Yliopiston menestyksen vuosi 2014

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopisto menestyy kansainvälisenä, liiketoimintaorientoituneena yliopistona. Yliopisto ylitti tavoitteensa viime vuonna monessa kohdin.

Vuonna 2014 Vaasan yliopisto toimi erinomaisesti useilla aloilla, ja määrätietoinen strategian noudattaminen näkyy tuloksissa.

Tohtorintutkintoja suoritettiin ennätysmäärä vuonna 2014 (26, tavoitteen ollessa 21) ja korkeimpien Julkaisufoorumiluokituksen (Jufo) saaneiden julkaisuiden määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2011. Jufo-julkaisut ovat yksi merkittävä valtion rahoituksen peruste. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan edelleen vahvistaminen yliopiston painoaloilla on yksi tulevien vuosien kärkihankkeista, jonka kehittämiseen investoidaan.

Henkilöstömäärä on vakiintunut n. 500 henkilöön, joista kaksi kolmannesta on opetus- ja tutkimustehtävissä. Joka viides opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluva on ulkomaalainen. Keski-ikä on 42 vuotta.

Tuloksellista tutkintokoulutusta

Maisterin ja diplomi-insinöörin tutkintoja suoritettiin yhteensä 453, kun tavoite oli 445. Ulkomaiset opiskelijat suorittivat 14 % ylemmistä korkeakoulututkinnoista.  Vaasan yliopisto kasvatti vetovoimaisuuttaan vuonna 2014 ja hakijamäärät kasvoivat.

Vaasan yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen erinomaiset kansainvälistymisvalmiudet. Kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden tavoitetaso ylitettiin reippaasti: vaihto-opiskelijoita oli 474. Yliopisto tarjoaa yli 500 vaihtopaikkaa yli 40 maassa.

Talous tasapainossa

Vaasan yliopiston talous on tasapainossa. Vuoden 2014 tilinpäätös oli 383 t€ ylijäämäinen, ja talousarvio oli aikaisemmista vuosista poiketen suunniteltu nollatasolle. Taloudellisen tuloksen positiivisuuteen vaikuttivat sekä budjetoitua suuremmat sijoitustoiminnan realisoituneet tuotot että kustannusten alittuminen. Kustannukset alittuivat henkilöstökustannusten osalta erityisesti hallinnossa. Tärkeässä roolissa kustannusten hallinnassa ovat säännölliset taloustilanteen seurantapalaverit yksiköiden johtajien kanssa.

Vaasan yliopiston valtion rahoituksen osuus nousi 2014, vaikka yliopistosektorin valtionrahoitus ei juurikaan kokonaisuudessaan kasvanut. Tämä on seurausta yliopiston toiminnan erinomaisesta suorituskyvystä.

Vastuullista sijoitustoimintaa

Vaasan yliopiston sijoitustoiminnan tuloksellisuutta voidaan pitää hyvänä vuonna 2014 tuoton ollessa 8,2 %.

Yliopiston sijoitustoimintaa ohjaa hallituksen vahvistama sijoituspolitiikka, ja sijoitustoimikunta hallinnoi sijoituksia vahvistetun politiikan mukaisesti. Yliopiston varat on sijoitettu hajautetusti eri omaisuusluokkiin sekä markkina-alueille sovittujen liikkumarajojen mukaisesti. Yliopisto käyttää sijoitusten tekemisessä varainhoitajia.

Uudistusten vuosi 2015

Uusi rehtori Suvi Ronkainen aloitti työssään vuoden 2015 alussa, ja uusi tutkimuksesta vastaava vararehtori Jari Kuusisto aloittaa toimessaan kevään aikana. Myös uusi yhteyspäällikkö Mika Palosaari on aloittanut jo työnsä ja hän vastaa yliopiston yhteiskuntasuhteista, varainhankinnasta ja alumnitoiminnasta.

Kuluvana vuonna Vaasan yliopisto kehittää toimintaansa monin tavoin, mm. vahvistamalla liiketoimintaorientaatiota. Kehitystyö tehdään hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa näkemyksiä ja ideoita hakien.

Mitä mieltä olit jutusta?