Yliopisto sitoutuu hyvään tieteelliseen käytäntöön

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan uudistettua ohjetta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Uusi ohje astuu voimaan 1. maaliskuuta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on uudistanut ohjeistuksen yhdessä tiedeyhteisön kanssa. Tarkoituksena on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä, ennaltaehkäistä tieteellistä epärehellisyyttä, tunnistaa ja ennaltaehkäistä tutkimusvilppi kaikilla tieteenaloilla sekä samalla varmistaa, että louk­kausepäilyt voidaan käsitellä asiantuntevasti, oikeudenmukaisesti ja mahdol­lisimman nopeasti.

Ohje antaa kaikille tutkimuksen harjoittajille mallin hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Ohjeen vaikuttavuus perustuu tiedeyhteisön vapaaehtoiseen sitoumukseen noudattaa ohjetta ja edistää tutkimusetiikan periaatteiden tun­netuksi tekemistä. Ohjetta tulee soveltavin osin noudattaa myös yritysten ja muiden tahojen kans­sa tehtävässä kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä.

Lisäksi ohjeessa kuvataan tutkintaprosessi, jota yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muissa tutkimusorganisaatioissa on noudatettava loukkausepäilyjen yhteydessä. Ohje myös velvoittaa tutkimusorganisaatioita viivyttelemättä ilmoittamaan neuvottelukunnalle kaikista tietoonsa tulleista hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyistä.

Mitä mieltä olit jutusta?