Väitös: Onnistunut projektisalkun hallinta auttaa ratkaisemaan kestävän kehityksen ...

Uutisen oletuskuva
Hosein Daneshpourin tuotantotalouden väitöstutkimuksen mukaan uudet projektisalkun hallinnan välineet voivat auttaa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita Suomessa.
Hosein Daneshpour väittelee Vaasan yliopistossa keskiviikkona 27. kesäkuuta.

– Suomalaisten infrastruktuurihankkeiden tulee olla nykyistä ketterämpiä ollakseen edelläkävijöitä. Tämä voi onnistua avointen ja innovatiivisten ympäristöjen kautta, jotka helpottavat yhteiskehittämistä, sanoo Daneshpour, joka väittelee 27. kesäkuuta Vaasan yliopistossa.

Yleinen haaste kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa on Daneshpourin mukaan vanhentunut kestävän kehityksen määritelmä. Hän ehdottaa väitöskirjassaan uutta, käytännöllisempää määritelmää, joka voi auttaa päätöksentekijöitä toteuttamaan kestävää kehitystä niin itse hankkeissa kuin omissa organisaatioissaan, omassa maassaan sekä kansainvälisesti.

Daneshpourin mukaan kestävän kehityksen hallinnan avaintekijöitä ovat tehokkuus, ympäristön tilan parantuminen, innovatiivisen ympäristön luominen ja mekanismi yhteiskehittämiseen sidosryhmien kanssa.

Suomen tulisi saavuttaa parempi sijoitus ekotehokkuudessa

Väitöstutkimuksen mukaan kestävä kehitys ei ole ollut merkittävässä nousussa Suomessa sitten vuoden 2008. Daneshpour on tarkastellut kestävää kehitystä 15 EU-maassa ja Suomessa ekotehokkuusanalyysin avulla. Eurostatin tietokantaa hyödyntävässä tutkimuksessa on mitattu bruttokansantuotteen ja ympäristövaikutusten (kuten hiilidioksidipäästöjen) välistä suhdetta. Tulosten mukaan Suomi ei ole ekotehokkuudessa vielä Euroopan kärkimaa, joten muutosta kaivataan.

Daneshpour on arvioinut energian kulutusta ja energiaan liittyviä päästöjä Suomen teollisuuden aloilla vuosina 2000–2009. Tuona aikana energiakulutus on kasvanut seitsemän prosenttia. Tutkimuksen mukaan kulutuksen kasvu on peräisin etenkin seuraavilta sektoreilta: sähkö, kaasu ja vesivarannot sekä koksi, jalostetut öljytuotteet ja ydinpolttoaine. Toisaalta sellu- ja paperiteollisuuden ja paino- ja kustannusalan energiankulutus on selvästi laskenut. Vaikka energiankulutus on kasvanut, niin energiaintensiteetti on samaan aikaan parantunut. Tällä on ollut merkittävä rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä Suomessa. Daneshpour on käyttänyt energiankulutukseen liittyvässä analyysissaan maailman panos-tuotos -tietokantaa (WIOD).

Monitasoinen menetelmä

Daneshpourin väitöstutkimuksessa luodaan kestävän kehityksen tavoitteita tukeva menetelmä projektisalkun hallintaan. Ristiriita nykyisten projektinhallinnassa käytettävien toimien ja kestävän kehityksen tavoitteiden välillä on nähty esteeksi.

– Kestävä kehitys projektinhallinnassa vaatii muutosjohtajuutta, jotta kilpailuedut ja pitkän aikavälin tavoitteet voidaan taata, sanoo Daneshpour.

Projektinhallintaan liittyvässä kestävän kehityksen tutkimuksessa puutteena on ollut, että huomio on tähän mennessä kiinnittynyt lähinnä mikrotasolle: ihmisiin ja hankkeisiin. Sen sijaan makrotason toimijoita kuten valtioita ja eri toimijoiden välisiä suhteita ei ole tässä yhteydessä tarkasteltu kunnolla. Daneshpourin väitös tarjoaakin uuden näkökulman, joka auttaa siirtymään nykyisestä horisontaalisesta projektinhallinnasta kohti vertikaalista portfolion hallintaa.

Väitöstilaisuus

DI Hosein Daneshpourin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Towards sustainable project governance; a multisystem and multilevel analysis” tarkastetaan keskiviikkona 27.6.2018 klo 12 alkaen auditorio Kurtenissa (Tervahovi).

Vastaväittäjinä  tilaisuudessa toimivat PhD Gilbert Silvius (LOI University of Applied Sciences, Netherlands) ja professori (emer.) Tuomo Kässi (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja kustoksena professori Josu Takala.

Tiedot väittelijästä

Hosein Daneshpour on syntynyt Teheranissa Iranissa vuonna 1983. Hän on suorittanut energiatekniikan diplomi-insinöörin tutkinnon Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa vuonna 2014. Daneshpourilla on useiden vuosien työkokemus projektihallinnan tehtävistä.

Lisätiedot

Hosein Daneshpour, puh. 046 847 2857, sähköposti: hosein.daneshpour(at)uwasa.fi

Daneshpour, Hosein (2018), Towards Sustainable Project Governance: A Multisystem and Multilevel Analysis. Acta Wasaensia 405. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf ja tilaukset: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-817-7

Mitä mieltä olit jutusta?