Hallintotieteiden gradu sai Kuntaliiton palkinnon

Uutisen oletuskuva
Paras kunta-asioita käsitellyt pro gradu -tasoinen opinnäytetyö analysoi tuulivoimarakentamiseen liittynyttä suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia. Vaasan yliopistosta hallintotieteiden maisteriksi valmistuneen Jutta Vennon ”Ei minun takapihalleni!” -niminen aluetieteen opinnäyte sai Kuntaliiton myöntämän 2000 euron arvoisen tunnustuksen.
(Kuva: flickrCC)

Tutkimuksessa ”Ei minun takapihalleni! Retorinen diskurssianalyysi Pohjanmaan tuulivoimasuunnittelusta.” tarkastellaan tuulivoimarakentamista ja siihen suhtautumista Pohjanmaalla suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin näkökulmasta.

Työssä tutkittiin, millaisia diskursseja tuulivoimakirjoituksista voidaan löytää ja miten tuulivoimarakentamista ja hankkeen toimijoiden näkökantoja argumentoidaan ja vakuutetaan faktaksi.

– Tutkielma saa kiitosta aiheen ajankohtaisuudesta, lähestymistavan uutuus- ja käyttöarvosta sekä suuntautuneisuudesta tulevaisuuteen. Tutkielman nähdään olevan hyödyllinen pohdittaessa kansalaisten osallistumisnäkökulmaa laajemminkin, esimerkiksi vaikeina pidettävien hankkeiden suunnitteluprosesseissa, myös kuntasektorilla, Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom perustelee valintaa.

Seitsemän diskurssin lisäksi aineistosta nousi esiin kolme tuulivoimapuheen tyyppiä: vastuun puhe, vaihtoehdottomuuspuhe ja kilpailukykypuhe. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena todetaan, että tutkitun tuulivoimapuiston vastustus ei johdu vain asukkaiden itsekkäästä käyttäytymisestä vaan syytä voidaan hakea prosessin rakenteellisista ja toimijalähtöisistä tekijöistä.

Kuntaliitto palkitsee vuosittain 2000 euron suuruisella apurahalla parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu -tasoisen opinnäytetyön sekä jakaa kaksi kunniamainintaa. Valinta tehdään yliopistojen ja korkeakoulujen tekemien ehdotusten pohjalta, joita saatiin tällä kertaa kaksitoista kappaletta kahdeksasta yliopistosta ja korkeakoulusta.

Lue lisää Kuntaliiton sivuilta.

Mitä mieltä olit jutusta?