Sami Rumpusen väitös 16.12: Onnistunut yhteisyrityspartnerin valinta usein pitkäjänteisen ...

Uutisen oletuskuva
KTM Sami Rumpusen markkinoinnin alaan kuuluvan väitöskirjan ”Partner selection for International Joint Venture Operations” tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 16.12.2011 klo 12 Kurtén-auditoriossa (Tervahovi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Pervez Ghauri King’s Collegesta (Lontoo, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Jorma Larimo.

Rumpusen väitöskirjassa tarkastellaan miten yritykset valitsevat yhteisyrityspartnereitaan ja miten tämä vaikuttaa yhteisyrityksen menestykseen. Tutkimuksessa tarkastellaan myös yhteisyrityskontekstin ja rajallisen rationaalisuuden käsitteen roolia partnerinvalinnassa, sekä keskeisiä erottavia tekijöitä ja päätöksiä erityyppisen partnerinvalinnan taustalla.

Rumpusen mukaan yritysten tavat valita yhteisyrityspartnereitaan eroavat merkittävästi toisistaan ja aiemman kirjallisuuden prosessimallit kuvaavat rationaalisuudessaan vain selkeää vähemmistöä yhteisyritysoperaatioista.

Eroavaisuudet valintaprosessien välillä linkittyvät useisiin taustatekijöihin, joista keskeisimpinä havaittiin investointimuoto, investoinnin koettu strateginen merkitys, partneriaan valitsevan yrityksen kokemus kohdemaassa, sekä toimialan ja kohdemaan erityispiirteet. Näistä kunkin nähdään osaltaan vaikuttavan valintaprosessin rationaalisuuteen ja prosessin läpivientiin ohjattaviin resursseihin.

Strateginen yhteensopivuus sekä toisaalta luottamuksen ja sitoutumisen merkitys ovat menestyksellisen partnerinvalinnan keskeisiä tekijöitä.

– Systemaattisin ja onnistuneinkaan valintaprosessi ei silti takaa menestyvää yhteisyritysoperaatiota yritysten kohdatessa perustamisvaiheessa ennakoimattomissa olleita muutoksia toimintaympäristöissään operaation käynnistyttyä, Rumpunen kertoo.

Tavoitellessaan kokonaisvaltaisen ymmärrystä yrityspartnerin valinnasta Rumpunen lähestyi aihetta sekä talous- että käyttäytymistieteellisestä näkökulmasta. Valintakriteereitä kartoitettiin kyselyllä, joka kohdistui 60 tuotannolliseen yhteisyritysoperaatioon, joissa suomalaisyritys toimi ulkomaisena partnerina. Päätöksentekoprosessia puolestaan kartoitettiin case-tutkimuksilla, joita varten haastateltiin valikoitujen kyselyyn osallistuneiden suomalaisyritysten edustajia.

Mitä mieltä olit jutusta?