Tommi Rannan väitös 13.5: Alueellisissa innovaatioympäristöissä korostuvat yhteiset ...

Uutisen oletuskuva
KTM Tommi Rannan johtamisen ja organisaatioiden alaan kuuluva väitöskirja "Innovaatioympäristö monenkeskisenä verkostona. Alueellisen innovaatioympäristön verkostointensiteetti ja organisoitumisen muodot" tarkastetaan perjantaina 13.5. klo 12 Kurtén-auditoriossa (Tervahovi).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Markku Sotarauta Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Jukka Vesalainen.

Tutkimustiivistelmä

Alueelliset innovaatioympäristöt ovat viimeisten vuosien aikana nousseet erityisesti aluepolitiikan ja -kehittämisen välineiksi ja kohteiksi. Innovaatioympäristöissä tapahtuva organisaatioiden välinen yhteistyö ja sen organisoituminen on kuitenkin jäänyt varsin vähälle huomiolle.

Innovaatioympäristöllä tarkoitetaan itsenäisten organisaatioiden ja instituutioiden muodostamaa kokonaisuutta. Niissä eri yksilöt ja organisaatiot toimivat tietoisesti tai toisistaan tietämättä samansuuntaisesti edistäen alueen toimintaedellytyksiä ja yritystoimintaa.

KTM Tommi Rannan johtamisen alaan kuuluvan väitöstutkimuksen mukaan innovaatioympäristöissä korostuvat toiminnalliset ja organisationaaliset ominaisuudet.

– Alueellisessa innovaatioympäristössä verkostomaisuutta kuvaavat esimerkiksi useamman organisaation yhteiset kehittämishankkeet ja palvelut yrityksille, yhteinen näkyminen markkinoilla ja yhdessä muodostetut tavoitteet. Myös erilaiset työryhmät ja työnjako toimijoiden kesken sekä ihmisten keskinäinen vuorovaikutus, luottamus ja yhteisyys kuvaavat tätä yhteistyötä, kertoo Ranta.

Organisoitumisessa korostuvat strategiset, rakenteelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet. Yhteistyötä pyritään alueella synnyttämään asettamalla yhteisiä tavoitteita kehittämiselle, luomalla yhteistyörakenteita organisaatioiden välille tai tukeutumalla ihmisten väliseen luottamukseen ja sosiaaliseen pääomaan.

Yhteistyön organisoitumisen muodot vaihtelevat.

– Organisoituminen on vahvasti tilannesidonnainen ilmiö. Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeata tapaa organisoida yhteistyö innovaatioympäristöissä, Ranta korostaa.

Toisinaan alueellisen innovaatioympäristön organisaatioilta edellytetään tiiviimpää yhteistyötä ja vahvempaa yhteistä näkemystä kehityssuunnista, toisinaan taas toimitaan löyhemmin organisoidun yhteistyön puitteissa.

Tutkimuksessa kehitettiin analyysiväline verkostointensiteetin mittaamiseen alueellisessa innovaatioympäristössä. Sen avulla voidaan muodostaa selkeämpi ja kokonaisvaltaisempi kuva yhteistyöstä ja sen kehittämiskohteista.

Tutkimuksessa kerättiin aineisto 24 suomalaiselta kaupunkiseudulta, jotka olivat mukana kansallisen Aluekeskusohjelman Innovaatio ja osaaminen -verkoston toiminnassa vuonna 2008.

Julkaisun tilaukset ja pdf-versio

Mitä mieltä olit jutusta?