästä 2021 lähtien PV JOKO -opintokokonaisuutta voi hyödyntää myös osana avoimen yliopiston väylää, ns. "inttiväylässä". Käytännössä PV JOKO -kokonaisuuden 1.1.2019 jälkeen suorittaneet hakijat voivat sisällyttää kokonaisuuden osaksi avoimen yliopiston hakukriteereitä 15 op:n verran. Myös muiden avoimen yliopiston väylän hakukriteerien tulee täyttyä. 
 

Lisätietoja avoimen yliopiston väylästä löydät avoimen yliopiston sivustolta sekä Opintopolun hakukohteista. Mikäli avoimen yliopiston väylä kiinnostaa, kannattaa ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintoneuvontaan. Kevään 2021 avoimen väylän hakuaika on 17.-31.3.2021.

Mitä mieltä olit jutusta?