Väitös: Puurtaja, valloittaja, rikkuri ja pudokas – media-ammattilaisten monet tyypit

Uutisen oletuskuva
Pekka Kurvinen tarkastelee johtamisen alan väitöskirjassaan media-ammattilaisen sisäistä puhetta tutkittavien itse itsestään kirjoittamien elämä- ja urakertomusten avulla. Kurvinen etsii vastauksia siihen, mitä ja millaisia merkityksiä media-ammattilainen antaa työnsä ja elämänsä tapahtumille sekä miten hän selviytyy työssään ja elämässään muovaamalla näitä merkityksiä.
(Kuva/Photo: Flickrcc)

Tutkimustuloksena syntyvät neljä media-ammattilaisen tyyppiä ja tutkittavien kerronnassa kuusi jatkuvasti toistuvaa teemaa, jotka kertovat yksilön elämänmuutoksista tämän uran ja mediatoimialan murroksessa.

Mediaorganisaation kilpailukyky on aineettomassa pääomassa, korkeassa asiantuntijuudessa ja henkilöstön sitoumuksellisessa, kokemuksellisessa osaamisessa. Arvojohtamisen, jaetun johtajuuden sekä esimiehen ja alaisen vaihtosuhteen kaltaisten, valtaa ja vastuuta jakavien uusien luomis- ja kehittämisnäkemysten hyödyntäminen näyttäisi mahdollistavan organisaation optimaalisen johtamiskokonaisuuden.

– Tutkimus kyseenalaistaa, miten mediatoimiala huomioi ammattilaisensa aktiivisena toimijana, johdettavana ja vallankäytön osapuolena sekä merkitysten tuottajana, Kurvinen kertoo.

Kokemukset vaikuttavat tyyppiin

– Yksilön elämänmuutoksista hänen uransa ja mediatoimialan murroksessa kertovat teemat liittyvät johtamiseen kokemuksellisena muutoksena, globaaliin markkinatalouteen vaatimusten asettajana, muuttuviin työn tekemisen tapoihin, tekniseen kehitykseen, urakehitykseen sekä työn ulkopuolisiin tekijöihin, kertoo Kurvinen.

– Media-ammattilaiset voidaan jakaa neljään länsimaisiin tyyppitarinoihin perustuvaan merkitsevään tyyppiin, jotka ovat komediasta innoituksensa saanut puurtaja, romanssiin pohjautuva valloittaja, ironinen tai satiirinen rikkuri sekä traaginen pudokas.

Puurtajille työ on keskeinen elämänsisältö. He eivät joko halua edetä uraputkessaan vertikaalisesti tai he ovat luopuneet ponnistelustaan kerran pari koetettuaan ja väsyttyään.

Valloittajat kulkevat omaa tietään. He ovat elämänsä aikana toimineet intuitionsa perusteella ja olleet valmiita eri syistä muuttamaan niin työnsä kuin muunkin elämänsä suuntaa.

Rikkurit ovat seikkailijoita ja kyseenalaistajia. He haluavat uudistaa työelämää ja työn tekemisen tapoja sekä luoda itsenäistä asemaa työelämän paineissa.

Pudokkaat ovat uransa jossain vaiheessa tunteneet syyllisyyttä, häpeää ja kokeneet itsensä kaltoin kohdelluiksi. Heidän tulevaisuudenuskoaan hallitsee pelko, synkkyyskin.

Tyyppien sekä temaattisen luennan avulla tutkimus auttaa ymmärtämään media-ammattilaisen ammattiurapreferenssejä, yksilökohtaisia haluja, tarpeita ja motivoituneita valintaperusteita.

– Sisäinen puhe valottaa niitä syviä muutosrakenteita, joita toimialan murroksen organisaatioissa tarvitaan sekä kertoo murroksen vaikutuksista yksilön elämään ja uraan.

Väitöstiedot

KTM Pekka Kurvisen johtamisen alaan kuuluva väitöstutkimus ”Media-ammattilaisen sisäinen puhe” tarkastetaan keskiviikkona 13.5.2015 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa (K218, Tritonia). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori emeritus Pauli Juuti (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja kustoksena dosentti Niina Koivunen.

Tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?