Julkisen sektorin johtajat tarvitsevat metataitoja

Image
Vaasan yliopistossa väittelevän Marika Tammeaidin mukaan julkisella sektorilla tulisi kehittää johtamisen metataitoja. Metataidot toimivat vastalääkkeenä haitalliselle byrokratisoitumiselle ja auttavat siiloutuneita hallinnonaloja parempaan yhteistyöhön.

Julkisen instituution johtajalle välttämättömiä metataitoja ovat jatkuvan oppimisen asenne, omaa organisaatiota laajempi näkökulma toimintaan, dialoginen vuorovaikutustapa, moninäkökulmaisen ajattelun taito, ihmiskeskeinen asioiden käytäntöön vieminen sekä erilaisuutta hyödyntävä ja itseohjautuvuutta tukeva johtamisote.

Johtamisen metataitoja tarvitaan, sillä yhteenkietoutuneet yhteiskunnalliset ongelmat, heikentynyt ennakoitavuus ja yhteiskunnan moniarvioisuus haastavat julkista johtamista. Monimutkaisia ja jatkuvasti muuttuvia haasteita olisi kyettävä kohtaamaan kokonaisvaltaisesti sekä hallinnonalojen välillä että yhteistyössä muun yhteiskunnan kanssa.  

Marika Tammeaidin sosiaali- ja terveyshallintotieteen alan väitöstutkimus osoittaa, että hyvään johtamiseen panostaminen ei ole tärkeää ainoastaan työntekijöille ja organisaatioille, vaan se vaikuttaa myös suoraan julkisen hallinnon uudistumiskykyyn, julkisen politiikan laatuun ja ihmiskeskeisyyteen sekä julkisen sektorin kykyyn tuottaa kansalaisten näkökulmasta hyviä palveluja.

– Metataitoinen johtaminen edistää sekä sektorit ylittävän yhteistyön onnistumista että asioiden ja ilmiöiden tarkastelua rinnakkain eri hallinnonalojen näkökulmasta, toteaa 26. toukokuuta Vaasan yliopistossa väittelevä Tammeaid.

– Julkisen hallinnon ilmiö- ja ihmislähtöisyyttä estävät siilot voivat olla luonteeltaan paitsi poliittisia ja rakenteellisia myös mentaalisia. Metataidot toimivat vastalääkkeenä haitalliselle byrokratisoitumiselle.

Uusi näkökulma julkisen johtamisen uudistamiseen

Tammeaidin väitöstutkimus yhdistää ihmisen oppimista ja muutosta koskevaa teoreettista ja käytännön tietoa perinteisempiin tapoihin hahmottaa julkisen sektorin toimintaa. Tätä kautta se tarjoaa uusia näkökulmia ja uusia ratkaisuja julkishallinnon yhä monimutkaisempiin haasteisiin.

Kyseessä on laadullinen ja poikkitieteellinen tutkimus. Tärkeänä lähdeaineistona toimivat ylimmän virkamiesjohdon puolistrukturoidut haastattelut, jotka valottavat ylimmän virkamiesjohdon omia ajatuksia metataitojen merkityksestä julkisessa johtamistehtävässä onnistumisessa.

Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa kompleksisuuden vaikutusta ja kansalaisten osallisuuden toteutumisen edellytyksiä on tutkittu pääosin kunta- ja paikallishallinnossa. Tuore väitös täydentääkin julkista sektoria koskevaa tutkimuskirjallisuutta harvemmin tarkastellusta keskushallinnon ja nimenomaan asioita yhteensovittavan ylimmän virkamiesjohdon näkökulmasta.

Metataitoisuus on opittavissa ja opetettavissa

Väitöskirjasta käy ilmi, että johtamisen metataitoja on aikaisemmin käsitelty tutkimuskirjallisuudessa hyvin vähän, ja pääosin ongelmakeskeisestä, ulkopuolelta arvioivasta näkökulmasta ja yksilön piirteinä. Tammeaidin väitöstutkimus korostaakin, että julkisessa johtamisessa kyse on yhdessä onnistumisesta. Julkista johtamista tarkasteltaessa on tärkeä päästä eroon johtajakeskeisestä ajattelusta.

– Hedelmällisempää on tarkastella johtamista sosiaalisena prosessina, joka rakentaa alustaa yhteistoiminnalle ja kerää erilaista osaamista yhteen uudenlaisten ratkaisujen rakentamiseksi, Tammeaid sanoo.

Julkista johtamista on Tammeaidin mukaan kehitettävä tavalla, joka auttaa vastaamaan kompleksisuushaasteeseen.

– Hyvin erilaiset ihmiset voivat onnistua vaativissa johtamistehtävissä, mutta se edellyttää metataitojen merkityksen ymmärtämistä. Metataitojen kehittämiseen tulee tietoisesti tarjota mahdollisuuksia, esimerkiksi johtamiskoulutuksissa. Johtamisen metataidot tarjoavat konkreettisen ja suoraan käytäntöön sovellettavan tavan tarttua julkisen sektorin ajankohtaisiin haasteisiin.

Image
Marika Tammeaid, kuva: Tilda Hopia / Itla

Väitöskirja

Tammeaid, Marika (2023) Public sector leadership meta-skills. Acta Wasaensia 507. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf

Väitöstilaisuus

VTM Marika Tammeaidin väitöstutkimus “Public sector leadership meta-skills” tarkastetaan perjantaina 26.5.2023 klo 12 Vaasan yliopistossa, salissa F118.

Väitöstilaisuuden seuraaminen on mahdollista myös etäyhteyden kautta: Zoom, salasana: 107889

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Caspar van den Berg (Universiteit Leiden) ja kustoksena professori Harri Jalonen. Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Tietolaatikko

Lisätiedot

Marika Tammeaid, puh. 050 340 9798, marika.tammeaid@itla.fi

Marika Tammeaid on voimavara- ja ratkaisukeskeinen coach, työnohjaaja, organisaatiokehittäjä ja johtamiskouluttaja. Hän on syntynyt Espoossa, kirjoittanut ylioppilaaksi Kallion lukiosta vuonna 1985 ja valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1992.

Tammeaid on työuransa aikana työskennellyt muun muassa Pohjoismaiden ministerineuvoston Tallinnan toimiston johtajana, Helsingin yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden päällikkönä, Valtiokonttorin kehityspäällikkönä, valtiovarainministeriön kehittämisyksikön päällikkönä ja johtavana asiantuntijana Sitrassa. Parhaillaan hän toimii Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan kehitysjohtajana. Organisaatiorooliensa lisäksi hän on 20 vuoden ajan kouluttanut coacheja, työnohjaajia ja johtajia yliopistollisissa täydennyskoulutuslaitoksissa sekä kansainvälisissä kehittämis- ja arviointiprojekteissa.

Mitä mieltä olit jutusta?