Työhyvinvointi merkittävin kehittämishaaste

Uutisen oletuskuva
HR Barometri -kyselyn 2013 tulokset henkilöstötyön tulevaisuuden haasteista ovat valmistuneet. Kysely tehtiin Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n aloitteesta. Professori Riitta Viitala, dekaani Vesa Suutari sekä yliopistonlehtori Maria Järlström Vaasan yliopiston johtamisen yksiköstä toimivat hankkeessa akateemisena yhteistyötahona.
(Kuva: flickrCC)

HR Barometrissa selvitettiin, mitä kehittämishaasteita henkilöstötyössä on vuoteen 2018 mennessä. Vastaajien mielestä työhyvinvointi on niistä selkeästi merkittävin. Työhyvinvointia ja työssä jaksamista haastavat mm. työnteon rytmin nopeutuminen, lisääntynyt työmäärä entistä vähemmällä henkilöstöllä, työn ja vapaa-ajan eron kaventuminen sekä osaamisvaatimusten kasvu.

– Työhyvinvoinnin osalta suurimpina haasteina koetaan jaksamisen tukeminen, sairauspoissaolojen vähentäminen sekä motivaation nostaminen. Esimiestyöllä ja johtamisella koetaan olevan suuri vaikutus hyvinvoinnin kokemukseen, kertoo Maria Järlström.

Toiseksi tärkeimmäksi kehittymishaasteeksi nousee esimiestyö, etenkin vuorovaikutteinen ihmisten ohjaaminen ja motivointi. Uudet työnteon tavat kuten etätyö, virtuaalitiimit ja hajallaan olevat organisaatiot tuovat lisähaasteita esimiestyöhönkin.

Henkilöstötyön taso sai keskiarvon 7,5 (asteikolla 4–10). Yllättävin tulos löytynee yrityksen koon suhteen: alle 50 työntekijän organisaatioissa arvioitiin hivenen muita myönteisemmin mm. henkilöstötyön tasoa, henkilöstötyön tuottamaa lisäarvoa organisaation menestymiselle, esimiesten osaamistasoa henkilöstötyössä, henkilöstönäkökulman huomiointia strategisessa päätöksenteossa ja vastuullisen henkilöstöjohtamisen tasoa.

– Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että pienet ja keskisuuret yritykset voivat olla tulevaisuudessa houkuttelevampia vaihtoehtoja henkilöstöjohtamisen näkökulmasta kuin suuret yritykset. Alustava tulos vaatii vielä lisäselvityksiä, miettii Järlström.

Verkkokyselyyn osallistui yhteensä noin 2600 henkilöä. Vastaajina oli mm. henkilöstöammattilaisia, johtajia/esimiehiä ja luottamushenkilöitä/henkilöstön edustajia. Osallistujista yhteensä 41 % toimi johtotehtävissä. Suurin osa vastaajista eli 57 % oli yksityiseltä sektorilta. Ensimmäinen kysely toteutettiin vuonna 2010.

Yhteistyökumppaneina HR Barometri -kyselyssä ovat myös Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma, Fountain Park ja työmarkkinajärjestökumppanit: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kauppakamari, KT kuntatyönantajat, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Suomen ekonomiliitto SEFE ry, Tekniikan Akateemisten liitto TEK, Uusi Insinööriliitto UIL ry sekä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry.

Mitä mieltä olit jutusta?