Energiainnovaatioiden menestyksekkääseen leviämiseen tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä

Image
Oskar Juszczykin väitöstutkimuksen mukaan uusiutuvan energian teknologioiden leviämistä ja käyttöönottoa olisi tuettava yhteiskunnassa laajalla rintamalla koko ekosysteemin voimin. Yhteistyö auttaisi voittamaan leviämisen tiellä olevat haasteet, kuten tehottoman politiikan, rajalliset rahoitusvaihtoehdot, vanhentuneen infrastruktuurin ja yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen liittyvät ongelmat.

– Julkisen vallan, teollisuuden, korkeakoulujen ja yhteiskunnan muiden toimijoiden yhteistyön tiivistäminen on ratkaisevan tärkeää ympäristöystävällisten teknologiaratkaisujen menestyksen kannalta, sanoo maanantaina 19. kesäkuuta Vaasan yliopistossa väittelevä Oskar Juszczyk.

Juszczykin tuotantotalouden väitöskirjassa tutkitaan sääntelyn, teknologian ja sosioekonomisten tekijöiden vaikutusta uusiutuvan energian leviämiseen. Tutkimuksessa korostetaan lainsäädännön sekä eri alojen välisen yhteistyön merkitystä uusiutuvien energian käyttöönoton edistämisessä.

Energia on aina myös poliittinen kysymys

Väitöskirjassa käytetään ongelmanratkaisuun perustuvaa lähestymistapaa, jonka avulla määritellään, mitkä ovat haastavimmat esteet uusiutuvan energian teknologioiden leviämisen tiellä.

Alan yritysjohtajien haastattelut osoittavat, että kannustamattomat, liian monimutkaiset ja nopeasti muuttuvat energiapolitiikat ja oikeudelliset menettelyt ovat keskeisiä esteitä uusiutuvien energiaratkaisujen menestykselle. Juszczykin väitöskirjassa suositellaankin kattavampia, yksinkertaisempia, yrittäjälähtöisempiä ja uusiutuvaan energiaan suuntautuvia säännöksiä. Lisäksi tarvitaan myös pitkän aikavälin strategioita, joiden avulla saavutetaan niin hallitusten raporteissa esitetyt kunnianhimoiset päämäärät kuin sitovien kansainvälisten säännösten asettamat tavoitteet.

Uusiutuva energia tarvitsee monialaista tukea

Yhteistyö kaikkien yhteiskunnan alojen kanssa on ratkaisevan tärkeää uusiutuvan energian teknologioiden leviämiselle.

– Yliopistojen ja teollisuuden välinen yhteistyö tuottaa innovatiivisia ratkaisuja, jotka vievät koko energiateollisuutta eteenpäin. Tämä voidaan saavuttaa rakentamalla yhteistyöverkostoja, kuten energiaekosysteemejä tai energiakeskittymiä ja -klustereita, Juszczyk toteaa.

Juszczyk korostaa myös tarvetta lisätä toimia, joiden avulla lisättäisiin uusiutuvan energian yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Erilaiset koulutusohjelmat, konferenssit, työpajat ja muu valistus voisivat parantaa ympäristötietoisuutta ja luottamusta.

Image

Tiekartta uusiutuvan energian teknologioiden leviämiseksi

Väitöskirjassa on haastateltu asiantuntijoita uusiutuvan energian alalla toimivissa yrityksissä Suomessa ja Puolassa. Analyysien tulosten pohjalta on kehitetty havainnollistava tiekartta, joka ehdottaa käytännön mekanismeja ja toimenpiteitä uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton helpottamiseksi.

Yhteistyön ja paremman energiapolitiikan ja kannustavamman lainsäädännön lisäksi tutkimuksessa ehdotetaan myös älykästä erikoistumista, pääomasijoituksia alan start up -yrityksiin ja pk-yrityksiin sekä lohkoketjuteknologiaa uusiutuvan energian leviämisen tueksi.

Väitöstilaisuus

M.Sc. Oskar Juszczykin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöstutkimus ”Roadmap for Renewable Energy Technologies Diffusion: A comparative study of Socioeconomic, Regulatory, and Technological issues in Finland and Poland” tarkastetaan maanantaina 19.6.2023 klo 12 Vaasan yliopiston Wolff-auditoriossa.

Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta: Zoom, Salasana: 701460

Vastaväittäjinä tilaisuudessa toimivat professori Stefan Bojnec (University of Primorska) ja professori Sebastian Kot (Czestochowa University of Technology) ja kustoksena dosentti Iivari Kunttu.

Väitöskirja

Oskar Juszczyk (2023) Roadmap for Renewable Energy Technologies Diffusion: A comparative study of Socioeconomic, Regulatory, and Technological issues in Finland and Poland. Acta Wasaensia 509. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-395-088-7

Tietolaatikko

Lisätiedot

Oskar Juszczyk, puh. +48 536 535 918, sähköposti: oskar.juszczyk@uwasa.fi

Oskar Juszczyk on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Warsaw University of Life Sciencesista (WULS-SGGW). Hän on opiskellut myös Sorbonnen yliopistossa Pariisissa. Lisäksi hän on valmistunut Euroopan Academy of Diplomacysta ja toiminut harjoittelijana Euroopan parlamentissa. Juszczyk asuu Vaasassa sekä Varsovassa ja tekee tutkimusta sekä Suomessa että Puolassa.

Mitä mieltä olit jutusta?