Väitöstutkimus tuotti välineitä painavan taloudellisen syyn arviointiin osakkeen ...

Uutisen oletuskuva
Kauppatieteen lisensiaatti Jarkko Raition talousoikeuden alan väitöstutkimus tarkastelee yhtiön edun ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden toteutumisen välistä jännitettä osakkeen suuntaamistapauksissa.
(kuva/picture: flickrcc)

– Osakkeenomistajalla on oikeus omistusosuutensa pysyvyyteen. Tämä oikeus ei ole kuitenkaan ehdoton, vaan siitä voidaan poiketa laissa säädetyin edellytyksin, Raitio kertoo.

Raition väitöstutkimuksessa oikeudesta poikkeamista kutsutaan osakkeen suuntaamiseksi. Suuntaamisen tapoja ovat suunnattu osakeanti, optio- ja muiden erityisten oikeuksien antaminen sekä omien osakkeiden suunnattu hankinta.

– Suuntaaminen vaikuttaa osakkeenomistajien asemaan yhtiössä, ja siksi osakeyhtiölaissa on säädetty, että toimenpiteiden edellytyksenä on oltava yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Painava taloudellinen syy voi olla olemassa silloin, kun yhtiö suuntaa osakkeita rahoitus-, kumppanuus- tai kannustustarkoituksessa. Suuntaamista on kuitenkin arvioitava sen synnyttämien taloudellisten vaikutusten lisäksi myös osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

– Mikä on osakeyhtiön etu ja toteutuuko osakkeen omistajien yhdenvertaisuus? Vasta näiden kysymysten pohdinnan jälkeen voidaan ratkaista onko osakkeen suuntaamisen edellyttämä painava taloudellinen syy olemassa, Raitio kertoo.

Raition väitöstutkimuksen tarkoituksena on tuottaa välineitä painavan taloudellisen syyn arviointiin. Osakeyhtiön kannalta tutkimus tarjoaa tukea osakkeen käytettävyyden arviointiin, silloin kun osakkeenomistajan etuoikeudesta halutaan poiketa. Osakkeenomistaja taasen saa välineitä oman asemansa arviointiin osakkeen suuntaamisen yhteydessä.

Tutkimus on metodiltaan ensisijaisesti lainopillinen ja perustuu oikeuslähteisiin, joita ovat lainsäädäntö, maan tapa, oikeuskäytäntö, lakien esityöt sekä oikeuskirjallisuus. Näkökulma tutkimuskohteeseen on osakeyhtiöoikeudellinen.

Väitöstiedot

KTL Jarkko Raition talousoikeuden alan väitöskirja ”Osakkeen suuntaaminen. Taloudelliset syyt perusteena poiketa omistusosuuden pysyvyydestä” tarkastetaan perjantaina 16.5.2014 klo 13 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa (C203). Vastaväittäjän tilaisuudessa toimii professori Seppo Villa Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Vesa Annola.

Väitöskirjan tilaukset: osakkeensuuntaaminen@gmail.com

Mitä mieltä olit jutusta?