Väitös: Yhteistyö on avain epävarmuuden hallintaan yritysoston jälkeen

Kuva: Sniazhana Sniazhko väittelee johtamisen alalta Vaasan yliopistossa 12. marraskuuta 2021. Kuva: Riikka Kalmi/Vaasan yliopisto
Epävarmuuksien hallinta yritysoston jälkeisessä yhdistymisessä on tasapainoilua ohjauksen ja autonomian välillä. Sopiva tasapaino saavutetaan yhdistymisestä huolehtivien päälliköiden aktiivisella yhteistyöllä, ilmenee Sniazhana Sniazhkon tuoreesta väitöstutkimuksesta.


Sniazhko on tutkinut Vaasan yliopistoon tekemässä väitöskirjassaan erilaisia epävarmuuden tyyppejä kansainvälisten yrityskauppojen ja sulautumisten yhteydessä ja tarkastellut, miten yrityskaupan jälkeistä yhdistymisprosessia hoitavat päälliköt havaitsevat ja hallitsevat epävarmuustekijöitä.

– Yrityskaupat ja sulautumiset ovat monimutkaisia ja erittäin epävarmoja prosesseja, joihin liittyy usein stressiä, työpaikkojen vähenemistä, vastuun uudelleenjärjestelyjä ja urien tyssäämistä. Avain näiden kauppojen ja itse asiassa koko yrityksen menestykseen riippuu paljolti hyvin koordinoidusta johtamisesta yritysoston jälkeisen yhdistymisprosessin ajan, sanoo Vaasan yliopistossa perjantaina 12. marraskuuta väittelevä Sniazhko.

Mahdoton tehtävä?

Yhdistymisestä huolehtivien päälliköiden käytännön merkityksestä huolimatta monet yritykset eivät tarjoa päälliköilleen tähän koulutusta. Lisäksi yhdistymispäälliköiden (integration managers) työ on pitkälti perinteisessä mielessä valvomatonta.

– Yhdistymispäälliköt kohtaavat erilaisia epävarmuustekijöitä, joihin heitä ei yleensä kouluteta. He saatetaan esimerkiksi nimittää hoitamaan yhdistymistä ilman, että heidän rooliaan on selkeästi kerrottu ja ilman, että he ymmärtävät tarkasti, mitä heiltä odotetaan, Sniazhko kertoo.

Yhdistymisestä huolehtivat päälliköt saattavat kokea paineita siitä, että heillä on liian monta vastuualuetta. Resurssien ja huomion jakaminen eri rooleihin voi olla stressin lähde. Lisäksi päälliköiden on oltava valmiita tekemään yhdistymiseen liittyviä päätöksiä tietämättä uuden organisaation tulevaa strategiaa. Päätöksenteko voi olla haastavaa, koska ostetun yrityksen organisaatiokulttuurin käytäntöjä ei ymmärretä riittävästi, ja lisäksi päälliköt kokevat epävarmuutta, joka liittyy heidän omaan asemaansa ja alaistensa asemaan uudessa organisaatiossa.

Miten epävarmuutta voidaan hallita?

Perinteinen tapa hallita epävarmuutta on vähentää sitä ja ottaa yhdistyminen haltuun. Sniazhko tunnistaa tutkimuksessaan myös muita tapoja: yhdistymisestä vastaavat päälliköt pyrkivät hallitsemaan epävarmuutta myös selviämällä sen keskellä ja tutkimalla uusia, epävarmuuden tuomia mahdollisuuksia. Millä menetelmällä epävarmuuksia hallitaan, riippuu päälliköiden havaitseman epävarmuuden määrästä ja tyypistä.

Tasapaino yrityskaupan jälkeisen ohjauksen ja autonomian välillä voidaan saavuttaa eri menetelmiä tasapainottamalla. Jotta tämä tasapaino voitaisiin saavuttaa, yhdistymispäälliköiden olisi pohdittava kustannuksia ja hyötyjä, jotka seuraavat epävarmuuden vähentämisestä, ylläpitämisestä ja lisäämisestä yhdistymisprosessissa.

 – Jotta yhdistymisestä vastaavat voisivat toimia menestyksekkäästi eivätkä vain selviytyä muutosten aikana, heidän kannattaisi aktiivisesti kokeilla erilaisia epävarmuuden hallintamenetelmiä, sanoo Sniazhko.

– Yhdistymispäälliköiden on tehtävä vaikeita päätöksiä ja hallittava erilaisia jännitteitä, kun he kamppailevat epävarmuuden hallinnan kanssa. Yrityskaupan jälkeinen integraatio edellyttää hyvää tietämystä siitä, miten sulautuvien yritysten eri osat toimivat yhdessä. Kokonaiskuvan hahmottaminen voi olla päälliköille ongelmallista. Jatkuva yhteistyö muiden yhdistymistä hoitavien päälliköiden kanssa on siksi välttämätöntä.

Sniazhkon mukaan tiedot epävarmuuden hallintamenetelmistä ovat tärkeitä varsinkin tällä hetkellä, kun yrityskauppoja ja -sulautumisia tehdään ennätysmääriä. Yritykset haluavat ymmärtää, miten kaupasta voidaan saada lisäarvoa.

Sniazhko on käyttänyt useita tutkimusmenetelmiä väitöskirjansa kolmessa esseessä. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi hän on tehnyt tapaustutkimuksen, johon kuului 20 syvähaastattelua 18 yhdistymisestä huolehtivan päällikön kanssa kahdesta pohjoismaisesta monikansallisesta yrityksestä.

Väitöstilaisuus

KTM Sniazhana Sniazhkon johtamisen alaan kuuluva väitöstutkimus "Uncertainty Management of Integration Managers in MNCs during Post-Acquisition Integrationtarkastetaan perjantaina 12.11.2021 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa.

Väitöstilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyden kautta: https://uwasa.zoom.us/j/65798592675?pwd=L0FGdE1IcWhMa2Q1bmRDU2N2dExjUT09
Password: 347759

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Satu Teerikangas Turun yliopistosta ja kustoksena professori Adam Smale Vaasan yliopistosta.

Väitöskirja

Sniazhko, Sniazhana (2021) Uncertainty Management of Integration Managers in MNCs during Post-Acquisition Integration. Acta Wasaensia 466. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-981-5

 Lisätiedot

Sniazhana Sniazhko, puh. 045 8605 919, sähköposti: ssniazhk@uwasa.fi

Sniazhana Sniazhko syntyi vuonna 1988 Valko-Venäjällä. Hänellä on kandidaatintutkinto kauppatieteistä LCC International Universitystä Liettuasta vuodelta 2009 ja kauppatieteiden maisterin tutkinto kansainvälisestä liiketoiminnasta Vaasan yliopistosta vuodelta 2011. Sniazhko on työskennellyt aiemmin urallaan toimiala-analyytikkona ja yrittäjänä. Nykyään hän asuu Lahdessa ja opettaa useita maisteriopiskelijoiden kursseja Vaasan yliopistossa.

Mitä mieltä olit jutusta?