Vaasan yliopisto valittu selvittämään suomalaisen siviilivalmiuden tilaa

Image
Vaasan yliopiston johtama tutkijaryhmä on valittu laatimaan selvitys suomalaisen siviilivalmiuden tilasta ja kehittämistarpeista. Konsortiossa ovat Vaasan yliopiston lisäksi mukana myös Laurea ammattikorkeakoulu, Pelastusopisto, Poliisiammattikorkeakoulu, Suomen kuntaliitto ja Vantage Consulting.

– Hankkeen tavoitteena on luoda kattava kokonaiskuva suomalaisesta siviilivalmiudesta osana kansallisen varautumisen ja kokonaisturvallisuuden järjestelmää. Tarkoituksena on myös hahmottaa siviilivalmiuden kehittämisen tarpeita ja mahdollisuuksia kompleksisessa globaalissa toimintaympäristössä, sanoo tutkimushankkeen johtaja Petri Uusikylä Vaasan yliopistosta.

Siviilivalmiuden käsitettä ei ole määritelty Suomen kontekstissa. Hankkeen tutkijoiden mukaan tämä käsitteellisten ja toiminnallisten vastinparien puute voidaan nähdä Suomen ja kansainvälisten toimijoiden yhteistyötä sekä Suomen siviilivalmiusjärjestelmän kehittämistä hankaloittavana tekijänä. Suomen siviilivalmiusjärjestelmää tulee kehittää tämä kompleksinen toimintaympäristö huomioiden.

Hankkeessa aiotaan tunnistaa siviilivalmiusviranomaiset ja siviilivalmiuteen liittyvät muut kansalaisyhteiskunnan toimijat, näiden lainsäädännöllinen asema sekä roolit ja tulevat tarpeet siviilivalmiuden tuottamisen osalta. Lisäksi siviilivalmiuden kokonaisvaltainen kehittäminen vaatii käsitteen määrittelyä kansallisista ja kansainvälisistä lähtökohdista, siviilivalmiusjärjestelmien vertailua erityisesti Pohjoismaisten verrokkien osalta sekä tulevaisuuden suomalaisen siviilivalmiuden mallin muotoilua.

Hankkeen lopputuloksena tullaan hahmottelemaan turvallisuusympäristön muutoksen huomioiva kansalliseen varautumiseen ja valmiuden ylläpitoon ja kehittämiseen tarkoitettu siviilivalmiuden malli (SIMA), jolla tuetaan alueellista turvallisuussuunnittelua ja varautumista häiriötilanteisiin. Tavoitteena on myös hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus kahden webinaarin sekä viiden yhteiskehittämistyöpajan avulla.

Hanke on alkanut toukokuussa 2022 ja päättyy joulukuussa 2023. Hanke rahoitetaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) kautta.

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja Petri Uusikylä, Vaasan yliopisto, puh. 040 5777516, petri.uusikyla@uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?