Digitalisaatio mullistaa työtä

Uutisen oletuskuva
Digitaalisaatio ja erilaiset digitalisaatioalustat muokkaavat työtä mullistavasti nopeassakin tahdissa. Muutokset voivat olla ennalta-arvaamattomia, nopeita ja maailmanlaajuisia trendejä. Työelämän tutkimus -lehden uusin teemanumero tarttuu monitieteisesti ja eri näkökulmista tähän hyvin ajankohtaiseen teemaan. Vaasan yliopiston uusi liiketoiminnan kehittämisen professori ja akatemiatutkija Monika von Bonsdorff on lehden päätoimittaja ja samalla yksi teemanumeron toimittajista. Hän toimii yliopistokeskus Chydeniuksessa Kokkolassa.
Vaasan yliopiston liiketoiminnan kehittämisen professori, akatemiatutkija Monika von Bonsdorff

- Jutut antavat mahdollisuudet jäsentää hankalastikin määriteltävää tutkimuskenttää. Jotta tutkimustieto kumuloituisi ilmiön ympärillä, on tärkeää, että saadaan yhteistä ymmärrystä, sanoo von Bonsdorff.

Teemanumerossa on muitakin kirjoittajia Vaasan yliopistosta. Artikkelin ”Organisaatio muutoksen pyörteistä – hajautuksessa asiantuntijoiden osaaminen esiin” ovat kirjoittaneet Vaasan yliopiston tutkijat Seija Ollila, Harri Raisio, Pirkko Vartiainen, Juha Lindell, Hanna-Kaisa Pernaa ja Tomi Niemi.

He tutkivat, miten asiantuntijat kokivat julkisten organisaatioiden hajautukset ja millaisina oma osaaminen ja itseohjautuvuus näyttäytyivät hajautuksessa. Artikkelin keskeisiä havaintoja olivat asiantuntijoiden myönteiset kokemukset digitaalisten välineiden monipuolisesta käytöstä vuorovaikutuksen välineenä, vahva halu ja motivaatio oman osaamisen varmistamiseen hajautetussa organisaatiossa sekä yksilöiden aito kyky ja tarve toimia itseohjautuvasti tiettyjen reunaehtojen toteutuessa.

Ollilan, Raisio, Vartiaisen ja Lindellin tutkimukseen haastatellut näkivät itseohjautuvuuteen liittyvän se, että työntekijät eri toimipaikoilla toimivat itsenäisesti, tekevät aktiivisesti kehittämisehdotuksia liittyen omaan työhönsä ja jopa toteuttavat kokeiluja ilman, että kukaan ylhäältäpäin antaa käskyjä. Liian tarkan työn kontrollin ja aikataulutuksen koettiin olevan ongelmallista erityisesti toimintaympäristön kompleksisuudesta johtuen. Esimerkiksi lukuisten eri sidosryhmien kanssa toimimisen nähtiin edellyttävän ketteryyttä, tilanteenmukaista paikallista toimintaa, jota liiallinen ylhäältäpäin asetettu kontrolli puolestaan ei tulisi sallineeksi. Toisaalta myös työn määrän ja tiukan aikataulun nähtiin edellyttävän autonomiaa.

Teemanumero on vapaasti luettavissa lehden verkkosivuilla. Se on julkaistu yhteistyössä WORK2017-konferenssin, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun, Turun työtieteiden keskuksen ja Työelämän tutkimusyhdistyksen kanssa.

Mitä mieltä olit jutusta?