ADVENTURE kehittää tehtaiden tuotantoprosesseja

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston tuotantotalouden oppiaine on mukana kansainvälisessä ADVENTURE-hankkeessa, jossa kehitetään teollisuuden alan kumppanien väliseen tiedonvaihtoon luotettavia välineitä. Tarkoituksena on edistää joustavuutta ja liike-elämälle tärkeiden uusien innovaatioiden nopeaa syntyä. Hanke hyödyttää erityisesti niin sanottuja virtuaalisia tehtaita eli useiden itsenäisten valmistajien verkostoja.

ADVENTURE tarjoaa virtuaalisille tehtaille ja yrityksille konkreettisia välineitä tehtaiden väliseen tiedonvaihtoon. Se auttaa tehtaita löytämään uusia yhteistyökumppaneita. Lisäksi se yksinkertaistaa valmistusprosessien hallintaa ja seurantaa esimerkiksi langattomien sensorien avulla. Se luo myös välineitä sen selvittämiseen, kannattaako yhteistyöhön ottaa mukaan uusia tehtaita ja miten se vaikuttaisi tuotantoprosessiin. Tuotantoprosessin seuranta mahdollistaa myös yllättävien tapahtumien, kuten lakkojen, vaikutuksen arvioimisen. Yhteydenpidon apuna hyödynnetään pilvipalveluita. Tarkoitus on optimoida tehtaiden toimintaa.

Vaasan yliopisto tuottaa ADVENTURE-ohjelmistoon mm. mittaritaulun prototyypin, joka auttaa virtuaalisen yrityksen johtamista olemalla vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa. ADVENTURE-hanke on ollut käynnissä vuoden. Sen aikana on saatu aikaan esimerkiksi kehityksen huippua edustava wiki, pilvipalveluun perustuva tiedon varastointijärjestelmän prototyyppi sekä käyttäjien palauteraportti.

Hanketta koordinoi Saksasta Darmstadtin teknillinen yliopisto. Vaasan yliopiston lisäksi mukana ovat tutkimusorganisaatioista Wienin yliopisto Itävallasta ja Instituto de engenharia de sistemas e computadores Portugalista. Hankkeen tuloksia testataan kahdessa case-yrityksessä, jotka ovat Azevedos Industria Portugalista ja TANet Iso-Britanniasta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 3 600 000 euroa, josta Vaasan yliopiston osuus on noin 330 000 euroa. Hanketta rahoittaa EU:n 7. puiteohjelma. ADVENTURE toteutetaan 1.9.2011–31.8.2014.

Mitä mieltä olit jutusta?