Väitös: Sitoutuminen työ- tai opiskelupaikkaan ei ole niin yksinkertaista kuin kuvitellaan ...

Uutisen oletuskuva
Jarno Einolanderin tuotantotalouden alan väitöstutkimus tarkastelee organisaatiositoutumisen malleja ja teorioita. Tutkimuksessa rakennetaan kokonaisvaltaisen sitoutumisen ontologia eli hierarkkinen käsitteistömalli sekä sitä hyödyntävä menetelmä sitoutumisen ja sen eri komponenttien mittaamiseksi kohteena olevissa organisaatioissa. Einolander on laatinut myös ontologian mallintamaan korkeakouluopiskelijoiden sitoutumista ja kiinnittymistä omiin opintoihin.
Jarno Einolander väittelee Vaasan yliopistossa torstaina 14. kesäkuuta.

– Laaditut menetelmät käyttävät internetsovellusta mittaamisessa ja perustuvat merkityssuhteiden luomiseen vastaajien ajatusmaailmassa. Menetelmän avulla sitoutuminen ja siihen vaikuttavat tekijät voidaan aiempaa kokonaisvaltaisemmin huomioida yritysten ja yliopistojen strategisessa johtamisessa ja päätöksenteossa, sanoo Vaasan yliopistossa väittelevä Einolander.

Staattisesta sitoutumisen tutkimuksesta dynaamiseen malliin

Einolanderin mukaan ontologiapohjaiset sovellukset on laadittu kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen pohjalta ja testattu käytännön tapaustutkimuksissa. Ne tarjoavat tehokkaan perustan käsitteiden mittaamiseen sekä uudenlaisen tavan opettaa käsitteiden sisältöjä. Vaikka sitoutumiseen liittyvää tutkimusta on tehty paljon, tutkimustulokset eivät ole onnistuneet tarjoamaan yritysjohdolle heidän tarvitsemaansa selkeää käytännön ohjeistusta henkilöstönsä sitoutumisen kehittämiseksi ja vahvistamiseksi.

– Monesti yrityksissä sitoutumisen käsite ymmärretään liian yksinkertaisena ja staattisena yksittäisenä asiana. Sitoutumisen käsitettä käytetään usein täysin ymmärtämättä sen todellista dynaamista merkitystä ja sisältöä sekä siihen liittyviä normeja ja parametreja, Einolander kuvailee.

Einolander kertoo, että nyt laadittujen sovellusten avulla pystytään kartoittamaan myös sitoutumiseen tiukasti sidoksissa olevia muita käsitteitä kuten työtyytyväisyys ja työn motivoivuus sekä oikeudenmukaisuuden tunne työpaikalla. Tehdyissä tapaustutkimuksissa tutkittiin käsitteiden nykytilaa ja tulevaisuuden näkemystä eri käsitehierarkian tasoilla. Lisäksi vastaajista laadittiin profiileja eri tekijöiden kannalta.

Strateginen johtaminen vaatii sitoutuneen henkilöstön

Laadittuja malleja hyödyntämällä voidaan luoda henkilöstöön vaikuttavia strategioita ja strategisia suunnitelmia enemmän henkilöstölähtöisesti kuin yleisesti strategisessa päätöksenteossa on ollut tapana. Näin vastaajien sisäiset tuntemukset ja toiveet tulevasta tulevat paremmin huomioiduksi.

Einolanderin väitöskirjatutkimus tukee ajatusta, että yritys- ja yliopistojohdon tulisi laajemmin ymmärtää sitoutumisen ja kiinnittymisen luonnetta ja kehittymistä ja vaikutuksia, jotta heillä olisi mahdollisuus saada työntekijät tekemään yhä enemmän yrityksen menestyksen edistämiseksi, sekä opiskelijat toimimaan tehokkaammin, jotta he valmistuvat ja voivat siirtyä työelämään.

Tutkimuksen mukaan myös työntekijöiden ajatukset ja mielipiteet tulisi ottaa laajemmin huomioon heitä koskevassa strategisessa johtamisessa. Nämä voidaan saada aikaan hyödyntämällä tutkimuksessa esitettyjä johtamisontologioita ja päätöksenteontuenjärjestelmiä mittaamisessa sekä käsitteiden sisältöjen ja merkityksen selventämisessä.

Lisätiedot:

Jarno Einolander, puh. 040 829 1638, sähköposti: jarno.einolander(at)gmail.com

Einolander, Jarno (2018). Strategic Assessment of Organizational Commitment. Acta Wasaensia 406. Väitöskirja. Vaasan yliopisto. University of Vaasa.

Julkaisun pdf ja tilaukset: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-819-1

Väittelijän tiedot

jarno_einolander_vaitos_055.jpg

Jarno Einolander on syntynyt Kotkassa vuonna 1982. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Langinkosken lukiosta vuonna 2001 ja suoritti insinöörin tutkinnon Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa vuonna 2006 pääaineenaan tuotantotalous. Hän valmistui vuonna 2009 tuotantotalouden diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta. Einolander asuu nykyään Hammerfestissä, Norjassa.

Väitöstilaisuus

DI Jarno Einolanderin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Strategic Assessment of Organizational Commitment” tarkastetaan torstaina 14.6.2018 klo 12 alkaen auditorio Nississä (Tritonia, Vaasan yliopisto).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Tomas Eklund (Uppsala University) ja kustoksena professori Jussi Kantola.

Mitä mieltä olit jutusta?