Yliopistossa opittuja taitoja hyödynnetään työelämässä

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistosta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin. Tämä käy ilmi vuonna 2013 tehdystä sijoittumisseurannasta, jossa kartoitettiin vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllistymistilannetta noin vuosi valmistumisen jälkeen.
Kuva: flickrcc

Kyselyyn vastasi 230 Vaasan yliopistossa vuonna 2012 filosofian maisteriksi, hallintotieteiden maisteriksi, kauppatieteiden maisteriksi tai diplomi-insinööriksi valmistunutta. Vastausprosentti oli noin 55.

 

Sijoittumisseurannalla pyritään saamaan ajankohtaista tietoa vastavalmistuneiden sijoittumisesta työelämään. Opetuksen laadun ja kehittämisen näkökulmasta selvitetään myös valmistuneiden tyytyväisyyttä tutkintoon ja yliopisto-opetukseen sekä heidän kokemaansa työelämärelevanssia. Tuloksia hyödynnetään uraohjauksessa ja opetuksen kehittämisessä.

Sijoittumisseurantakysely on tehty yhteistyössä viiden muun yliopiston ja yhdeksän ammattikorkeakoulun kanssa. Yliopisto seuraa valmistuneiden urakehitystä myös 5 vuotta valmistumisen jälkeen tehtävällä kyselyllä.

Työkokemuksen puute vaikeuttaa työllistymistä

Vastaajista 89,5 prosenttia oli kyselyhetkellä töissä ja 7 prosenttia työelämän ulkopuolella opiskelun tai perhevapaan vuoksi. Vain 3,1 prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti olevansa työttömänä. Työllistymisvaikeuksia oli kohdannut noin kolmasosa valmistuneista.

Työllistymistä merkittävimmin vaikeuttaneina tekijöinä koettiin alan tai alueen heikko työmarkkinatilanne, puutteelliset suhdeverkostot ja etenkin työkokemuksen puute. Työharjoittelun suorittamisen vastaajat kokivat parantaneen työllistymismahdollisuuksia.

Riittävät valmiudet alan työtehtävissä toimimiseen

Vaasan yliopistosta valmistuneiden tyytyväisyys tutkinnon tuomiin työllistymismahdollisuuk­siin oli kaikilla koulutusaloilla hyvä: kaksi kolmasosaa vastaajista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä tutkintoonsa työllistymisen kannalta. Tutkintonsa työmarkkina-arvoon oli vähintään melko tyytyväisiä 83 kaikista kyselyyn vastanneista.

Pääosa vastaajista oli sitä mieltä, että suoritettu tutkinto on antanut riittävät valmiudet toi­mia oman alan työtehtävissä: vähintään jokseenkin samaa mieltä asiasta oli 85 prosenttia vastaajista. Kuitenkin peräti 94 prosenttia kaikista vastaajista koki hyödyntävänsä yliopistossa opittuja asioita työssään.

Yrityksiin ja yhtiöihin Pohjanmaalle ja Uudellemaalle

Kyselyyn vastanneista 64 prosenttia oli työllistynyt yksityisiin yrityksiin ja valtionyhtiöihin. Kuntasektorilla työskenteli vastaushetkellä 14 prosenttia, valtiolla 7 prosenttia ja yliopistoissa 6 prosenttia, kaikista vastaajista. Valmistuneista 3 prosenttia toimi yrittäjinä.

Vastaajista 45 prosenttia oli valmistumisensa jälkeen työllistynyt Pohjanmaan, Etelä- tai Keski-Pohjanmaan maakuntiin. 36 prosenttia vastaajista oli töissä Uudellamaalla.

Sijoittumisseurantaraportti

Mitä mieltä olit jutusta?